Logowanie

Monitor Polski Nr 80, poz. 809 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-06
Data wydania:2011-08-17
Data wejscia w życie:2011-08-17
Data obowiązywania:2011-08-17

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 80, poz. 809 z 2011


Monitor Polski Nr 80                — 6413 —                Poz. 809


809

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Na podstawie art. 226 w związku z art. 258 ustawy z  dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr  21, poz.  112, z  późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §

1. Niezwłocznie po ustaleniu przewidywanej liczby wyborców konsul zawiadamia, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie I, właściwą dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zwaną dalej „Okręgową Komisją Wyborczą”, o liczbie potrzebnych kart do głosowania. §

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych, jeżeli jest to możliwe, zapewnia dostarczenie konsulom kart do głosowania wydrukowanych i  przekazanych przez Okręgową Komisję Wyborczą. § 3. 

1. Jeżeli do 16 dnia przed dniem wyborów konsulowi nie zostaną dostarczone karty do głosowania wydrukowane w  kraju, konsul sporządza je w  brzmieniu przekazanym przez Okręgową Komisję Wyborczą, według wzoru i  w  sposób określony w  uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z  dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów kart do głosowa1)

nia w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich (M. P. Nr 80, poz. 804).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na karcie, w  miejscu przeznaczonym na  pieczęć okręgowej komisji wyborczej, umieszcza się odcisk pieczęci konsula. §

4. Konsul przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, otrzymane lub sporządzone przez siebie karty do głosowania. §

5. W  sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z  dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (M. P. Nr 80, poz. 807). §

6. Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: wz. K. Czaplicki

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 171, poz. 1016.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 80, poz. 809 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 80, poz. 811 z 20112011-09-06

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających Powstania Śląskie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 80, poz. 810 z 20112011-09-06

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 80, poz. 808 z 20112011-09-06

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 80, poz. 807 z 20112011-09-06

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 80, poz. 806 z 20112011-09-06

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 80, poz. 805 z 20112011-09-06

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju

 • Monitor Polski Nr 80, poz. 804 z 20112011-09-06

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

porady prawne online

Porady prawne

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

  Czym różnią się wybory samorządowe od wyborów do sejmu i senatu?

 • Tekst przysięgi sędziowskiej

  Jak brzmi tzw. "przysięga sędziowska".

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 80 poz. 808

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 83 poz. 853

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 83 poz. 852

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski 2007 nr 67 poz. 743

 • Monitor Polski 2007 nr 65 poz. 731


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.