Logowanie

Monitor Polski Nr 75, poz. 742 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-25
Data wydania:2011-08-01
Data wejscia w życie:2011-08-01
Data obowiązywania:2011-08-01

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 75, poz. 742 z 2011


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 75                — 5783 —                Poz. 742


742

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju Na podstawie art.  61j ustawy z  dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy (Dz.  U. Nr  21, poz.  112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §

1. Uchwała określa:

1) sposób postępowania z  kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania,

2) sposób postępowania z  kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej po zakończeniu głosowania,

3) sposób postępowania z  kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na  kartę do głosowania,

4) sposób postępowania z  pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę niepełnosprawnego — w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju. § 2.

1. Koperty zwrotne doręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania komisja, niezwłocznie po doręczeniu, otwiera i  sprawdza, czy:

1) w kopercie zwrotnej znajduje się podpisane przez wyborcę oświadczenie o  osobistym i  tajnym oddaniu głosu;

2) koperta na kartę do głosowania jest zaklejona.

2. Jeżeli spełnione są warunki, o  których mowa w ust. 1, komisja odnotowuje w rubryce spisu „Uwagi”, odpowiadającej pozycji, pod którą przy nazwisku wyborcy umieszczono informację o  wysłaniu pakietu wyborczego, że wyborca głosował korespondencyjnie, a  zaklejoną kopertę na kartę do głosowania komisja wrzuca do urny na karty do głosowania. Oświadczenie o  osobistym i  tajnym oddaniu głosu komisja dołącza do  spisu wyborców. Puste koperty zwrotne komisja pakuje w pakiet, opisuje go i odkłada. Pakiet ten pozostaje w  dokumentacji komisji, która po zakończeniu głosowania przekazywana jest w  depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Pakiet ten podlega zniszczeniu w  terminie i  trybie określonym w  odrębnych przepisach, dotyczących terminu i trybu zniszczenia materiałów wyborczych przekazanych w depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

1)

3. Jeżeli którykolwiek z warunków wymienionych w  ust.  1 nie jest spełniony, komisja odkłada kopertę zwrotną wraz z zawartością, segregując odłożone koperty według naruszeń powyższych warunków. Osobno odkłada się także koperty zwrotne zawierające niezaklejone przez wyborców koperty na kartę do głosowania, w  których nie znajduje się karta do głosowania.

4. Komisja pakuje koperty wraz z kartami w osobne pakiety, według naruszeń warunków określonych w  ust.  1 i  ust. 3 zdanie drugie, opisuje je i  odkłada. Przepisy ust. 2 zdanie czwarte i piąte stosuje się.

5. Jeżeli kopertę zwrotną dostarczył wyborca osobiście, komisja w  jego obecności otwiera kopertę zwrotną i  na podstawie jego dokumentu tożsamości sprawdza, czy w kopercie zwrotnej znajduje się podpisane przez tego wyborcę oświadczenie o  osobistym i  tajnym oddaniu głosu. Ponadto komisja sprawdza, czy koperta na kartę do głosowania jest zaklejona. Jeżeli któryś z wymienionych warunków nie jest spełniony, komisja wzywa wyborcę do usunięcia stwierdzonej wady. Jeżeli warunki są spełnione, komisja wrzuca kopertę na karty do głosowania do urny, a pustą kopertę zwrotną dołącza do pakietu, o  którym mowa w ust. 2 zdanie trzecie.

6. Po zakończeniu głosowania i  otwarciu urny na karty do głosowania, w  trybie określonym odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej w  sprawie wytycznych dla  obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i  trybu pracy w  przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, komisja w  pierwszej kolejności wyjmuje ze znajdujących się w urnie kopert na karty do głosowania karty do głosowania i ustala ich liczbę, odrębnie w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Liczby te powinny odpowiadać liczbie adnotacji w  rubryce spisu „Uwagi”, że wyborca głosował korespondencyjnie. Różnica jest możliwa tylko w przypadku, gdy koperta na kartę do  głosowania była pusta lub w  kopercie znajdowała się wyłącznie karta do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub  wyłącznie karta do głosowania w  wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Sytuacje te komisja opisuje w protokole głosowania w punkcie „Inne uwagi”. Koperty na karty do głosowania, z których komisja wyjęła karty, komisja pakuje w pakiet, opisuje go i odkłada. Przepisy § 2 ust. 2 zdanie czwarte i piąte stosuje się.

7. Następnie komisja przystępuje do wykonywania pozostałych czynności wynikających z  uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, o której mowa w ust. 6.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 75, poz. 742 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 745 z 20112011-08-25

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 744 z 20112011-08-25

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 743 z 20112011-08-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 741 z 20112011-08-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2007 nr 86 poz. 924

 • Monitor Polski 2001 nr 27 poz. 445

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski 2011 nr 35 poz. 415

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2002 nr 2 poz. 44

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 września 2001 r.

 • Monitor Polski 2007 nr 79 poz. 842


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.