Logowanie

Projekty Ustaw

31.8.2011

Rządowy projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania

Strona 1 z 37
Druk nr 4640

Warszawa, 30 sierpnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-27-11 Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania z projektami aktów wykonawczych.

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotyczącą zgodności

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska. Z poważaniem (-) Donald Tusk

Projekt

USTAWA z dnia

o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOX) dla dużych źródeł spalania1), 2)

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa źródeł spalania.

określa

zasady

funkcjonowania

systemu

bilansowania

i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych

Art. 2.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) dużym źródle spalania ? rozumie się przez to: a) kocioł energetyczny, kocioł ciepłowniczy lub turbinę gazową, o nominalnej mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzanej w paliwie w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu, nie mniejszej niż 50 MW, albo b) przewód kominowy, do którego są podłączone kotły energetyczne, kotły ciepłownicze lub turbiny gazowe o łącznej nominalnej mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzanej w paliwie w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu, nie mniejszej niż 50 MW, w przypadku gdy co najmniej dla jednego z tych urządzeń pierwsze pozwolenie na budowę wydano po dniu 30 czerwca 1987 r.;

2) emisji ? rozumie się przez to wprowadzane do powietrza z dużego źródła spalania dwutlenek siarki lub tlenki azotu;

3) likwidacji zakładu ? rozumie się przez to przypadek, gdy wszystkie duże źródła spalania w zakładzie przestaną być dużymi źródłami według kryteriów określonych w pkt 1;

4) operatorze ? rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie tytułu prawnego do zarządzania zakładem;

5) produkcji energii elektrycznej ? rozumie się przez to produkcję energii elektrycznej brutto oznaczającą ilość energii wytworzonej przez generatory i zmierzoną na zaciskach tych generatorów;

6) produkcji ciepła ? rozumie się przez to produkcję ciepła netto zmierzoną za pomocą urządzeń pomiarowych, obejmującą ilość ciepła: a) przeznaczonego dla odbiorców na cele grzewcze lub przemysłowe, łącznie z ciepłem zużywanym na te cele w zakładzie, oraz b) zużytego w zakładzie na cele przemysłowe niezwiązane z produkcją energii elektrycznej i produkcją ciepła lub na cele grzewcze pomieszczeń nieprodukcyjnych;

7) roku sprawozdawczym ? rozumie się przez to poprzedni rok kalendarzowy;

8) tlenkach azotu ? rozumie się przez to sumę tlenków azotu bez podtlenku azotu, w przeliczeniu na dwutlenek azotu;

9) tytule prawnym ? rozumie się przez to tytuł prawny w rozumieniu art. 3 pkt 41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.3));

10) uprawnieniu do emisji ? rozumie się przez to uprawnienie do wprowadzenia do powietrza 1 kg dwutlenku siarki albo uprawnienie do wprowadzenia do powietrza 1 kg tlenków azotu, w danym roku sprawozdawczym;

11) zakładzie ? rozumie się przez to duże źródło spalania lub kilka dużych źródeł spalania położonych na jednym terenie, do 2

którego operator posiada tytuł prawny.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do urządzeń wykorzystywanych w układach napędowych pojazdu, statku morskiego w rozumieniu art. 2 § 1 Kodeksu morskiego, statku w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.4)) lub statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. ? Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.5)) oraz do turbin gazowych wykorzystywanych na platformach morskich.

Rozdział 2 System bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania

Art. 3.

1. Tworzy się system bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania, zwany dalej ?systemem bilansowania?, w ramach którego są gromadzone, bilansowane, rozliczane, przetwarzane, szacowane i zestawiane informacje dotyczące dużych źródeł spalania.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.