Logowanie

Monitor Polski Poz. 93 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-02-24
Data wydania:2012-02-16
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 93 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 lutego 2012r. Pozycja 93

KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

1) zdnia 16 lutego 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Na podstawie art.26 ust.3 pkt 1 ustawy zdnia 6 grudnia 2006r. ozasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z2009r. Nr84, poz.712 iNr157, poz.1241 oraz z 2011 r. Nr 297, poz. 1644) ogłasza się, co następuje:

1) mieniona treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko została zaz mieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.pois.gov.pl wzakładce Dokumenty iwytyczne – Dokumenty programowe;

2) mienioną treść Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura iŚrodowisko stosuje się od z dnia zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego, tj. od dnia 24 stycznia 2012r.;

3) miany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko są z następujące: a) ynikające zdecyzji Komisji Europejskiej K(2011)9376 zdnia 21 grudnia 2011 r. zmieniającej decyzję K(2007)6321 w wsprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Infrastruktura iŚrodowisko wramach pomocy wspólnotowej zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego iFunduszu Spójności objętego celem Konwergencji wPolsce, b) działania 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami iodpadami wprzedsiębiorstwach, działania 4.3 Wsparcie dla z przedsiębiorstw wzakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT), działania 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz działania 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność wzakresie odzysku iunieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne przeniesiono kwotę odpowiednio 1 200 000 euro, 10 600 000 euro, 400 000 euro oraz 1 638 469 euro na działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw wzakresie ochrony powietrza, z c) działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych przeniesiono kwotę 4 600 971 euro do działania 7.5Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych, d) działania 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii, działania 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych z oraz działania 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych przeniesiono kwotę odpowiednio 13560020 euro, 27 243 255 euro oraz 17 039 020 euro na działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii, e) zmiany ocharakterze doprecyzowującym oraz aktualizującym wcałym dokumencie. Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

1)

Z godnie zart.25 pkt 1 ustawy zdnia 6 grudnia 2006r. ozasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z2009r. Nr84, poz.712 iNr157, poz.1241 oraz z 2011 r. Nr 297, poz. 1644) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura iŚrodowisko.   inister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia M Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz.U. Nr248, poz.1487).

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 93 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 781

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski 2011 nr 86 poz. 903

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski 2009 nr 48 poz. 712

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 lipca 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski 2012 poz. 92

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski 2011 nr 22 poz. 243

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 marca 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.