Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 15 z 32

23

Projekt ustawy nie będzie miał wpływu na wysokość funduszu ochrony środków gwarantowanych, natomiast należy zauważyć, że w przypadku niższego niż obecnie poziomu wpłat wnoszonych na rzecz BFG z tytułu niższego obciążenia banków oraz braku wpłat NBP, suma bilansowa BFG może zwiększać się w tempie niższym niż obecnie (wysokość wpłat NBP na rzecz BFG w dwóch ostatnich latach ? pkt 2 Oceny Skutków Regulacji). Ponadto należy wskazać, że przedmiotowy projekt ustawy może spowodować nieznaczny wzrost obciążeń administracyjnych Funduszu wynikający z nałożonego na BFG obowiązku przekazywania ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz Prezesowi NBP kwartalnych sprawozdań z działalności oraz sytuacji finansowej Funduszu.

4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy Projekt ustawy nie będzie miał wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny Projekt ustawy nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

6. Konsultacje społeczne W dniu 4 kwietnia 2008 r. przedmiotowy projekt ustawy został przekazany do zaopiniowania w ramach uzgodnień międzyresortowych, w tym również przez organizacje społeczno-zawodowe, takie jak: Związek Banków Polskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. W ramach tych konsultacji zostały zgłoszone liczne uwagi do projektu ustawy. W związku z tym, w celu uzgodnienia treści przedmiotowego projektu ustawy, w dniu 24 kwietnia 2008 r. została zorganizowana konferencja uzgodnieniowa, w której uczestniczyli przedstawiciele BFG, KNF, NBP, ZBP, KZBS, UKIE, PGSP oraz IZFiA. Najwięcej kontrowersji wzbudziły propozycje zmian dotyczące zasad funkcjonowania organów BFG oraz delegacji do wydawania aktów wykonawczych do ustawy.

24

Pierwotnie Ministerstwo Finansów proponowało ograniczenie składu Rady Funduszu do Przewodniczącego i sześciu członków ? dwóch przedstawicieli MF (obecnie trzech), dwóch przedstawicieli NBP (obecnie czterech), dwóch przedstawicieli ZBP (obecnie trzech). Przewodniczącego miałby powoływać Minister Finansów po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP (obecnie Przewodniczącego powołuje Prezes Rady Ministrów na uzgodniony wniosek Ministra Finansów i Prezesa NBP po zaopiniowaniu przez sejmową komisję finansów publicznych). Jednocześnie, w wyniku zmian w systemie nadzoru nad rynkiem bankowym, zaproponowano możliwość uczestnictwa w Radzie Funduszu przedstawiciela Przewodniczącego KNF ? jako obserwatora. Ponadto w związku z niedookreślonym pojęciem stażu w bankowości, Ministerstwo Finansów zaproponowało zastąpienie stażu w bankowości doświadczeniem z zakresu finansów. Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonych uzgodnień i konsultacji, zaproponowano następujący skład Rady Funduszu: jeden przedstawiciel ZBP, dwóch przedstawicieli MF, jeden przedstawiciel Prezesa NBP i jeden przedstawiciel Przewodniczącego KNF. Przewodniczący byłby powoływany przez Ministra Finansów, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP oraz Przewodniczącego KNF. Powyższe propozycje udało się ostatecznie uzgodnić, a przyjęta w ostatecznym projekcie propozycja wydaje się być jednak rozwiązaniem optymalnym, gdyż: - w sytuacji, która ma miejsce obecnie, skład Rady daje przewagę instytucjom niepodlegającym Prezesowi Rady Ministrów (BFG nie wchodzi w skład sektora finansów publicznych), - pozycja Ministra Finansów ? z powodu odpowiedzialności za dział administracji rządowej instytucje finansowe oraz ustawowym sprawowaniem nadzoru nad Funduszem ? musi być adekwatna do realizowanych zadań, - planuje się likwidację finansowania BFG przez NBP, - od dnia 1 stycznia 2008 r. nadzór bankowy sprawuje KNF.

25

Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów zaproponował powoływanie przez KNF, MF, NBP i ZBP po jednym członku Rady Funduszu, ponadto zasugerował ograniczenie opiniowania kandydata na przewodniczącego do NBP i KNF (bez ZBP). Należy zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów do powyższej propozycji zgłosiło zdanie odrębne. Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów zaproponował, aby przewodniczący Rady BFG powoływany był przez Ministra Finansów po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, a skład Rady ustalany był w następujący sposób: ? ? ? ? dwóch członków powoływanych przez Ministra Finansów, jeden członek powoływany przez Przewodniczącego KNF, jeden członek powoływany przez Prezesa NBP, jeden członek powoływany przez ZBP.

W zakresie wymogów kwalifikacyjnych członków Zarządu BFG ostatecznie zaproponowano wprowadzenie wymagania 5-leniego stażu pracy w bankowości na stanowisku kierowniczym. Ponadto NBP nie popiera propozycji zmian delegacji ustawowych, w których dotychczas występuje jako strona, z którą jest wymagane uzgodnienie aktu normatywnego.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.