Logowanie

Projekty Uchwał

6.8.2010

Poselski projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Strona 1 z 2
Druk nr 3352

Warszawa, 6 sierpnia 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 203 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały:

- w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały upoważniamy pana posła Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego. (-) Romuald Ajchler; (-) Bartosz Arłukowicz; (-) Anita Błochowiak; (-) Krzysztof Borkowski; (-) Jan Bury s. Józefa; (-) Bronisław Dutka; (-) Tomasz Garbowski; (-) Witold Gintowt-Dziewałtowski; (-) Henryk Gołębiewski; (-) Eugeniusz Grzeszczak; (-) Tadeusz Iwiński; (-) Stanisław Kalemba; (-) Ryszard Kalisz; (-) Jan Kamiński; (-) Mieczysław Kasprzak; (-) Ewa Kierzkowska; (-) Eugeniusz Kłopotek; (-) Jan Kochanowski; (-) Jacek Kowalik; (-) Janusz Krasoń; (-) Zbigniew Kruszewski; (-) Adam Krzyśków; (-) Jan Łopata; (-) Mieczysław Marcin Łuczak; (-) Mirosław Maliszewski; (-) Wacław Martyniuk; (-) Zbigniew Matuszczak; (-) Krzysztof Matyjaszczyk; (-) Henryk Milcarz; (-) Tadeusz Motowidło; (-) Grzegorz Napieralski; (-) Stanisław Olas; (-) Artur Ostrowski; (-) Mirosław Pawlak; (-) Waldemar Pawlak; (-) Janusz Piechociński; (-) Wojciech Pomajda; (-) Stanisława Prządka; (-) Józef Racki; (-) Stanisław Rakoczy; (-) Wiesław Rygiel; (-) Tadeusz Sławecki; (-) Aleksander Sopliński; (-) Marian Starownik; (-) Stanisław Stec; (-) Franciszek Jerzy Stefaniuk; (-) Elżbieta Streker-Dembińska; (-) Andrzej Sztorc; (-) Tadeusz Tomaszewski; (-) Piotr Walkowski; (-) Jerzy Wenderlich; (-) Marek Wikiński; (-) Stanisław Witaszczyk; (-) Bogusław Wontor; (-) Elżbieta Zakrzewska; (-) Ryszard Zbrzyzny; (-) Józef Zych; (-) Stanisław Żelichowski.

projekt UCHWAŁA SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia .....2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Art. 1 W uchwale Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r., Nr 23, poz. 398 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany w art. 36:

1) ust. 6 otrzymuje brzmienie: ?1. Rozpatrywanie ustaw (uchwał), których przyjęcie może powodować zmiany w funkcjonowaniu samorządów terytorialnych lub jednostek samorządu terytorialnego wymaga uprzedniego zasięgania pisemnej opinii strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

2. Jeżeli zmiany wymienione w pkt. 1 wprowadzone zostaną do projektów ustaw (uchwał), po rozpoczęciu rozpatrywania ustaw (uchwał) tam wymienionych, właściwe komisje sejmowe, w każdym czasie mogą zasięgnąć dodatkowej opinii strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu'''

2) ust. 7 otrzymuje brzmienie: ?7. Strona samorządowa opinię, o której mowa w ust. 6 pkt. 1 przedkłada na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania projektu ustawy (uchwały)."

3) ust. 8 otrzymuje brzmienie: ?8. Opinię, o której mowa w ust. 6 pkt. 1 dostarcza się członkom sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz członkom innych właściwych komisji sejmowych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego czytania projektu ustawy (uchwały)."

4) ust. 9 otrzymuje brzmienie: ?9. Każda jednostka samorządu terytorialnego ma prawo zgłoszenia na piśmie, bądź zaprezentowania na posiedzeniu właściwych komisji sejmowych, opinii w sprawie ustaw (uchwał), o których mowa w ust. 6 ."

5) po ust. 9, dodaje się ust. 10, w brzmieniu: ?10. Marszałek Sejmu bądź prezydium właściwej komisji sejmowej, na wniosek zainteresowanej jednostki samorządu terytorialnego, umożliwia jej przedstawicielowi udział w pracach komisji sejmowej rozpatrującej projekt ustawy (uchwały), której przyjęcie może powodować zmiany w funkcjonowaniu samorządów terytorialnych lub jednostek samorządu terytorialnego".

Art. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwalona przez Sejm III kadencji z inicjatywy Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej nowelizacja Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w zamyśle wnioskodawców i samej Wysokiej Izby miała na celu zagwarantowanie stronie samorządowej możliwości uczestnictwa w procesie legislacyjnym i prawo opiniowania wszystkich projektów uchwał i ustaw, które mogłyby mieć wpływ na zmiany w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Służyć temu miały przepisy obligujące do zasięgania opinii zainteresowanych organizacji samorządowych oraz prawo do prezentowania opinii przez te organizacje na posiedzeniach komisji sejmowych. Sejm RP uchwalając powyższe dążył do urealnienie konstytucyjnych przepisów gwarantujących jednostkom samorządu terytorialnego prawa majątkowe i samodzielność Art. 165, zapewnienie udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających zadań i symetrycznych do zmian kompetencyjnych zmian w poddziale dochodów publicznych -Art. 167.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.