Logowanie

Monitor Polski Poz. 305 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-05-18
Data wydania:2012-04-13
Data wejscia w życie:2012-04-13
Data obowiązywania:2011-12-22

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 305 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 305

UCHWAŁA Nr49 RADY MINISTRÓW zdnia 13 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę wsprawie zakresu iwarunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 Na podstawie art.20 ust.4 ustawy zdnia 6 grudnia 2006r. ozasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z2009r. Nr84, poz.712 iNr157, poz.1241 oraz z2011r. Nr279, poz.1644) Rada Ministrów uchwala, co następuje: §1. Wuchwale nr89 Rady Ministrów zdnia 10 czerwca 2009r. wsprawie zakresu iwarunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (M. P. Nr38, poz.584 oraz z2011r. Nr45, poz.500) wprowadza się następujące zmiany:

1) w§1: a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Na realizację Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nrK(2007) 4206 zdnia 4 września 2007r. wsprawie przyjęcia wramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Euro ejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętep go celem „konwergencja” dla regionu Małopolska wPolsce, CCI2007PL161PO010, zmienioną decyzją Komisji Euro ejskiej nrK(2011) 9375 zdnia 21 grudnia 2011r., zwaną dalej „decyzją nrK(2011) 9375”, przeznacza się p środki zbudżetu państwa pochodzące zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 1355863222 euro, wtym 39386870 euro wramach krajowej rezerwy wykonania i26 201 950euro wramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grud ia 2011r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji n decyzji nrK(2011) 9375, wynosi odpowiednio 6137992805,99 zł, wtym 178304360,49 zł i118 616 227,65 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego zprzedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, wktórym otrzymano notyfikację decyzji nrK(2011) 9375.”, b) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Wramach kwoty 1355863222 euro na realizację RPO wramach Osi priorytetowej 6 przeznacza się środki zbudżetu państwa pochodzące zEFRR wramach dostosowania technicznego, wkwocie 14511586 euro, co na dzień 22grudnia 2011r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nrK(2011) 9375, wynosi 65693949,82 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego zprzedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011)

9375. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych zMiniserstwem Rozwoju Regionalnego projektów zzakresu usuwania skutków powodzi wwojet wództwie małopolskim, na terenie gmin: Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, z zastrzeżeniem ust.4. Podział tych środków przedstawia się następująco: Oś priorytetowa 1 6 Poziom dofinansowania EFRR (%) 2 85 Środki EFRR (weuro) 3 Gmina Lanckorona    150 063 – – Poziom wkładu krajowego (%) 4 Środki wkładu krajowego (weuro) 5

Monitor Polski 1 2 –2– 3 Gmina Limanowa 6 85     34 300 Gmina Szczucin 6 85   6 796 743 Gmina Szczurowa 6 85   5 744 730 Gmina Wietrzychowice 6 Ogółem 85 85   1 785 750 14 511 586 – – – – ”; – – – – – – 4 5 Poz. 305

2) w§2 ust.1 i2 otrzymują brzmienie: „1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, wtym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą wramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące zEFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 92269185 euro, wtym 2560868 euro na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych wramach dostosowania technicznego, co na dzień 22 grudnia 2011r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nrK(2011) 9375, wynosi odpowiednio 417702600,50zł, wtym 11593049,44 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego zprzedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, wktórym otrzymano notyfikację decyzji nrK(2011)

9375. 2. Wramach kwoty 92269185 euro na realizację RPO przeznacza się środki zbudżetu państwa niepochodzące zEFRR wkwocie 2560868 euro, co na dzień 22 grudnia 2011r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nrK(2011) 9375, wynosi 11593049,44 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego zprzedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, wktórym otrzymano notyfikację decyzji nrK(2011)

9375. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regio alnego projektów z zakresu n usuwania skutków powodzi w województwie małopolskim, na terenie gmin: Lanckorona, Limanowa, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice, zzastrze eniem ust.5. Podział tych środków przedstawia się następująco: ż Poziom dofinansowania EFRR (%) 2 Środki EFRR (weuro) 3 Gmina Lanckorona 6 – – Gmina Limanowa 6 – – Gmina Szczucin 6 – – Gmina Szczurowa 6 – – Gmina Wietrzychowice 6 Ogółem – – – – 15 15 315 132 2 560 868 ”; 15 1 013 776 15 1 199 425 15 6 053 15 26 482 Poziom wkładu krajowego (%) 4 Środki wkładu krajowego (weuro) 5

Oś priorytetowa 1

Monitor Polski

3) §4 otrzymuje brzmienie: „§4. Podział środków, októrych mowa w§1 ust.1 i3, §2 ust.1 i2 i§3 pkt4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco: Poziom dofinansowania EFRR (%) 2 82,56 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 93,79 85,00 Środki EFRR (weuro) 3 162 841 230 163 708 698 101 004 036 418 336 457 175 397 053 175 183 804 98 003 516 10 000 399 51 388 029 1 355 863 222 Poziom wkładu krajowego (%) 4 17,44 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 6,21 15,00 Środki wkładu krajowego (weuro) 5 34 400 446 28 889 770 17 824 242 73 824 081 30 952 421 30 914 789 17 294 738 1 764 777 3 404 717 239 269 981 ”. –3– Poz. 305

Oś priorytetowa 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ogółem na RPO

§2. Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia, zmocą od dnia 22 grudnia 2011r., ipodlega ogłoszeniu. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 305 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

 • Dotacje z programów unijnych

  Otrzymałem dotację w ramach działalności z programu 2007-2013, która jest zwolniona w pewnej części z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W jaki (...)

 • Faktura za wypoczynek

  Firma dofinansowuje wczasy pracowników z ZFŚS. Pracownik przynosi fakturę wystawioną na firmę. Zbiera się komisja, która na podstawie regulaminu ZFŚS określa kwotę (...)

 • Limit stopy procentowej pożyczki w lombardzie

  Osoba fizyczna prowadzi lombard, która udziela pożyczek dla innych osób fizycznych pod zastaw rzeczy. Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące stopy procentowej udzielanych (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 38 poz. 590

  Uchwała Nr 96 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski 2008 nr 13 poz. 130

  Uchwała Nr 22 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski 2009 nr 28 poz. 394

  Uchwała Nr 46 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski 2012 poz. 170

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski 2013 poz. 360

  Uchwała Nr 72 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.