Logowanie

Projekty Uchwał

6.10.2010

Poselski projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Druk nr 3476

Warszawa, 6 października 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 203 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały:

- w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały upoważniamy pana posła Wacława Martyniuka. (-) Romuald Ajchler; (-) Leszek Aleksandrzak; (-) Eugeniusz Czykwin; (-) Witold Gintowt-Dziewałtowski; (-) Tomasz Kamiński; (-) Witold Klepacz; (-) Jan Kochanowski; (-) Jacek Kowalik; (-) Zbigniew Kruszewski; (-) Wacław Martyniuk; (-) Zbigniew Matuszczak; (-) Tadeusz Motowidło; (-) Artur Ostrowski; (-) Sylwester Pawłowski; (-) Stanisława Prządka; (-) Stanisław Rydzoń; (-) Ryszard Zbrzyzny.

Projekt UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia .................. 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. ? Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18: w ust. 1 po pkt 9, dodaje się pkt 9a w brzmieniu: ?9a) Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,?;

2) w załączniku do regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ? ?Przedmiotowy zakres działania komisji sejmowych?: po pkt. 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 9a) Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii należą sprawy polityki rozwoju nauki i postępu technicznego, organizacji i kierowania nauką, badań naukowych, jednostek badawczo ? rozwojowych, wdrożeń wyników badań do praktyki, wynalazczości i racjonalizacji, normalizacji, współpracy naukowej z zagranicą, innowacyjności, biotechnologii, informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego; przedmiotowy zakres działania Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii nie zwalnia innych komisji od szczególnej troski o sprawy postępu naukowo ? technicznego;?; Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

UZASADNIENIE W projekcie proponuje się powołanie Komisji Innowacyjności

i Nowoczesnych Technologii. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Sejmu RP, komisje sejmowe są organami powoływanymi do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu. Dynamiczny rozwój nauki i postęp nowoczesnych technologii wymaga ciągłego dostosowywania polskiej gospodarki do standardów światowych. Działanie to stanowi jedno z priorytetowych zadań funkcjonowania państwa. W ocenie wnioskodawców, skupienie tak licznych zagadnień związanych z edukacją, nauką i młodzieżą, którymi zajmuje się jedna komisja sejmowa ? nie pozostaje bez wpływu na jakość jej prac prowadzonych w omawianym zakresie. W związku z tym, proponuje się wydzielenie z zakresu dotychczasowych kompetencji Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży - m.in. spraw polityki rozwoju nauki i postępu technicznego, a także organizacji i kierowania nauką oraz badań naukowych, jednostek badawczo-rozwojowych, wdrożeń wyników badań, informatyzacji oraz umieszczenie ich w zakresie przedmiotowym nowo powołanej ? Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Inicjatywa powołania przedmiotowej Komisji spotkała się z pozytywną oceną i poparciem Prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. Michała Kleibera, który zadeklarował gotowość delegowania do udziału w jej pracach ekspertów.

pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.