Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 10 z 32

10) zmiana zawarta w art. 1 pkt 5 lit. d ? dotyczy podmiotu uprawnionego do wydania rozporządzenia określonego w tym przepisie, którym to podmiotem dotychczas była Rada Ministrów. Projekt przewiduje, że minister właściwy do spraw instytucji finansowych, odpowiedzialny za dział administracji rządowej ? instytucje finansowe, określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, formę organizacyjno-prawną, szczegółowe zasady i tryb obrotu przez Fundusz wierzytelnościami, o których mowa w ust. 2 pkt 1a. Ten sam tryb wydania przepisów wykonawczych został przewidziany również w odniesieniu do dodatkowych działań Funduszu w zakresie udzielania pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania oraz trybu ich wykonania. Konieczne jest pozostawienie tak ogólnie sformułowanej delegacji ustawowej dla ministra właściwego ds. instytucji finansowej ze względu na fakt, że w chwili obecnej trudno jest jednoznacznie określić, jakie dodatkowe działania BFG będą niezbędne w celu zapewnienia stabilności systemu bankowego. Niemniej jednak należy dodać, że przedmiotowa delegacja ustawowa wskazuje, iż mogą to być jedynie działania w zakresie udzielania pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania,

11) w wyniku zmiany przewidzianej w art. 1 pkt 6 ustawy Przewodniczący Rady będzie powoływany przez Ministra Finansów (jako organ sprawujący nadzór nad Bankowym Funduszem Gwarancyjnym), po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP i Przewodniczącego KNF. Obecna konstrukcja ?uzgodnionego wniosku? może powodować zagrożenie braku decyzji, jak w przypadku delegacji do wydania aktów wykonawczych na uzgodniony wniosek Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. Skład Rady powinien być ograniczony do 6 członków (2 MF, 2 NBP, 1 ZBP, 1 KNF). W przypadku zaprzestania finansowania BFG przez NBP brak jest koniecz-

11

ności utrzymywania uprzywilejowanej pozycji w Radzie przez NBP. Jednocześnie koniecznością wydaje się być zastąpienie uprawnień Prezesa NBP do wydawania zarządzenia w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady rozporządzeniem Ministra Finansów. Wprowadzenie możliwości uczestnictwa przedstawiciela Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w posiedzeniach Rady Funduszu jest uzasadnione koniecznością budowy szeroko rozumianej sieci bezpieczeństwa finansowego, przejęciem zadań Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (zwyczajowo Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego był członkiem Rady Funduszu) oraz powołaniem Komitetu Stabilności Finansowej. Ponadto proponuje się doprecyzowanie kwestii związanej z kadencyjnością Rady Funduszu, wprowadzając zapis, że kadencja jest wspólna oraz ? analogicznie do np. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. czy też Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (spółek infrastrukturalnych rynku kapitałowego nie nastawionych na zysk) określenie długości kadencji na 3 lata. Zapisy nowelizacji doprecyzowują kwestie związane z wymaganiami niezbędnymi do możliwości powołania do Rady Funduszu,

12) przewidziana w art. 1 pkt 7 zmiana w art. 7 ust. 2 ustawy, polegająca na dodaniu pkt 3a, rozszerza katalog zadań Funduszu, wprowadzając obowiązek przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych przez Radę Funduszu kwartalnych sprawozdań z działalności Funduszu. Ten nowy obowiązek sprawozdawczy Rady ma umożliwić ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych zebranie pełnej informacji na temat działalności BFG i służyć rzetelnemu sprawowaniu przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych nadzoru nad działalnością BFG. Natomiast dodanie pkt 3b ma za zadanie doprecyzowanie kwestii związanych z przyjmowaniem rocznego sprawozdania finansowego Funduszu oraz rocznego sprawozdania z działalności Funduszu. W aktualnym stanie prawnym brak jest wyraźnego wskazania organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Funduszu. W związku z powyższym oraz wobec ustawowego

12

ukonstytuowania organów Funduszu (Zarząd i Rada Funduszu, brak organu odpowiadającego Walnemu Zgromadzeniu spółki akcyjnej) rozwiązaniem słusznym wydaje się być przyjmowanie ww. sprawozdań przez Radę Funduszu (w myśl proponowanej nowelizacji będzie organem wybierającym podmiot badający sprawozdanie finansowe). W podobny sposób została uregulowana kwestia zatwierdzania sprawozdania z działalności NBP oraz sprawozdania finansowego NBP w ustawie o Narodowym Banku Polskim (rola RPP i Rady Ministrów),

13) zmiana zawarta w art. 1 pkt 8 dotycząca nowelizacji art. 8 ust. 1 ustawy jest konsekwencją zmiany opisanej w pkt 6 niniejszego uzasadnienia. Jednocześnie zmiana art. 8 ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym to zmiana o charakterze redakcyjnym. Następuje doprecyzowanie formy aktu prawnego, w którym jest ustalany regulamin określający organizację pracy oraz zasady i tryb działania Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

14) zmiany w art. 1 pkt 8 ? zgodnie z nowym brzmieniem art.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.