Logowanie

Monitor Polski Poz. 309 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Nr 53 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-05-18
Data wydania:2012-04-13
Data wejscia w życie:2012-04-13
Data obowiązywania:2011-12-23

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 309 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 309

UCHWAŁA Nr 53 RADY MINISTRÓW zdnia 13 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę wsprawie zakresu iwarunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 Na podstawie art.20 ust.4 ustawy zdnia 6 grudnia 2006r. ozasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z2009r. Nr84, poz.712 iNr157, poz.1241 oraz z2011r. Nr279, poz.1644) Rada Ministrów uchwala, co następuje: §1. Wuchwale nr93 Rady Ministrów zdnia 10 czerwca 2009r. wsprawie zakresu iwarunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 (M. P. Nr38, poz.587) wprowadza się następujące zmiany:

1) w§1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nrK(2007) 5085 zdnia 11 października 2007r. wsprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Podlaskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO014, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nrK(2011) 9377 zdnia 21 grudnia 2011r., przeznacza się środki zbudżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 672 542 971 euro, wtym 27 570 809 euro wramach krajowej rezerwy wykonania i 8 764 279 euro wramach dostosowania technicznego, co na dzień 23 grudnia 2011r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K(2011) 9377 z dnia 21 grudnia 2011 r., wynosi odpowiednio 3 044 602 029,72 zł, w tym 124 813 052,34 zł i39 675 891,03 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, wktórym otrzymano notyfikację decyzji Komisji Europejskiej nrK(2011) 9377 zdnia 21 grudnia 2011r.”;

2) §4 otrzymuje brzmienie: „§4. Podział środków, októrych mowa w§1 ust.1, §2 ust.1 i §3 pkt4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco: Poziom dofinansowania EFRR (%) 2   92,16   79,26   82,13   85,00   85,00 Środki EFRR (weuro) 3 156 965 734 203 586 523 109 293 261   50 896 631   75 455 876 Poziom wkładu krajowego (%) 4   7,84 20,74 17,87 15,00 15,00 Środki wkładu krajowego (weuro) 5 13 352 632 53 287 126 23 777 828 8 981 758 13 315 743

Oś priorytetowa 1 1 2 3 4 5

Monitor Polski 1 6 7 ogółem na RPO 2   86,80 100,00   84,81 –2– 3   50 896 631   25 448 315 672 542 971 4 13,20   0,00 15,19 5 7 739 928 0 120 455 015 ”. Poz. 309

§2. Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia, zmocą od dnia 23 grudnia 2011r., ipodlega ogłoszeniu. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 309 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

 • Dotacje z programów unijnych

  Otrzymałem dotację w ramach działalności z programu 2007-2013, która jest zwolniona w pewnej części z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W jaki (...)

 • Faktura za wypoczynek

  Firma dofinansowuje wczasy pracowników z ZFŚS. Pracownik przynosi fakturę wystawioną na firmę. Zbiera się komisja, która na podstawie regulaminu ZFŚS określa kwotę (...)

 • Limit stopy procentowej pożyczki w lombardzie

  Osoba fizyczna prowadzi lombard, która udziela pożyczek dla innych osób fizycznych pod zastaw rzeczy. Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące stopy procentowej udzielanych (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 38 poz. 590

  Uchwała Nr 96 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski 2013 poz. 360

  Uchwała Nr 72 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski 2008 nr 13 poz. 130

  Uchwała Nr 22 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 • Monitor Polski 2012 poz. 174

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013

 • Monitor Polski 2012 poz. 166

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.