Logowanie

Monitor Polski Nr 93, poz. 956 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-21
Data wydania:2011-10-18
Data wejscia w życie:2011-10-24
Data obowiązywania:2011-10-24

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 93, poz. 956 z 2011


Monitor Polski Nr 93                — 6838 —                Poz. 956


956

ZARZĄDZENIE Nr 81 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o  nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.  U. Nr  157, poz. 1119, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 

1. W  załączniku do zarządzenia nr  172 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.  P. Nr  84, poz.  852, z  2008  r. Nr  2, poz.  22, z 2009 r. Nr 59, poz. 803 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 650) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. W skład Urzędu Komisji wchodzą:

1) Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego — wykonujący zadania z  zakresu nadzoru nad rynkiem kapitałowym, obejmujący następujące departamenty: a) Departament Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego, b) Departament Emitentów, c) Departament Nadzoru Obrotu;

2) Pion Nadzoru Ubezpieczeniowo-Emerytalnego — wykonujący zadania z zakresu nadzoru ubezpieczeniowego oraz nadzoru emerytalnego, obejmujący następujące departamenty: a) Departament Nadzoru Systemowego, b) Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego, c) Departament Monitorowania Ryzyk, d) Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych;

3) Pion Nadzoru Bankowego — wykonujący zadania z  zakresu nadzoru bankowego oraz nadzoru nad instytucjami płatniczymi i  biurami usług płatniczych, obejmujący następujące departamenty: a) Departament Licencji Bankowych, b) Departament Nadzoru Sektora Bankowego, c) Departament Bankowości Spółdzielczej;

4) Pion Inspekcji — wykonujący zadania z  zakresu inspekcji, obejmujący następujące departamenty:

1)

a) Departament Oceny Ryzyka, b) Departament Inspekcji Norm i Procedur;

5) Pion Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i  Polityki Międzysektorowej — wykonujący zadania w zakresie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i  jego konkurencyjności oraz nadzoru nad konglomeratami finansowymi, obejmujący następujące departamenty: a) Departament Pośredników Finansowych, b) Departament Ochrony Klientów, c) Departament Edukacji, d) Departament Analiz Rynkowych, e) Departament Współpracy z Zagranicą, f) Departament Relacji Zewnętrznych;

6) Pion Organizacyjny — wykonujący zadania z zakresu obsługi finansowej, kadrowej i organizacyjnej Komisji oraz Urzędu Komisji, obejmujący następujące departamenty: a) Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi, b) Departament Informatyki, c) Departament Administracyjno-Budżetowy, d) Departament Bezpieczeństwa;

7) Gabinet Komisji — wykonujący zadania z zakresu bezpośredniej obsługi organizacyjnej Komisji, Przewodniczącego Komisji oraz zastępców Przewodniczącego;

8) Pion Prawno-Legislacyjny — wykonujący zadania z  zakresu obsługi prawnej Komisji i  Urzędu Komisji oraz zadania z  zakresu inicjowania i  koordynacji prac legislacyjnych prowadzonych przez Komisję, obejmujący następujące departamenty: a) Departament Prawny, b) Departament Postępowań;

9) Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej.”. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2011 r.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 209, poz. 1317, Nr 228, poz. 1507 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr  126, poz.  853 oraz z  2011  r. Nr 75, poz. 398, Nr  131, poz. 763, Nr 199, poz. 1175 i Nr 205, poz. 1208.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 93, poz. 956 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 93, poz. 955 z 20112011-10-21

  Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • Monitor Polski Nr 93, poz. 954 z 20112011-10-21

  Zarządzenie Nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

 • Monitor Polski Nr 93, poz. 953 z 20112011-10-21

  Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy (...)

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Moja firma (państwowy zakład budżetowy) podjęła inwestycję budowlaną. W związku z tym zobowiązaliśmy się w umowie z wykonawcą na powołanie z naszej strony inspektora (...)

 • Sposób wykazania niekaralności

  W statucie stowarzyszenia zapisano, że członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. Czy osoby wybrane (...)

 • Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu

  Jeden z członków komisji rewizyjnej został wybrany na wiceprezesa stowarzyszenia. Czy zmiany w komisji rewizyjnej wymagają odrębnej uchwały? Czy trzeba wypełnić jakiś (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 798

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski 2012 poz. 833

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski 2008 nr 2 poz. 22

  Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski 2009 nr 59 poz. 803

  Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

 • Monitor Polski 2011 nr 118 poz. 1196

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 107 z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.