Logowanie

Monitor Polski Poz. 354 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-05-29
Data wydania:2012-05-07
Data wejscia w życie:2012-05-07
Data obowiązywania:2012-05-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 354 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 354

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ zdnia 7 maja 2012r. wsprawie wytycznych iwyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze Na podstawie art.161 §1 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr21, poz.112, zpóźn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, conastępuje: §1. Uchwala się wytyczne oraz wyjaśnienia dotyczące podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze, stanowiące załącznik do uchwały. §2. Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia ipodlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

1)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr26, poz.134, Nr94, poz.550, Nr102, poz.588, Nr134, poz.777, Nr147, poz.881, Nr149, poz.889, Nr171, poz.1016 iNr217, poz.1281.

Monitor Polski –2– Poz. 354

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012r. (poz.354)

WYTYCZNE IWYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PODZIAŁU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NAOKRĘGI WYBORCZE

1. godnie zart.13 ust.1 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Z Nr21, poz.113, Nr102, poz.588, Nr147, poz.881 i Nr149, poz.889) rady gmin, wtym również rady miast na prawach powiatu, zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie 15miesięcy od dnia wejścia wżycie tej ustawy, tj.dodnia 1 listopada 2012r. Powyższe nie dotyczy natomiast rad powiatów isejmików województw.

2. aństwowa Komisja Wyborcza zaleca, aby przed wniesieniem wniosku wsprawie podziału gminy na okręgi wyborcze P pod obrady rady gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedstawił właściwemu komisarzowi wyborczemu, wtrybie konsultacji, opracowany projekt. Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązuje komisarzy wyborczych do udzielenia pomocy organom wykonawczym gmin przy opracowywaniu projektów podziału gminy na okręgi wyborcze.

3. rzy przygotowywaniu projektu podziału gminy mogą korzystać z oprogramowania komputerowego sporządzonego P przez Krajowe Biuro Wyborcze izatwierdzonego do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą. Podstawą działania oprogramowania jest informacja statystyczna oliczbie mieszkańców gminy ujętych pod danym adresem. Informacja, wzależności od lokalnych potrzeb, może być sporządzona zdokładnością do numerów domów lub do numerów lokali. Oprogramowanie, wzależności od wybranego przez użytkownika filtru, umożliwia przypisanie miejscowości, ulic, domów, zakresu ciągu domów onumeracji od-do zpodziałem na numery parzyste inumery nieparzyste, anawet poszczególnych lokali dookręgów. Każda zmiana wprzypisaniu będzie powodowała automatyczne przeliczenia norm przedstawicielstwa wokręgach oraz prezentację bieżącego stanu okręgów. Oprogramowanie zawiera także funkcje kontrolne wynikające zprzepisów ustawy zdnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”, oraz zestawy raportów iwyciągów. Dostęp do programu wymaga certyfikatu uprawnionego użytkownika, mającego dostęp do systemu informatycznego Krajowego Biura Wyborczego. Oprogramowanie udostępnia właściwy komisarz wyborczy.

4. eżeli dotychczasowy podział na okręgi wyborcze spełnia wymogi Kodeksu wyborczego, rada gminy może podjąć J uchwałę wsprawie podziału gminy na okręgi wyborcze określającą takie same granice okręgów wyborczych jak obowiązujące dotychczas.

5. ada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze wyłącznie na wniosek właściwego wójta (burmistrza, prezyR denta miasta). Jednakże podział zawarty wewniosku nie jest wiążący dla rady. Zmiany wpodziale wstosunku dozaproponowanego we wniosku są zatem możliwe pod warunkiem, że ustalony podział na okręgi wyborcze odpowiada zasadom określonym wKodeksie wyborczym.

6. rzy ustalaniu podziału rady powinny uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych wstałym rejestrze wyborców danej gmiP ny na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, wktórym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze (art.13 ust.2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy). Przez liczbę mieszkańców, októrej wyżej mowa, należy rozumieć sumę liczb:

1) yborców ujętych wrejestrze wyborców zurzędu; w

2) yborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek; w

3) ozostałych osób zameldowanych wgminie na pobyt stały, z wyjątkiem osób, codoktórych otrzymano zawiadomiep nie owpisaniu do rejestru wyborców winnej gminie.

7. celu dokonania podziału należy, uwzględniając liczbę mieszkańców, októrej mowa wpkt6, sprawdzić, czy ustalona W przez wojewodę liczba radnych wybieranych do rady gminy wwyborach w2010 roku iobecnie jest zgodna zart.17 ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U. z2001r. Nr142, poz.1591, zpóźn. zm.1)). Wprzypadku niezgodności rada gminy dokonuje podziału, uwzględniając liczbę radnych ustaloną na podstawie tego przepisu.

8. rzy dokonywaniu podziału należy przestrzegać zasady, że wgminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest P jednostka pomocnicza gminy (sołectwo), awmiastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone

1)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr23, poz.220, Nr62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr153, poz.1271 iNr214, poz.1806, z2003r. Nr80, poz.717 iNr162, poz.1568, z2004r. Nr102, poz.

1055, Nr116, poz.1203 iNr167, poz.1759, z2005r. Nr172, poz.1441 iNr175, poz.1457, z2006r. Nr17, poz.128 iNr181, poz.1337, z2007r. Nr48, poz.327, Nr138, poz.974 iNr173, poz.1218, z2008r. Nr180, poz.1111 iNr223, poz.1458, z2009r. Nr52, poz.420 iNr157, poz.1241, z2010r. Nr28, poz.142 i146, Nr40, poz.230 iNr106, poz.675, z2011r. Nr21, poz.113, Nr117, poz.679, Nr134, poz.777, Nr149, poz.887 iNr217, poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

Monitor Polski –3– Poz. 354

jednostki pomocnicze. Jednostki pomocnicze gminy łączy się wcelu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa oraz jeżeli wgminie niebędącej miastem na prawach powiatu liczba radnych wybieranych wdanej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 1, awmieście na prawach powiatu – większa niż 10 (art.417 §2–4 Kodeksu wyborczego).

9. o do zasady nie powinno się tworzyć okręgów wyborczych składających się zjednostki pomocniczej gminy iczęści C innej jednostki pomocniczej gminy, niegraniczących ze sobą jednostek pomocniczych, jednostki pomocniczej gminy iczęści miasta. Jednakże jeżeli układ przestrzenny gminy, wpowiązaniu zliczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych imiast leżących naobszarze gminy, jest tego rodzaju, że nie pozwala na utworzenie okręgów składających się zgraniczących ze sobą jednostek pomocniczych, wówczas możliwe jest odstąpienie od tych zasad; podobne odstępstwa od zasad tworzenia okręgów wyborczych dopuszczalne są również wprzypadku miast podzielonych na jednostki pomocnicze.

10. okonanie podziału na okręgi wyborcze, awmiastach na prawach powiatu także ustalenie liczby radnych wybieranych D wposzczególnych okręgach wyborczych następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych dodanej rady. Następnie liczbę mieszkańców wokręgu dzieli się przez jednolitą normę przedstawicielstwa wgminie zzastosowaniem zaokrągleń liczby mandatów wgórę do całkowitej liczby mandatów, jeżeli ułamek liczby mandatów wokręgu jest równy lub większy niż ½mandatu iodrzuceniem ułamka mandatu mniejszego niż ½. Zasady tej należy bezwzględnie przestrzegać. Niedopuszczalne są odstępstwa od ustawowo określonej ścisłej procedury ustalania liczb mandatów przypadających poszczególnym okręgom wyborczym, bez względu na motywy, którymi kierować by się miały organy gminy dążące do takich odstępstw.

11. przypadku gdy wwyniku zaokrągleń, októrych mowa wpkt10, łączna liczba mandatów wokręgach będzie większa W (bądź mniejsza) od liczby wybieranych radnych, mandaty nadwyżkowe odejmuje się (odpowiednio: mandaty dodatkowe przyznaje się) wtych okręgach, wktórych norma przedstawicielstwa jest najmniejsza (odpowiednio: największa).

12. eżeli wmieście na prawach powiatu odjęcie mandatu nadwyżkowego spowodowałoby zmniejszenie liczby mandatów J przypadających okręgowi poniżej 5 radnych wybieranych wokręgu bądź przyznanie mandatu dodatkowego spowodowałoby przekroczenie 10 radnych wybieranych wokręgu, należy dokonać zmian wproponowanym podziale.

13. iedopuszczalne jest postępowanie polegające na pominięciu wprocedurze odejmowania mandatów nadwyżkowych N lub przyznawania mandatów dodatkowych tych okręgów, w których mandatu nie można odjąć lub dodać, ponieważ wyliczona liczba mandatów jest minimalną bądź maksymalną wynikającą zprzepisów ustawy. Niedopuszczalne jest również odjęcie mandatu nadwyżkowego wokręgu, wktórym zaokrąglona liczba mandatów przewyższa maksymalną ustawową liczbę radnych wybieranych wokręgu, zpominięciem okręgów oniższej normie przedstawicielstwa, atakże dodanie mandatu wokręgu, wktórym zaokrąglona liczba mandatów jest niższa od dolnej granicy ustawowej, zpominięciem okręgów owyższej normie przedstawicielstwa.

14. a ustalenia rady gminy wsprawach okręgów wyborczych wyborcom, wliczbie co najmniej 15, przysługuje prawo N wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości wsposób zwyczajowo przyjęty (art.420 §1 Kodeksu wyborczego). Informacja oprawie downiesienia skargi powinna być zawarta wtreści uchwały rady opodziale gminy na okręgi wyborcze.

15. d postanowienia komisarza wyborczego wydanego wzwiązku ze skargą, októrej mowa wpkt14, przysługuje odwoO łanie do Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli wnoszącym odwołanie jest rada gminy, wówczas dla jego skuteczności niezbędna jest uchwała rady gminy wsprawie wniesienia takiego odwołania ze wskazaniem, kto jest upoważniony do działania wimieniu rady wtej sprawie.

16. eżeli rada gminy nie dokona podziału gminy na okręgi wyborcze wterminie, októrym mowa wpkt1, lub dokonany J podział jest niezgodny zprawem, komisarz wyborczy, działając na podstawie art.17 §2 Kodeksu wyborczego, stwierdza ten fakt wformie postanowienia iwzywa radę do wykonania zadania wsposób zgodny zprawem wwyznaczonym terminie.

Wrazie bezskutecznego upływu terminu kolejnym postanowieniem komisarz wyborczy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze, zawiadamiając otym fakcie Państwową Komisję Wyborczą. Powołany przepis upoważnia komisarza wyborczego do stwierdzenia, że zadania organów samorządu terytorialnego nie zostały wykonane wterminie, wsposób zgodny zprawem, nie zaś do stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały rady. Jednakże postanowienie komisarza wyborczego wydane wskutek niewykonania zadań przez radę gminy w sposób zgodny zprawem wwyznaczonym terminie jest późniejszym aktem rozstrzygającym wtej samej materii, wydanym przez organ dotego uprawniony, uchyla zatem – zmocy prawa – akt wcześniejszy (uchwałę rady). Wrazie podjęcia wskazanych wyżej czynności komisarz wyborczy powiadamia właściwego wojewodę oewentualnym stwierdzeniu niezgodnego z prawem wykonania zadań organu jednostki samorządu terytorialnego i o wydanym w sprawie własnym postanowieniu.

Monitor Polski –4– Poz. 354

17. o postanowienia komisarza wyborczego w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze stosuje się odpowiednio D art.419 §4 Kodeksu wyborczego.

18. postanowieniu, októrym mowa wpkt17, komisarz wyborczy zawiera informację omożliwości odwołania do PańW stwowej Komisji Wyborczej wtrybie art.420 §2 Kodeksu wyborczego.

19. rzed wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego w2014r. rady jednostek samorządu terytorialnego oraz P komisarze wyborczy zobowiązani są dosprawdzenia, czy podział tych jednostek na okręgi wyborcze spełnia wymogi ustawowe. W przypadku stwierdzenia niezgodności komisarze zasygnalizują gminom, powiatom i sejmikom województw konieczność dokonania zmian wpodziale. Zmiany temuszą zostać dokonane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, czyli do dnia 21 sierpnia 2014r. Jednakże należy mieć nauwadze, że podział gminy naokręgi wyborcze, który zostanie dokonany w2012r., oraz dotychczasowy podział powiatów isejmików województw na okręgi wyborcze jest stały izmiany wnim mogą być wprowadzane wyłącznie wsytuacjach iwzakresie określonych wKodeksie wyborczym (art.421 Kodeksu wyborczego). Do dokonywania zmian wpodziale na okręgi wyborcze wytyczne stosuje się odpowiednio.

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 354 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.