Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 12 z 32

Jednocześnie ze względu na sprawowany nadzór nad Funduszem przez organ administracji rządowej ? ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, zaniechanie finansowania BFG przez NBP oraz zaproponowany sposób wyboru przewodniczącego Rady wydaje się, że najbardziej odpowiednim rozwiązaniem będzie przedstawienie sprawozdania z działalności Funduszu wraz ze sprawozdaniem finansowym po badaniu przez biegłego rewidenta do zatwierdzenia ? Radzie Ministrów ? po zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. Jednocześnie art. 17 ust. 3 wydłuża termin przedstawienia sprawozdania z działalności Funduszu Radzie Ministrów z dnia 31 maja do dnia 30 czerwca. Rada Ministrów będzie zobowiązana do zatwierdzenia lub odmówienia zatwierdzenia sprawozdań w terminie do dnia 31 sierpnia. Ponadto zgodnie z obowiązującym stanem prawnym delegacja do wydania rozporządzenia w zakresie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego znajduje się w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Z uwagi na obowiązujące zasady techniki prawodawczej przedmiotowa delegacja powinna być przeniesiona do ustawy o rachunkowości ? analogicznie do zasad rachunkowości różnych instytucji finansowych,

20) zmiany w art. 1 pkt 14 ? zapis ma na celu ustanowienie ustawowej podstawy do żądania informacji od banku bezpośrednio lub faktycznie korzystającego ze środków pomocowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

21) zmiany w art. 1 pkt 15 ? przepis ma charakter doprecyzowujący i usuwa wątpliwości co do kompetencji Zarządu w zakresie decydowania o dacie rozpoczęcia tworzenia funduszu ochrony środków gwarantowanych

16

przez oddział instytucji kredytowej przystępujący do polskiego systemu gwarantowania,

22) art. 1 pkt 16 ? zmiana art. 34 ust. 3 ustawy umożliwia udzielanie przez Narodowy Bank Polski kredytów krótkoterminowych Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, pod warunkiem ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia. Okoliczność taka mogłaby występować jedynie w przypadkach zagrożenia stabilności systemu bankowego. Rozwiązanie takie ma zagwarantować właściwe wykonywanie zadań przez Fundusz w sytuacjach kryzysowych bez jednoczesnego zagrożenia uznania dotychczas obowiązujących norm za niezgodne z prawem wspólnotowym. Jednocześnie art. 34 ust. 4 ustawy ma na celu uwzględnienie zmiany wysokości maksymalnej stawki opłaty rocznej (z 0,4 % na 0,3 %). Konieczna jest zatem odpowiednia zmiana maksymalnej wysokości podwyższonej stawki. Zmiana ta ma także na celu usunięcie nieścisłości dotychczasowego zapisu przez rozróżnienie podwyższonej stawki opłaty rocznej oraz podwyższonej stawki wyznaczającej poziom funduszu ochrony środków gwarantowanych (w aktualnym brzmieniu znajduje się odesłanie do przepisów określających dwa rodzaje obciążeń banków ? przy wskazaniu podwyższonej wysokości tylko opłaty rocznej). Zasadne jest więc ustalenie podwyższonej stawki opłaty (jako podwójnej wysokości maksymalnej stawki zwykłej) oraz przyporządkowanie stawki 0,8 % do obciążenia banków z tytułu funduszu ochrony środków gwarantowanych (będącej również dwukrotnością maksymalnej stawki zwykłej ? wynoszącej zgodnie z art. 25 ust. 2 ? 0,4 %). Jednocześnie nastąpi zmiana podmiotu uprawnionego do wydania rozporządzenia podwyższającego poziom obciążeń podmiotów objętych systemem gwarantowania. Wydaje się, że w sytuacji wystąpienia kryzysu finansowego oraz w związku z koniecznością podjęcia bardzo szybkich kroków zaradczych Minister Finansów wydaje się być podmiotem, który może podjąć najszybsze kroki w celu usunięcia powstałego zagrożenia,

23) art. 1 pkt 17 ? obowiązujący obecnie przepis stanowi o obligatoryjnym przeznaczaniu całości środków odzyskanych z mas upadłości banków, aktualnie

17

znajdujących się w dyspozycji BFG, na sfinansowanie wypłat gwarancyjnych ? jeżeli dojdzie do upadłości podmiotu objętego systemem gwarantowania i powstanie obowiązek przekazania środków syndykowi lub zarządcy masy upadłości. W przypadku gdyby wartość zobowiązań BFG z tytułu gwarantowania była wyższa od wartości środków odzyskanych z mas upadłości, Zarząd Funduszu ? działając zgodnie z dyspozycją obowiązującego obecnie art. 35 ust. 3 pkt 2 ? powinien przekazać na wypłaty całą kwotę środków odzyskanych z mas upadłości (reszta pochodziłaby z wpłat banków). W konsekwencji wystąpiłaby sytuacja, w której BFG nie dysponuje już środkami odzyskanymi z mas upadłości. W razie konieczności przekazania syndykowi lub zarządcy masy upadłości (któregokolwiek z upadłych banków) dodatkowych środków na wypłaty albo dokonania wypłaty bezpośrednio na rzecz deponenta, Zarząd Funduszu musiałby wzywać banki do zapłaty, stosując przewidzianą ustawą procedurę.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.