Logowanie

Monitor Polski Poz. 36 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-01-30
Data wydania:2012-01-12
Data wejscia w życie:2012-02-07
Data obowiązywania:2012-02-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 36 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 stycznia 2012r. Pozycja 36

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego zdnia 12 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę wsprawie warunków izasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów inumizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele Na podstawie art.36 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. oNarodowym Banku Polskim (Dz. U. z2005r. Nr1, poz.2, zpóźn. zm.1)) uchwala się, co następuje: §1.Wuchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego zdnia 26 października 2009r. wsprawie warunków izasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów inumizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M. P. Nr70, poz.897, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 1)w§ 2ust.3otrzymuje brzmienie: „3.Rozpatrzenie przez Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP zasadności reklamacji nastąpi nie później niż wciągu 30 dni od dnia jej wpływu do NBP. Wprzypadku uznania reklamacji: 1) lient otrzyma wartości kolekcjonerskie wolne od wad, wterminie imiejscu określonym wzawiadomieniu ouznaniu k reklamacji, albo 2) ależność za reklamowane wartości zostanie przelana na wskazany przez klienta rachunek bankowy, w terminie n 14dni od dnia uznania reklamacji, wprzypadku braku możliwości przekazania określonych wartości kolekcjonerskich wolnych od wad.”; 2)w§ 4ust.2otrzymuje brzmienie: „2.Wartości kolekcjonerskie, niesprzedane na aukcji, sprzedawane są wsklepie internetowym oraz woddziałach okręgowych NBP, po cenie ustalonej na aukcji, zzastrzeżeniem § 5ust.3–5. Wprzypadku gdy na skutek wzrostu cen kruszcu użytego do produkcji monet wartość kruszcu wmonecie przekroczy cenę monety ustaloną zgodnie z§ 5, NBP może ponownie ustalić cenę sprzedaży monet udostępnionych wsklepie internetowym, oddziałach okręgowych NBP oraz przeznaczonych do sprzedaży pozaaukcyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2, zgodnie z zasadami określonymi w§5ust.3–5.”; 3)wzałączniku nr1do uchwały: a)w§ 2: – pkt 18 otrzymuje brzmienie: „18)gwarancja: a) aucję gwarancyjną, wpłaconą przelewem na wskazany przez NBP nieoprocentowany rachunek bankowy, k którego numer jest ogłoszony na stronie internetowej serwisu aukcyjnej sprzedaży wartości kolekcjonerskich „Kolekcjoner”, lub

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr167, poz.1398, z2006r. Nr157, poz.1119, z2007r. Nr25, poz.162 iNr61, poz.410, z2008r. Nr209, poz.1315 i1317, z2009r. Nr69, poz.589 iNr143, poz.1164, z2010r. Nr109, poz.709 iNr257, poz.1724 oraz z2011r. Nr75, poz.398 iNr117, poz.676.

2) Z miany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z2010r. Nr52, poz.713 iNr81, poz.980 oraz z2011r. Nr23, poz.254 iNr57, poz.571.

1)

Monitor Polski –2– Poz. 36

b) okument potwierdzający zawarcie umowy gwarancyjnej zbankiem lub instytucją finansową, będący zod bowiązaniem banku lub instytucji finansowej do zapłaty maksymalnej kwoty wskazanej wgwarancji (sumy gwarancyjnej) wprzypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania wobec NBP. Gwarancja składana jest wNBP przez krajowych izagranicznych uczestników indywidualnych iinstytucjonalnych iumożliwia składanie ofert w danej aukcji pod warunkiem, że data zapadalności tej gwarancji przypada nie wcześniej niż 7dni po dniu, wktórym upływa termin odbioru wartości wylicytowanych wtej aukcji;”, – dodaje się pkt 22–25 wbrzmieniu: „22) ni operacyjne – dni od poniedziałku do piątku, wktórych oddziały okręgowe NBP iDES wykonują operacje d kasowo-skarbcowe, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz dniami wolnymi od pracy, określonymi na podstawie odrębnych przepisów; 23)dni – dni kalendarzowe;

24) okument tożsamości – dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość właściciela, wprzypadku uczestnika d krajowego zawierający też numer PESEL;

25) łatność woddziale okręgowym NBP – płatność gotówkową i/lub płatność kartą płatniczą za zakupione warp tości kolekcjonerskie.”, b)w§ 3: – ust.1a i1b otrzymują brzmienie: „1a.Uczestnicy, chcący składać wramach jednej aukcji oferty ołącznej wartości większej niż 20 000 zł, zobowiązani są do dostarczenia lub przesłania gwarancji na adres: Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, zdopiskiem „Kolekcjoner – gwarancja”, lub do dokonania wpłaty przelewem na wskazany przez NBP rachunek bankowy kaucji gwarancyjnych. Za spełnienie tego warunku uznaje się dostarczenie gwarancji lub wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy NBP nie później niż na 5dni operacyjnych przed dniem rozpoczęcia aukcji. Wprzypadku złożenia przez uczestnika gwarancji, októrej mowa w§ 2pkt 18 lit.b, aneks przedłużający termin jej ważności powinien zostać dostarczony do Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP najpóźniej wostatnim dniu operacyjnym przed dniem rozpoczęcia aukcji. Gwarancja umożliwia licytowanie wartości kolekcjonerskich do wartości 15-krotności sumy gwarancyjnej lub wysokości kaucji gwarancyjnej dla każdej aukcji odrębnie (wartości zleceń zposzczególnych aukcji nie sumują się) wokresie trwania tej aukcji. 1b. Uczestnicy mogą podwyższać wysokość złożonych gwarancji oraz cofać gwarancje przed terminem ich zapadalności. NBP dokona zwrotu gwarancji na żądanie uczestnika, wterminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, zzastrzeżeniem § 8ust.10, nie wcześniej jednak niż po upływie 7dni od dnia odbioru przez uczestnika wartości kolekcjonerskich objętych daną gwarancją. Żądanie zwrotu gwarancji powinno:

1) ieć formę pisemną ipowinno być przesłane na adres podany wust.1a, zdopiskiem „Kolekcjoner – zwrot gwam rancji”; 2)wprzypadku gwarancji, októrej mowa: a)w§ 2pkt 18 lit.a– określać numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należnych kwot, b)w§ 2pkt 18 lit.b – określać adres, na który powinien być dokonany zwrot właściwego dokumentu.”, – po ust.1b dodaje się ust.1c wbrzmieniu: „1c.Wprzypadku otrzymania od uczestnika żądania zwrotu gwarancji, októrym mowa wust. 1b, wtrakcie aukcji wsystemie „Kolekcjoner”, jej cofnięcie nastąpi:

1) o zakończeniu danej aukcji – jeżeli uczestnik nie złożył wtej aukcji ofert lub złożył oferty ołącznej wartości p niższej niż 20 000 zł;

2) o odbiorze wartości wylicytowanych przez tego uczestnika – jeżeli uczestnik złożył oferty ołącznej wartości p większej niż 20 000 zł.”, c)w§ 6po ust.6dodaje się ust.6a wbrzmieniu: „6a.Składając pierwszą ofertę wramach danej aukcji, uczestnik indywidualny dodatkowo wybiera sposób płatności (przelew/płatność woddziale okręgowym NBP) oraz miejsce odbioru, auczestnik instytucjonalny – miejsce odbioru. Wybór ten jest ostateczny inie ulega zmianie po złożeniu kolejnych ofert wramach danej aukcji.”,

Monitor Polski d)w§ 8: – wust.4zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Wpłaconą kwotę NBP zwraca na rachunek, zktórego płatność została dokonana, wterminie 14 dni od dnia wpływu środków na rachunek NBP.”, – ust.5–7 otrzymują brzmienie: „5.

Odbiór zakupionych wartości kolekcjonerskich przez odbiorcę instytucjonalnego dokonywany jest każdorazowo wustalonym uprzednio terminie, we wskazanym oddziale okręgowym NBP lub wDES. Osoba dokonująca odbioru wartości kolekcjonerskich podaje numer zamówienia oraz przedstawia dokument tożsamości iupoważnienie do odbioru tych wartości. 6.Odbiorca indywidualny dokonuje płatności woddziale okręgowym NBP, wdniu ich odbioru. Wprzypadku wyboru płatności przelewem odbiorca ten dokonuje płatności na wskazany rachunek wciągu 7dni od dnia wysłania powiadomienia, októrym mowa w§ 7ust.6, przy czym wpolu „tytułem” polecenia przelewu podaje numer zamówienia; za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy NBP. 7.Odbiór zakupionych wartości kolekcjonerskich przez odbiorcę indywidualnego dokonywany jest wustalonym terminie, we wskazanym przez odbiorcę oddziale okręgowym NBP, po podaniu numeru zamówienia iokazaniu dokumentu tożsamości. Odbiorca indywidualny może upoważnić osobę trzecią do zapłaty i/lub odbioru zakupionych wartości.”, – po ust.7a dodaje się ust.7b wbrzmieniu: „7b.Nieodebranie wterminie regulaminowym wartości kolekcjonerskich, za które dokonano płatności przelewem, powoduje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na rachunek, zktórego płatność została dokonana; zwrot następuje wciągu 14 dni od dnia upływu terminu odbioru.”, e)w§ 9: – ust.4otrzymuje brzmienie: „4.Uczestnictwo waukcji następuje poprzez złożenie bezpośrednio woddziale okręgowym NBP pisemnego zlecenia, wktórym uczestnik określa między innymi sposób płatności. Uczestnik otrzymuje pisemne potwierdzenie złożonego przez siebie zlecenia.”, – dodaje się ust.6i7wbrzmieniu: „6.Wnastępnym dniu operacyjnym po zakończeniu aukcji jej uczestnik może uzyskać informacje dotyczące wyboru jego oferty, ceny sprzedaży oraz – wprzypadku płatności przelewem – numeru rachunku bankowego NBP, na który ma być dokonana wpłata, terminu płatności inumeru zamówienia. Informacje te można uzyskać woddziale okręgowym NBP, wktórym uczestnik składał pisemne zlecenie, lub telefonicznie pod numerem infolinii systemu „Kolekcjoner”.

7. Odbiorca dokonuje płatności w oddziale okręgowym NBP w dniu odbioru wartości kolekcjonerskich lub przelewem na wskazany rachunek, wciągu 7dni od dnia zakończenia aukcji, przy czym wpolu polecenia przelewu „tytułem” odbiorca podaje numer zamówienia. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy NBP.”, f)w§ 11 ust.1otrzymuje brzmienie: „1.Zmiany regulaminu aukcji mogą być dokonane jednostronnie przez NBP wkażdym czasie. Uczestnik, który bierze bezpośrednio udział w aukcji za pośrednictwem Internetu, zostanie powiadomiony o tych zmianach przy pierwszym logowaniu po ich wprowadzeniu, auczestnik biorący udział waukcji za pośrednictwem oddziału okręgowego NBP – przy pierwszym składaniu oferty po wprowadzeniu tych zmian. Niezaakceptowanie zmienionego regulaminu przez uczestnika oznacza rozwiązanie przez niego umowy ilikwidację konta.”; 4)wzałączniku nr2do uchwały: a)w§ 2dodaje się pkt 12–15 wbrzmieniu: „12) ni robocze – dni od poniedziałku do soboty, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz dniami wolnymi od d pracy, określonymi na podstawie odrębnych przepisów; 13)dni – dni kalendarzowe;

14) okument tożsamości – dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość właściciela, wprzypadku uczestnika d krajowego zawierający też numer PESEL; –3– Poz. 36

Monitor Polski –4– Poz. 36

15) łatność woddziale okręgowym NBP – płatność gotówkową i/lub płatność kartą płatniczą za zakupione wartości p kolekcjonerskie.”, b)w§ 5: – ust.3i4otrzymują brzmienie: „3. Zamówienie złożone przez klienta poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamówienia stanowi ofertę wrozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Składając zamówienie, klient wybiera sposób płatności (przelew/płatność w oddziale okręgowym NBP) i odbioru (przesyłka kurierska/odbiór w oddziale okręgowym NBP) oraz formę udokumentowania zakupu (paragon fiskalny/faktura VAT). Wprzypadku odbioru woddziale okręgowym NBP informacja oterminie odbioru zostanie wysłana nie później niż wciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia lub od dnia wpływu należności na rachunek NBP. 4.Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje wmomencie wysłania do klienta potwierdzenia złożenia tego zamówienia. Potwierdzenie zawiera informacje dotyczące numeru zamówienia, wartości zamówienia oraz sposobu płatności iodbioru przedmiotu zamówienia.”, – wust.7pkt 2otrzymuje brzmienie: „2) kasach kolekcjonerskich – w wybranym oddziale okręgowym NBP, we wskazanym terminie, po podaniu w numeru zamówienia iokazaniu dokumentu tożsamości;”. §2.Uchwała wchodzi wżycie po upływie 7dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: M.Belka

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 36 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

 • Wydatki na cele mieszkaniowe.

  Czy wydatek na zakup gruntu może zostać zaliczony do wydatków na własne cele mieszkaniowe?

 • Najem lokalu mieszkalnego a deklaracja VAT

  Prowadzę działalność handlową, jestem podatnikiem VAT. Chciałabym wynająć lokal (dom prywatny) na cele mieszkalne lub cele użytkowe. Czy jeżeli wynajmę lokal na (...)

 • Import towarów a kurs walut

  Zakupiłem samochody ze Szwajcarii, zakup stanowi import towarów. Jaką datę przyjąć do ustalenia kursu walut w podatku dochodowym od osób fizycznych?

 • Sprzedaż monet kolekcjonerskich

  Spółka z o.o. kupiła złotą monetę kolekcjonerską od osoby fizycznej za 9 tys. zł. Zapłacony został podatek od tej transakcji w wysokości 2% na podstawie PCC-1. (...)

 • Stawka VAT na samochody pożarnicze

  Przy sprzedaży używanych samochodów pożarniczych stosowana jest obniżona stawka VAT 7% dla kupujących ochotniczych straży pożarnych oraz gmin. Stawkę tę stosujemy (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 57 poz. 571

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

 • Monitor Polski 2009 nr 27 poz. 376

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

 • Monitor Polski 2013 poz. 544

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

 • Monitor Polski 2005 nr 30 poz. 428

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów, przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

 • Monitor Polski 2010 nr 52 poz. 713

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.