Logowanie

Monitor Polski Nr 78, poz. 785 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Rady Ministrów Nr 158 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę — Regulamin pracy Rady Ministrów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-31
Data wydania:2011-08-30
Data wejscia w życie:2011-09-01
Data obowiązywania:2011-09-01

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 78, poz. 785 z 2011


Monitor Polski Nr 78                — 6333 —                Poz. 785


785

UCHWAŁA Nr 158 RADY MINISTRÓW z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę — Regulamin pracy Rady Ministrów Rada Ministrów uchwala, co następuje: § 

1. W  uchwale nr  49 Rady Ministrów z  dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M.  P. Nr  13, poz.  221, z  późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. 1. Rada Ministrów działa na podstawie:

1) wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, opracowanego w  trybie przepisów o  działalności lobbingowej w  procesie stanowienia prawa,

2) wykazu prac Rady Ministrów dotyczącego innych projektów dokumentów rządowych.

2. Wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów oraz wykaz prac Rady Ministrów dotyczą1)

cy innych projektów dokumentów rządowych opracowuje się na podstawie wniosków organów, o których mowa w § 6, oraz z uwzględnieniem planów pracy organów Unii Europejskiej.”;

2) w § 6 w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów,”;

3) uchyla się § 7;

4) w § 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Do projektu założeń projektu ustawy organ wnioskujący dołącza zgłoszenia podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy w  trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a  także informację o kolejności wniesienia tych zgłoszeń lub informację o ich braku.”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w  M.  P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439, z 2009 r. Nr 20, poz. 246, z 2010 r. Nr 5, poz. 47 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 6 i Nr 50, poz. 553.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 78, poz. 785 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Ustalenie charakteru wykonywanej pracy a emerytura

  ZUS zakwestionował zapis w świadectwie pracy w zakresie adnotacji dotyczącej pracy w szczególnych warunkach żądając powołania się na Rozporządzenie Rady Ministrów (...)

 • Wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej

  W dniu 30 czerwca odbyło się walne zgromadzenie spółki akcyjnej, na którym m.in. udzielono absolutorium radzie nadzorczej, której wygasła kadencja. Przerwano obrady (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 50 poz. 553

  Uchwała Nr 96 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2011 nr 1 poz. 6

  Uchwała Nr 215 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2011 nr 50 poz. 554

  Uchwała Rady Ministrów nr 97 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 • Monitor Polski 2002 nr 30 poz. 482

  Uchwała Nr 139 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 2000 nr 12 poz. 245

  Uchwała Nr 30 Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie uznania za nie obowiązującą uchwały w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.