Logowanie

Monitor Polski Poz. 90 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie kwoty dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sierot zupełnych, dodatku za tajne nauczanie i dodatku kombatanckiego, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-23
Data wydania:2012-02-21
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 90 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 lutego 2012r. Pozycja 90

KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zdnia 21 lutego 2012 r. wsprawie kwoty dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sierot zupełnych, dodatku za tajne nauczanie idodatku kombatanckiego, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym wkopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu ibatalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym wobozach pracy przez III Rzeszę iZwiązek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 118) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2012 r.:

1) kwoty dodatków do emerytury lub renty wynoszą: a) 195,67 zł – dla dodatku pielęgnacyjnego, b) 367,79 zł – dla dodatku dla sierot zupełnych, c) 195,67 zł – dla dodatku za tajne nauczanie, d) 195,67 zł – dla dodatku kombatanckiego;

2) wota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym k wkopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu ibatalionach budowlanych, wzależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi: a) za 1 miesiąc – 9,81 zł, b) za 2 miesiące – 19,53 zł, c) za 3 miesiące – 29,38 zł, d) za 4 miesiące – 39,11 zł, e) za 5 miesięcy – 48,94 zł,   f) za 6 miesięcy – 58,65 zł, g) za 7 miesięcy – 68,50 zł, h) za 8 miesięcy – 78,29 zł,    i) za 9 miesięcy – 88,09 zł,    j) za 10 miesięcy – 97,85 zł, k) za 11 miesięcy – 107,58 zł,    l) za 12 miesięcy – 117,45 zł, m) za 13 miesięcy – 127,20 zł, n) za 14 miesięcy – 136,99 zł,

Monitor Polski o) za 15 miesięcy – 146,76 zł, p) za 16 miesięcy – 156,53 zł, q) za 17 miesięcy – 166,37 zł,   r) za 18 miesięcy – 176,11 zł,  s) za 19 miesięcy – 185,93 zł,   t) za 20 miesięcy – 195,67 zł;

3) wota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym k wobozach pracy przez III Rzeszę iZwiązek Socjalistycznych Republik Radzieckich, wzależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi: a) za 1 miesiąc – 9,81 zł, b) za 2 miesiące – 19,53 zł, c) za 3 miesiące – 29,38 zł, d) za 4 miesiące – 39,11 zł, e) za 5 miesięcy – 48,94 zł,  f) za 6 miesięcy – 58,65 zł, g) za 7 miesięcy – 68,50 zł, h) za 8 miesięcy – 78,29 zł,   i) za 9 miesięcy – 88,09 zł,   j) za 10 miesięcy – 97,85 zł, k) za 11 miesięcy – 107,58 zł,   l) za 12 miesięcy – 117,45 zł, m) za 13 miesięcy – 127,20 zł, n) za 14 miesięcy – 136,99 zł, o) za 15 miesięcy – 146,76 zł, p) za 16 miesięcy – 156,53 zł, q) za 17 miesięcy – 166,37 zł,  r) za 18 miesięcy – 176,11 zł,  s) za 19 miesięcy – 185,93 zł,   t) za 20 miesięcy – 195,67 zł; k

4) woty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą: a) 528,00 zł – dla emerytury lub renty ztytułu całkowitej niezdolności do pracy, b) 396,03 zł – dla renty ztytułu częściowej niezdolności do pracy, c) 448,83 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Z. Derdziuk –2– Poz. 90

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 90 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 10 poz. 166

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 • Monitor Polski 2013 poz. 92

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 • Monitor Polski 2001 nr 16 poz. 267

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

 • Monitor Polski 2003 nr 10 poz. 157

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 • Monitor Polski 2000 nr 14 poz. 319

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.