Logowanie

Monitor Polski Poz. 496 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Nr 116 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rok 2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-07-17
Data wydania:2012-07-02
Data wejscia w życie:2012-07-02
Data obowiązywania:2012-07-02

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 496 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 496

UCHWAŁA Nr116 RADY MINISTRÓW zdnia 2 lipca 2012r. wsprawie harmonogramu zadań wykonywanych wramach programu wieloletniego „Pomoc państwa wzakresie dożywiania” na rok 2013 Na podstawie art.12 ust.2 ustawy zdnia 29 grudnia 2005r. oustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa wzakresie dożywiania” (Dz.U. Nr267, poz.2259, z2008r. Nr225, poz.1487 oraz z2009r. Nr219, poz.1706) Rada Ministrów uchwala, co następuje: §1. Ustanawia się harmonogram zadań wykonywanych wramach programu wieloletniego „Pomoc państwa wzakresie dożywiania” na rok 2013, stanowiący załącznik do uchwały. §

2. Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do uchwały nr116 Rady Ministrów zdnia 2 lipca 2012r. (poz.496)

Monitor Polski

HARMONOGRAM ZADAŃ WYKONYWANYCH WRAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „POMOC PAŃSTWA WZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA ROK 2013

Lp. 2 minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego 3 4 do dnia 30 stycznia

Opis zadania

Podmiot odpowiedzialny

Termin realizacji

1

1

Przekazanie informacji wojewodom oplanowanej wielkości środków finansowych dla województwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa wzakresie dożywiania”, zwanego dalej „Programem”, w2013r. minister właściwy do spraw oświaty iwychowania wojewodowie we współpracy zwójtami (burmistrzami, prezydentami miast)

1.1

Upowszechnianie informacji oProgramie wszkołach iplacówkach oświatowych

wokresie realizacji Programu –2–

2

Podział środków dla poszczególnych gmin wwojewództwach iuruchomienie zczęści budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie, pierwszej części dotacji na realizację Programu

do końca marca

2.1

Uruchomienie środków zrezerwy celowej budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji Programu iprzekazanie do części budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie, anastępnie do budżetów gmin wdwóch transzach ‒ wielkość środków poszczególnych transz ustalana będzie w2013r.

minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie

pierwsza transza, po korekcie zapotrzebowania – do dnia 15 lipca, druga transza, po korekcie zapotrzebowania – do dnia 30września minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego do dnia 30 czerwca

3

Przygotowanie iprzedstawienie Radzie Ministrów sprawozdania zrealizacji Programu za poprzedni rok budżetowy oraz projektu harmonogramu zadań wykonywanych wramach Programu na kolejny rok budżetowy

Poz. 496

1 wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) wojewodowie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego minister właściwy do spraw oświaty iwychowania wokresie realizacji Programu wokresie realizacji Programu wokresie realizacji Programu

2

3

4

Monitor Polski

4

Monitoring realizacji Programu w2013r.

wokresie realizacji Programu

–3– Poz. 496

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 496 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.