Logowanie

Monitor Polski Poz. 149 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-03-13
Data wydania:2013-03-08
Data wejscia w życie:2013-03-14
Data obowiązywania:2013-03-14

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 149 z 2013


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 149

ZARZĄDZENIE nr17 PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie wsprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.12 ust.1 pkt 3 ustawy zdnia 8 sierpnia 1996r. oRadzie Ministrów (Dz. U. z2012r. poz. 392) zarządza się, co następuje: §

1. Wzarządzeniu nr103 Prezesa Rady Ministrów zdnia 17 września 2008r. wsprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr70, poz. 635, z2009r. Nr34, poz. 503 oraz z2010r. Nr87, poz.

1025) wprowadza się następujące zmiany: 1) w§ 3 wust.1: a) pkt 1–3 otrzymują brzmienie: „1) przewodniczący – minister właściwy do spraw gospodarki morskiej; wiceprzewodniczący – sekretarz lub podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw 2) gospodarki morskiej; 3) członkowie wrandze sekretarzy lub podsekretarzy stanu delegowani przez: a) ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej wUnii Europejskiej, b) ministra właściwego do spraw finansów publicznych, c) ministra właściwego do spraw gospodarki, d) ministra właściwego do spraw kultury iochrony dziedzictwa narodowego, e) ministra właściwego do spraw łączności, f) ministra właściwego do spraw nauki, g) Ministra Obrony Narodowej, h) ministra właściwego do spraw pracy, i) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, j) ministra właściwego do spraw rybołówstwa, k) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, l) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, m) ministra właściwego do spraw środowiska, n) ministra właściwego do spraw transportu, o) ministra właściwego do spraw turystyki, p) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

Monitor Polski –2– Poz. 149

q) ministra właściwego do spraw zagranicznych, r) ministra właściwego do spraw zdrowia;”, b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) ekretarz – zastępca dyrektora komórki organizacyjnej odpowiadającej za sprawy gospodarki morskiej wurzęs dzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.”; 2) w§ 4 ust.5 otrzymuje brzmienie: „5. Posiedzenia Zespołu odbywają się wsiedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.”; 3) § 6 otrzymuje brzmienie: „§

6. Obsługę prac oraz promocję działań Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.”. §

2. Zarządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 149 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1041 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 233 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1040 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1039 z 20132013-12-31

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1038 z 20132013-12-30

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1037 z 20132013-12-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1036 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1035 z 20132013-12-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1034 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1033 z 20132013-12-27

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1032 z 20132013-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1031 z 20132013-12-20

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90 rocznicę jego śmierci

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1030 z 20132013-12-20

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 za I kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1029 z 20132013-12-19

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1028 z 20132013-12-19

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1027 z 20132013-12-19

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1026 z 20132013-12-18

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1025 z 20132013-12-17

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20132013-12-17

  Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20132013-12-16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 902

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2012 poz. 293

  Zarządzenie Nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Kolejnictwa

 • Monitor Polski 2009 nr 34 poz. 503

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 42 z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2000 nr 24 poz. 506

  Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji.

 • Monitor Polski 2010 nr 87 poz. 1025

  Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.