Logowanie

Monitor Polski Poz. 15 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-01-13
Data wydania:2011-12-22
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 15 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 15

Obwieszczenie Ministra zdrOwia

1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie  formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich  Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej  Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707) ogłasza się następujące wykazy:

1) wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.2) Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej (M. P. Nr 45, poz. 536).

1)

Monitor Polski

–2–

Poz. 15

Załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. (poz. 15)

Załącznik nr 1

WYKAZ DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE FORMALNYCH KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI PRZEZ OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) – STRON UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM I KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ

Państwo

Nazwa dyplomu

Organ przyznający

1. De erkende opleidingsinstituten/l es établissements d'enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten

2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté franćaise/die zuständigen 'Prüfungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft'

Świadectwo towarzyszące

Belgique/Belg

1. Diploma ië/ gegradueerde Belgien verpleger/verpleegste (Belgia) r - Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) - Diplom eines(einer) graduierten Krankenpflegers (pflegerin)

2. Diploma in de ziekenhuisverpleegkun de - Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Brevet eines(einer) Krankenpflegers(pflegerin)

3. Brevet van verpleegassistent(e) - Brevet d'hospitalier(ère) - Brevet einer Pflegeassistentin Бългapия (Bułgaria) Диплoмa зa виcшe oбpaзoвaниe нa oбpaзoвaтeлнoквaлификaционнa cтeпeн "Бaкaлaвьp" c пpoфecиoнaлнa квaлификaция "Meдицинcкa cecтpa"

1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu

Yнивepcитeт

Česká republika (Republika

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

1. Vysvědčení o státní

Monitor Polski

–3–

Poz. 15

Czeska)

ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.)

2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.) Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannel se Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege Diplom õe erialal

2. Vyšší odborná škola závěrečné zřízená nebo uznaná zkoušce státem

2. Vysvědčení o absolutoriu

Danmark (Dania)

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeri e Staatlicher Prüfungsausschuss

1. Tallinna Meditsiinikool

2. Tartu Meditsiinikool

3. Kohtla-Järve Meditsiinikool

1. Πανεπιστήμιο Αθηνών

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

3. Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Διπλωματούχο ς ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια

Deutschland (Niemcy) Eesti (Estonia)

Eλλáć (Grecja)

1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

3. Πτυχίο Αξιωματικών ΝοσηΛευτικής

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής Titulo de Diplomado universitario en Enfermería

España (Hiszpania)

1.Ministerio de Educación y Cultura 2.El rector de una Universidad

Monitor Polski

–4–

Poz. 15

France (Francja)

1. Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)

2. Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 Próf í hjúkrunarfrćdum frá Háskóla Íslands Certificate of Registered General Nurse

Le ministère de la santé

Iceland (Islandia)

Nursing departament in the medical faculty of the University of Island An Bord Altranais (The Nursing Board)

Ireland (Irlandia) Italia (Włochy) Κύπρος (Cypr) Latvija (Łotwa)

Diploma di infermiere Scuole riconosciute professionale dallo Stato Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής

1. Diploms par māsas kvalifikācijs iegūšanu 2.Māsas diploms Νοσηλευτική Σχολή 1.Māsu skolas 2.Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu Εγγεγραμμένο ς Νοσηλευτής

Liechtenstein Dyplomy, świadectwa i Odpowiednie władze w (Liechtenstei inne tytuły państwach n) członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej Lietuva (Litwa)

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis

1. Universitetas

2. Kolegija

Monitor Polski

–5–

Poz. 15

suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją Luxembourg (Luksemburg)

1. Diplôme d'Etat d'infirmier

2. Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports

Magyarország (Węgry)

1. Ápoló bizonyítvány

1. Iskola

2. Diplomás ápoló

2. Egyetem / főiskola oklevél

3. Egyetem

3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél Lawrja jew diploma fl-istudji talinfermerija

1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A

2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)

3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)

4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige Kwalificatieniveau 4

5. Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige Kwalificatieniveau 5

Bevis for bestått sykepleiereksamen

Malta (Malta) Nederland (Holandia)

Universita'ta' Malta

1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie

2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie

3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie

4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

5. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

Norway (Norwegia) Österreich (Austria)

A College of nursing

1. Diplom als 'Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/ Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger'

1. Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

2. Allgemeine Krankenpflegeschule

Monitor Polski

–6–

Poz. 15

2. Diplom als 'Diplomierte Krankenschwester/Dipl omierter Krankenpfleger' Portugal (Portugalia)

1. Diploma do curso de enfermagem geral

2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem

3. Carta de curso de licenciatura em enfermagem

1. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată

2. Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik"

1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "magister z ošetrovatel'stva" ("Mgr.")

2. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z ošetrovatel'stva" ("Bc.")

3. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra

1. Escolas de Enfermagem

2. Escolas Superiores de Enfermagem

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superioresde Saúde Universităţi

România (Rumunia)

Slovenija (Słowenia)

1. Univerza

2. Visoka strokovna šola

Slovensko (Słowacja)

1. Vysoká škola

2. Vysoká škola

3. Stredná zdravotnicka škola

Suomi/Finland

1. Sairaanhoitajan (Finlandia) tutkinto / sjukskötarexamen

2. Sosiaali- ja terveysalan

1. Terveydenhuoltooppilaitokset / hälsovårdsläroanstalte r

2. Ammattikorkeakoulut

Monitor Polski

–7–

Poz. 15

ammattikorkeakoulutut kinto, sairaanhoitaja (AMK) / yrkeshögskoleexamen Inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) Sverige (Szwecja) Switzerland (Szwajcaria) Sjuksköterskeexamen Infirmière diplômée en soins généraux, infirmier diplômé en soins généraux, diplomierte Krankenschwester in allgemeiner Krankenpflege, diplomierter Krankenpfleger in allgemeine Krankenpflege, infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

/ yrkeshögskolor

Universitet ekler högskola Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires

United Kingdom (Zjednoczone Królestwo)

Various

Monitor Polski

–8–

Poz. 15

Załącznik nr 2

WYKAZ DYPLOMÓW, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE FORMALNYCH KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU POŁOŻNEJ PRZEZ OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) – STRON UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM I KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ

Państwo

Nazwa dyplomu

Organ przyznający

Świadectwo towarzyszące

Belgique/Belg

1. Diploma vanvroedvrouw

1. De erkende ië/

2. Diplôme d'accoucheuse opleidingsinstituten/l Belgien es établissements (Belgia) d'enseignement

2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté franćaise Бългapия (Bułgaria) Диплoмa зa виcшe oбpaзoвaниe нa oбpaзoвaтeлнoквaлификaционнa cтeпeн "Бaкaлaвьp" c пpoфecиoнaлнa квaлификaция "Aкyшepкa"

1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)

2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.) Bevis for bestået jordemodereksamen Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger Yнивepcитeт

Česká republika (Republika Czeska)

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

1. Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

2. Vysvědčení o absolutoriu

Danmark (Dania) Deutschland (Niemcy)

Danmarks jordemoderskole Staatlicher Prüfungsausschuss

Monitor Polski

–9–

Poz. 15

Eesti (Estonia)

Diplom ämmaemanda erialal

1. Tallinna Meditsiinikool

2. Tartu Meditsiinikool

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας — Μαία — Μαιευτής

Ελλάς (Grecja)

1.Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών

1. Titulo de matrona

2. Titulo de asistente obstétrico (matrona)

3. Titulo de enfermería obstétrica-ginecológica Diplôme de sage-femme

España (Hiszpania)

Ministerio de Educación y Cultura

France (Francja) Iceland (Islandia) Ireland (Irlandia) Italia (Włochy) Κύπρος (Cypr) Latvija (Łotwa)

L'Etat

Próf frá Ljósmaedraskóla The Midwifery School Íslands in Island Certificate in Midwifery Diploma d'ostetrica Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu An Board Altranais Scuole riconosciute dallo Stato Νοσηλευτική Σχολή Māsu skolas Odpowiednie władze w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej Εγγεγραμμένη Μαία

Liechtenstein Dyplomy, świadectwa i (Liechtenstei inne tytuły n)

Monitor Polski

– 10 –

Poz. 15

Lietuva (Litwa)

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją Diplôme de sage-femme

1. Universitetas

2. Kolegija

3. Kolegija

1.Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje 2.Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje

Luxembourg (Luksemburg)

Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports Iskola/főiskola Universita" ta' Malta Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen A College of midwifery Certificate of practical training issued by competent public health authorities

Magyarország (Węgry) Malta (Malta) Nederland (Holandia)

Szülésznő bizonyítvány Lawrja jew diploma flIstudji tal-Qwiebel Diploma van verloskundige

Norway (Norwegia)

Bevis for bestått jordmoreksamen

Monitor Polski

– 11 –

Poz. 15

Österreich (Austria)

Hebammen-Diplom

1. Hebammenakademie

2. Bundeshebammenlehranst alt

1. Ecolas de Enfermagem

2. Escolas Superiores de Enfermagem

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

Portugal

1. Diploma de enfermeiro (Portugalia) especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica

2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica

3. Diploma (do curso de póslicenciatura) de especializaćão em enfermagem de saúde materna e obstétrica România (Rumunia) Slovenija (Słowenia) Diplomă de licenţă de moaşă Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana babica / diplomirani babičar"

1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z pôrodnej asistencie" ("Bc.")

2. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka

Universităţi

1. Univerza

2. Visoka strokovna šola

Slovensko (Słowacja)

1. Vysoká škola

2. Stredná zdravotnícka škola

Suomi/Finland

1. Kätilön tutkinto / (Finlandia) barnmorskeexamen

2. Sosiaali- ja terveysalanammattikorkea koulututkin to, kätilö (AMK) /yrkeshögskoleexamen Inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH) Sverige (Szwecja) Barnmorskeexamen

1. Terveydenhuoltooppilaitokset / hälsovårdsläroanstalte r

2. Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor

Universitet ekler högskola

Monitor Polski

– 12 –

Poz. 15

Switzerland Sage-femme diplômée / (Szwajcaria) diplomierte Hebamm / levatrice dyplomata United Statement of Kingdom Registration as a (Zjednoczone Midwife on part 10 of Królestwo) the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires Various

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 15 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 17 poz. 226

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw

 • Monitor Polski 2004 nr 21 poz. 379

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Monitor Polski 2004 nr 21 poz. 378

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw

 • Monitor Polski 2013 poz. 566

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)– stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-20 poz. 1612


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.