Logowanie

Monitor Polski Nr 75, poz. 743 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-25
Data wydania:2011-08-08
Data wejscia w życie:2011-08-08
Data obowiązywania:2011-08-08

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 75, poz. 743 z 2011


Strona 1 z 3

Monitor Polski Nr 75                — 5785 —                Poz. 743


743

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Na podstawie art. 80 § 3 i art. 162 § 1 pkt 3 ustawy z  dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz.  U. Nr  21, poz.  112, z  późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §

1. Ustala się tryb i sposób przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w  trakcie głosowania danych

1)

o  liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o  liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., określony w załączniku do uchwały. §

2. Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: wz. K. Czaplicki

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. (poz. 743)

TRYB I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRZEZ OKRĘGOWE I OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRAKCIE GŁOSOWANIA DANYCH O LICZBIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA ORAZ O LICZBIE WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

1. Obwodowe komisje wyborcze przekazują Państwowej Komisji Wyborczej w  trakcie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dane o  liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o  liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania.

2. Liczbę osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie liczby osób umieszczonych w spisie wyborców łącznie z  osobami dopisanymi przez komisję obwodową w  trakcie głosowania, natomiast liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, stanowi suma liczby podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania, łącznie z  adnotacjami „odmowa podpisu” (również tych wyborców, przy których nazwiskach znajdują się adnotacje „bez Sejmu” lub „bez Senatu”).

3. Obwodowe komisje wyborcze w dniu wyborów dane, o których mowa w pkt 2, przekazują trzykrotnie — według stanu na godzinę 900, 1400, 1800, zwane dalej „godzinami sprawozdawczymi”.

4. Okręgowe komisje wyborcze zobowiązane są szczegółowo omówić na szkoleniach członków obwodowych komisji wyborczych tryb i  sposób przekazywania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, zwanych dalej „danymi”.

5. Obwodowe komisje wyborcze przekazują dane właściwym okręgowym komisjom wyborczym za pośrednictwem pełnomocników ustanowionych przez okręgową komisję wyborczą, zwanych dalej „pełnomocnikami”, upoważnionych do telefonicznego przyjęcia danych od wskazanych komisji obwodowych.

6. Przekazywanie danych przez pełnomocników odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego, o którym mowa w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i  sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 63, poz. 601).

7. Okręgowe komisje wyborcze utworzą grupy komisji obwodowych powiązane z  pełnomocnikami i informacje o tym przekażą właściwym obwodowym komisjom wyborczym. Grupa obwodów obejmuje gminę bądź część gminy.

8. Pełnomocnik otrzymuje wykaz obwodowych komisji wyborczych wchodzących w  skład grupy ze wskazaniem przy każdej komisji:

1) numeru obwodu;

2) adresu komisji;

3) imienia i nazwiska przewodniczącego komisji;

4) numeru telefonu.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 75, poz. 743 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 745 z 20112011-08-25

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 744 z 20112011-08-25

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 742 z 20112011-08-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 741 z 20112011-08-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór (...)

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Rodzaj głosowania

  Spółka z o.o. ma na najbliższym zgromadzeniu powołać pełnomocnika działającego na rzecz i w imieniu spółki do dokonania jednorazowej czynności. Czy w takim przypadku (...)

 • Prawo wyborcze do samorządu a zameldowanie

  Od 8 lat przebywam na stałe w małej miejscowości w domku letniskowym całorocznym. Czy posiadam czynne i bierne prawo wyborcze na tym terenie? W ordynacji wyborczej używa (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 83 poz. 852

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 83 poz. 853

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 80 poz. 809

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 80 poz. 808

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 84 poz. 878

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.