Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 13 z 32

Jeżeli byłyby potrzebne nieznaczne kwoty, to koszt całej operacji mógłby okazać się nawet wyższy od wpływów. Tryb wzywania banków do zapłaty musiałby być stosowany konsekwentnie, w każdym przypadku potrzeby sfinansowania wypłaty dla deponentów, aż do czasu odzyskania odpowiedniej kwoty z mas upadłości banków. W celu uniknięcia tego typu sytuacji proponuje się zmianę wymienionego przepisu w kierunku umożliwienia decydowania przez Zarząd Funduszu o tym, czy przy podejmowaniu uchwały w sprawie przekazania syndykowi lub zarządcy masy upadłości uwzględnia całość czy tylko część środków odzyskanych z mas upadłości. Takie uelastycznienie przepisu umożliwi gospodarowanie środkami odzyskanymi z mas upadłości, z uwzględnieniem potrzeby pozostawienia odpowiedniej ?rezerwy? na wypadek konieczności uzupełnienia kwoty przekazanej syndykowi (zarządcy) lub potrzeby zrealizowania wypłat bezpośrednio przez Fundusz. Podkreślić należy zachowanie dotychczasowych zasad w zakresie przeznaczenia środków odzyskanych z mas upadłości. Proponowana zmiana nie rozszerzy możliwości ich wykorzystania, a jedynie ułatwi racjonalne gospodarowanie środkami będącymi w dyspozycji BFG,

18

24) zmiany w art. 1 pkt 18 ? propozycja powyższych zapisów ma na celu uwzględnienie konsekwencji zmian w zakresie organizacji nadzoru bankowego (tj. likwidację Komisji Nadzoru Bankowego i przejęcie jej zadań przez Komisję Nadzoru Finansowego),

25) zmiany w art. 1 pkt 19 ? przepis ten byłby zastąpiony przepisem art. 25 ust. 1a ? regulującym powyższą materię w sposób generalny, a nie tylko w formule przepisu przejściowego (zmiana zaproponowana w art. 1 pkt 15),

26) art. 1 pkt 20 ? skala oraz źródło pochodzenia środków, którymi dysponuje BFG, a także ich cel nakierowany na realizację ustawowych zadań uzasadniają dokonanie zmiany art. 44 ustawy o BFG. Za takim rozwiązaniem przemawiają m.in. charakter realizowanych przez Fundusz zadań i jego rola w systemie bankowym, sposób powoływania jego władz, zasady pozyskiwania większości środków finansowych, jak też zasady dysponowania tymi środkami oraz prawne możliwości kontrolowania ich wydatkowania. Kształt przedmiotowego przepisu, w powiązaniu z art. 3 niniejszej ustawy, pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie możliwości oraz zakresu przeprowadzanej kontroli ze strony Najwyższej Izby Kontroli. Trzeba także dodać, że na gruncie obecnej modyfikacji przepisu art. 44 ustawy została przesądzona kwestia, że Funduszu nie zalicza się do sektora finansów publicznych. Jest to podyktowane hybrydowym charakterem BFG jako podmiotu realizującego pewne zadania publiczne, niemniej będącego również swoistą instytucją ubezpieczania depozytów niezależnych, w przeważającej mierze prywatnych instytucji bankowych. W świetle ww. argumentacji przedmiotowa zmiana jest jak najbardziej uzasadniona. Ponadto należy zwrócić uwagę na projektowane zmiany w ustawie o finansach publicznych, określające państwowe fundusze celowe jako jednostki sektora finansów publicznych pozbawione osobowości prawnej. BFG, posiadając osobowość prawną, niejako automatycznie byłby wykluczony z zakresu sektora finansów publicznych. Niemniej wobec faktu obowiązywania obecnej ustawy o finansach publicznych, jak też w świetle niejednoznacznych poglądów doktryny prawa, w pro-

19

jekcie precyzuje się, że Funduszu nie zalicza się do jednostek sektora finansów publicznych,

27) przepis art. 2 projektu ustawy jest konsekwencją nowelizacji art. 17 ust. 6 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (art. 1 pkt 14 lit. b),

28) przepis art. 3 projektu ustawy wprowadza zmianę w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937, z późn. zm.) obejmującą art. 2 ust. 5, który w nowym brzmieniu będzie przewidywać, iż Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować pod względem legalności i gospodarności działalność jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych wykonujących zadania z zakresu funkcjonowania systemów gwarantowania środków pieniężnych i udzielania pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania, o których mowa w przepisach o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstały i działający przy zaangażowaniu środków publicznych będzie podlegać kontroli NIK. Stanowi to wzmocnienie transparentności jego działalności i pozytywnie wpływa na wykonywanie ustawowych uprawnień Sejmu RP,

29) zmiana zawarta w art. 4 ustawy, dotycząca zmiany art. 43 ustawy o Narodowym Banku Polskim jest konsekwencją umożliwienia udzielania przez Narodowy Bank Polski kredytów krótkoterminowych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na warunkach określonych w ustawie o BFG,

30) art. 5 ? nowelizacja ustawy ? Prawo bankowe. Uzupełnienie Prawa bankowego o dyspozycje analogiczne do zawartych obecnie w art. 38b ustawy o BFG jest szczególnie uzasadnione. Przepisy ustawy o BFG nie są co do zasady dedykowane oddziałom instytucji kredytowych i oddziałom banków zagranicznych. Obowiązek odpowiedniego informowania klientów powinien zostać zapisany w Prawie bankowym, ze względu na przedmiot regulacji i zakres oddziaływania przepisów tej ustawy,

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.