Logowanie

Monitor Polski Poz. 302 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Nr 46 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-05-18
Data wydania:2012-04-13
Data wejscia w życie:2012-04-13
Data obowiązywania:2011-11-14

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 302 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 302

UCHWAŁA Nr 46 RADY MINISTRÓW zdnia 13 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę wsprawie zakresu iwarunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013 Na podstawie art.20 ust.4 ustawy zdnia 6 grudnia 2006r. ozasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z2009r. Nr84, poz.712 iNr157, poz.1241 oraz z2011r. Nr279, poz.1644) Rada Ministrów uchwala, co następuje: §1. Wuchwale nr99 Rady Ministrów zdnia 10 czerwca 2009r. wsprawie zakresu iwarunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013 (M. P. Nr39, poz.618 oraz z2011r. Nr45, poz.497) wprowadza się następujące zmiany:

1) w§1: a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nrK(2007) 4578 zdnia 2 października 2007r. wsprawie przyjęcia wramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Lubelskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO007, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nrK(2011) 9366 zdnia 13grudnia 2011r., zwaną dalej „decyzją nrK(2011) 9366”, przeznacza się środki zbudżetu państwa pochodzące zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 1 192 840 908 euro, wtym 21 662 778 euro wramach krajowej rezerwy wykonania i15323581 euro wramach dostosowania technicznego, co na dzień 14 grudnia 2011r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9366, wynosi odpowiednio 5 399 990 790,52 zł, w tym 98 067 396,01 zł i 69 369 851,19 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, wktórym otrzymano notyfikację decyzji nrK(2011) 9366.”, b) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Wramach kwoty 1 192 840 908 euro na realizację RPO wramach Osi priorytetowej 5 i8 przeznacza się środki zbudżetu państwa pochodzące zEFRR wramach dostosowania technicznego, wkwocie 4 851 110 euro, co na dzień 14 grudnia 2011r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nrK(2011) 9366, wynosi 21 960 974,97zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego zprzedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, wktórym otrzymano notyfikację decyzji nrK(2011)

9366. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych zMinisterstwem Rozwoju Regionalnego projektów zzakresu usuwania skutków powodzi wwojewództwie lubelskim, na terenie Gminy Wilków, zzastrzeżeniem ust.4. Podział tych środków przedstawia się następująco: Oś priorytetowa 1 5 8 ogółem Poziom dofinansowania EFRR (%) 2 85 85 85 Środki EFRR (weuro) 3 Gmina Wilków 4 658 172 192 938 4 851 110 – – – – – – ”; Poziom wkładu krajowego (%) 4 Środki wkładu krajowego (weuro) 5

Monitor Polski

2) w§2 ust.1 i2 otrzymują brzmienie: „1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, wtym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą wramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące zEFRR, środki zbudżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 61 410 172 euro, wtym 856 078 euro, na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych wramach dostosowania technicznego, co na dzień 14 grudnia 2011r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nrK(2011) 9366, wynosi odpowiednio 278 003 848,64 zł, wtym 3 875 465,11 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego zprzedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, wktórym otrzymano notyfikację decyzji nrK(2011)

9366. 2. Wramach kwoty 61 410 172 euro przeznacza się środki zbudżetu państwa niepochodzące zEFRR wkwocie 856 078 euro, co na dzień 14 grudnia 2011r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nrK(2011) 9366, wynosi 3 875 465,11 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego zprzedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, wktórym otrzymano notyfikację decyzji nrK(2011)

9366. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie lubelskim, na terenie Gminy Wilków, z zastrzeżeniem ust.

5. Podział tych środków przedstawia się następująco: Oś priorytetowa 1 5 8 ogółem

3) §4 otrzymuje brzmienie: „§4. Podział środków, októrych mowa w§1 ust.1 i3, §2 ust.1i2 i§3 pkt4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco: Oś priorytetowa 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ogółem na RPO Poziom dofinansowania EFRR (%) 2 85,00 90,00 85,00 85,00 82,29 85,00 85,00 85,00 100,00 85,00 Środki EFRR (weuro) 3 256 869 455 68 490 546 73 351 273 57 792 728 264 725 446 180 542 357 99 859 680 158 412 240 32 797 183 1 192 840 908 Poziom wkładu krajowego (%) 4 15,00 10,00 15,00 15,00 17,71 15,00 15,00 15,00   0,00 15,00 Środki wkładu krajowego (weuro) 5   45 329 904    7 610 061   12 944 343   10 198 717   56 980 497   31 860 416   17 622 297   27 955 102 0 210 501 337 ”. Poziom dofinansowania EFRR (%) 2 – – – Środki EFRR (weuro) 3 Gmina Wilków – – – 15 15 15 822 030 34 048 856 078 ”; Poziom wkładu krajowego (%) 4 Środki wkładu krajowego (weuro) 5 –2– Poz. 302

§2. Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia, zmocą od dnia 14 grudnia 2011r., ipodlega ogłoszeniu. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 302 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

 • Dotacje z programów unijnych

  Otrzymałem dotację w ramach działalności z programu 2007-2013, która jest zwolniona w pewnej części z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W jaki (...)

 • Faktura za wypoczynek

  Firma dofinansowuje wczasy pracowników z ZFŚS. Pracownik przynosi fakturę wystawioną na firmę. Zbiera się komisja, która na podstawie regulaminu ZFŚS określa kwotę (...)

 • Limit stopy procentowej pożyczki w lombardzie

  Osoba fizyczna prowadzi lombard, która udziela pożyczek dla innych osób fizycznych pod zastaw rzeczy. Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące stopy procentowej udzielanych (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 38 poz. 590

  Uchwała Nr 96 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski 2008 nr 13 poz. 130

  Uchwała Nr 22 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski 2012 poz. 168

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski 2013 poz. 1015

  Uchwała Nr 214 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski 2012 poz. 166

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.