Logowanie

Monitor Polski Poz. 357 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-05-13
Data wydania:2013-05-06
Data wejscia w życie:2013-05-14
Data obowiązywania:2013-05-14

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 357 z 2013


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 maja 2013 r. Poz. 357

ZARZĄDZENIE Nr 33 PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 6 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie wsprawie stałego komitetu Rady Ministrów Na podstawie art.12 ust. 1 pkt1 iust. 2 ustawy zdnia 8 sierpnia 1996r. oRadzie Ministrów (Dz.U. z2012r. poz.392) zarządza się, co następuje: §1. Wzarządzeniu nr98 Prezesa Rady Ministrów zdnia 21 grudnia 2010r. wsprawie stałego komitetu Rady Ministrów (M.P. Nr99, poz.1171, zpóźn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w§ 7: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów przekazuje projekt dokumentu rządowego, wniesiony do rozpatrzenia przez ten komitet, osobom wchodzącym wskład stałego komitetu Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom posiedzeń tego komitetu.”, b) uchyla się ust. 2; 2) w§ 10: a) ust. 1 i1a otrzymują brzmienie: „1. Na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów rozpatrzeniu podlegają uwagi do projektu dokumentu rządowego zawarte wprotokole rozbieżności lub zgłoszone nie później niż wterminie 7 dni od dnia przekazania projektu osobom wchodzącym wskład stałego komitetu Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom jego posiedzeń. 1a. Termin zgłaszania uwag do projektu dokumentu rządowego może zostać zmieniony przez przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów, gdy rodzaj itreść projektu dokumentu rządowego, stopień jego złożoności lub pilność sprawy tego wymagają.”, b) uchyla się ust. 1b, c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Uwagi zgłoszone po upływie terminu, októrym mowa wust. 1 albo 1a, oraz zgłoszone na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów podlegają rozpatrzeniu za zgodą przewodniczącego tego komitetu. Wprzypadku niewyrażenia zgody przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów kieruje projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia winnym terminie lub decyduje onierozpatrywaniu zgłoszonych uwag.”; 3) § 11 otrzymuje brzmienie: „§

11. 1. Organ uprawniony, który wniósł projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów, ustosunkowuje się na piśmie do uwag zgłoszonych do projektu, nie później niż do godziny 2000 drugiego dnia następującego po dniu, wktórym upłynął termin zgłaszania uwag.

1)

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone wM.P. z2011r. Nr78, poz.786 iNr114, poz.1153 oraz z2013r. poz.190.

Monitor Polski –2– Poz. 357

2. Wprzypadku nieustosunkowania się do uwag zgłoszonych do projektu albo ustosunkowania się po upływie terminu, októrym mowa wust. 1, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów może skierować projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia winnym terminie.”. §2. Do projektów dokumentów rządowych skierowanych do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów przed dniem wejścia wżycie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. §3. Zarządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 357 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1041 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 233 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1040 z 20132013-12-31

  Uchwała Nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1039 z 20132013-12-31

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1038 z 20132013-12-30

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1037 z 20132013-12-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1036 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1035 z 20132013-12-30

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1034 z 20132013-12-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1033 z 20132013-12-27

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1032 z 20132013-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1031 z 20132013-12-20

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90 rocznicę jego śmierci

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1030 z 20132013-12-20

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 za I kwartał 2014 r.

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1029 z 20132013-12-19

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1028 z 20132013-12-19

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1027 z 20132013-12-19

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1026 z 20132013-12-18

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1025 z 20132013-12-17

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20132013-12-17

  Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20132013-12-16

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20132013-12-16

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Definicja stałego pobytu

  Czy można mieć kilka stałych pobytów?

 • Ustalenie charakteru wykonywanej pracy a emerytura

  ZUS zakwestionował zapis w świadectwie pracy w zakresie adnotacji dotyczącej pracy w szczególnych warunkach żądając powołania się na Rozporządzenie Rady Ministrów (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 190

  Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2005 nr 70 poz. 968

  Zarządzenie Nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 518

  Zarządzenie Nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 2013 poz. 357

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2011 nr 114 poz. 1153

  Zarządzenie Nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.