Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 11 z 32

9 ust. 2 ustawy, Zarząd jest powoływany przez Radę Funduszu spośród osób posiadających zdolność do czynności prawnych, posiadających wyższe wykształcenie, nie karanych za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, oraz 5-letni staż w bankowości na stanowiskach kierowniczych. Rozwiązania takie, zwłaszcza 5-letni staż w bankowości na stanowiskach kierowniczych, umożliwia wyselekcjonowanie kadry zarządzającej BFG o najwyższych kwalifikacjach,

15) zmiany w art. 1 pkt 9: ? lit. a ? w art. 13 ust. 1 ustawy ? w związku z nowelizacją ustawy ? Prawo bankowe zostaje wprowadzona nowa maksymalna stawka opłaty oraz następuje odesłanie do regulacji art. 13 ust. 1a, w którym została zdefiniowana podstawa obliczania opłaty rocznej, ? lit. b ? w art. 13 dodaje się ust. 1a ? została wprowadzona zasada obliczania opłaty rocznej od kwoty odpowiadającej 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych, wyznaczonych zgodnie z obowiązujący-

13

mi w tym zakresie przepisami ? obliczona przez bank według zasad określonych według przepisów wydanych na podstawie ustawy ? Prawo bankowe, ? lit. c ? uchyla się ust. 3a i 3b ustawy ? przepisy normujące kwestię ponoszenia przez NBP kosztów wnoszenia 50 % opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1, jak też przejściowe kwestie partycypacji NBP w finansowaniu Funduszu. Uzasadnieniem likwidacji w zakresie mechanizmu finansowania BFG partycypacji NBP jest postulat pełnej harmonizacji z przepisami wspólnotowymi, w tym Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską oraz dyrektywą 94/19/WE w sprawie systemów gwarantowania depozytów. Należy pamiętać, że jak to zostało wskazane w części ogólnej uzasadnienia, projektowana zmiana wynika z zaleceń Komisji Europejskiej określonych w Raporcie o konwergencji 2006, jak też rekomendacji Raportu o konwergencji 2006 Europejskiego Banku Centralnego,

16) zmiany w art. 1 pkt 10 ? zapis miałby bardziej ogólne niż dotychczas brzmienie. Proponowana zmiana umożliwiałaby wyłączenie z podstawy naliczania opłaty rocznej także innych rodzajów zobowiązań pozabilansowych (niż gwarancja i poręczenie), jeżeli w przyszłości byłyby udzielane z wykorzystaniem środków wskazanego Funduszu,

17) nowelizacja zawarta w art. 1 pkt 11 dotyczy możliwości udzielania przez Narodowy Bank Polski kredytów o charakterze krótkoterminowym na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i zakwalifikowania takiego kredytu, jako jednego ze źródeł finansowania Funduszu. Zapisy związane z wymienieniem środków publicznych, jako źródeł finansowania BFG mają charakter doprecyzowujący ? zmiana ustawy ? Prawo budżetowe na przepisy o finansach publicznych,

18) zmiany w art. 1 pkt 12:

14

? lit. a ? następuje zmiana brzmienia dotychczasowego art. 16 ust. 2 ustawy. Nowelizacja jest podyktowana koniecznością wypracowania nowych i lepszych zasad gospodarki finansowej BFG w zakresie wykorzystywania środków. Kumulacja w BFG znaczących aktywów, w tym generowanie przez te aktywa znaczących przychodów nakazuje wypracowanie takich rozwiązań prawno-finansowych, które umożliwią Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu dopasowanie poziomu swoich aktywów i pasywów do rzeczywistych potrzeb w zakresie realizacji ustawowych zadań. Znowelizowany przepis ma za zadanie powiększać fundusz pomocowy w celu zwiększenia środków dostępnych do wykorzystania przez podmioty do tego uprawnione. Zwiększy się w ten sposób również skala pomocy otrzymywanej przez banki, co najprawdopodobniej wpłynie na zwiększenie dynamiki rozwoju tych instytucji, ? lit. b ? w art. 16 dodaje się ust. 2a i 2b ? projektowane przepisy są konsekwencją nowelizacji ust. 2 tego artykułu. Priorytetem jest zwiększenie zasobu funduszu pomocowego, jako funduszu gwarantującego wypłaty środków gwarantowanych, a zarazem w najszerszym zakresie umożliwiającym wsparcie podmiotów uprawnionych. Jednocześnie wszelkie zyski z operacji Funduszu trafiałyby również do pozostałych wyodrębnionych funduszy, do momentu osiągnięcia określonych w ust. 2a i 2b kapitałów docelowych, ? lit. c ? zmiana ma charakter doprecyzowujący w zakresie możliwości gromadzenia środków Funduszu na rachunkach lokat jednodniowych. Zmiana ma na celu rozstrzygające uregulowanie kwestii długości okresu, na jaki Fundusz może składać lokaty w Narodowym Banku Polskim. Lokaty jednodniowe są niezbędne do racjonalnego i bezpiecznego zarządzania płynnością finansową BFG,

19) zmiany w art. 1 pkt 13 ? w obowiązującym stanie prawnym badanie sprawozdania finansowego Funduszu jest dokonywane przez podmiot wybrany

15

w drodze przetargu przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu i na koszt Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wydaje się, że podmiotem właściwym w zakresie wyboru audytora powinna być Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.