Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 16 z 32

Należy jednak zaznaczyć, że zastosowany w ustawie o BFG mechanizm ? wydanie aktu normatywnego w uzgodnieniu bądź w porozumieniu z organem niebędącym członkiem Rady Ministrów ? jest wyjątkiem. Warto dodać, że niemniej ważna systemowo dla sektora bankowego ustawa ? Prawo bankowe, w zakresie aktów wykonawczych, posługuje się konstrukcją, gdzie rozporządzenie wydaje minister właściwy do spraw instytucji finansowych po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP. Pomimo negatywnego stanowiska NBP, przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym sprawozdanie z działalności Funduszu zatwierdza Rada Ministrów i zgodnie z którym nieprzyjęcie go przez Radę Ministrów, a nieodrzucenie

26

go przez Sejm ? jak ma to miejsce w chwili obecnej ? miałoby skutkować wygaśnięciem mandatów wszystkich członków organów Funduszu. Należy jednak zaznaczyć, że BFG będzie przekazywało do Sejmu sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności BFG, natomiast Rada Ministrów ? stanowisko do ww. dokumentów. Innym istotnym zagadnieniem, szeroko dyskutowanym w trakcie uzgodnień międzyresortowych, była kwestia współfinansowania BFG przez NBP. Należy wskazać, że głównym powodem przygotowania projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym było usunięcie wskazanej przez Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny niezgodności z TWE w zakresie finansowania wpłat na BFG w 50 % przez Narodowy Bank Polski. Kwestia ta wzbudziła kontrowersję w środowisku bankowym (ZBP). W opinii ZBP zawarte w stanowisku UKIE interpretacje w przedmiotowej sprawie są zbyt daleko idące. ZBP opowiada się za utrzymaniem finansowania NBP, ale wyłącznie w zakresie możliwości finansowania przez NBP funduszy przeznaczonych na restrukturyzację banków, a nie gwarantowanie depozytów. W wyniku przeprowadzonych uzgodnień i konsultacji udało się osiągnąć w tej zasadniczej kwestii kompromis. ZBP nie zamierza podnosić kwestii finansowania BFG przez NBP, aż do momentu ostatecznej opinii Europejskiego Banku Centralnego (z prośbą o opinię w przedmiotowej kwestii wystąpiło Ministerstwo Finansów). W przypadku uznania argumentów ZBP przez EBC za zasadne wyrażono gotowość uwzględnienia proponowanych przez ZBP rozwiązań na dalszym etapie prac legislacyjnych. Nie do końca udało się uzgodnić również inne kwestie związane m.in. z: - uczestnictwem przedstawicieli KZBS w Radzie Funduszu ? propozycja ta nie została uwzględniona ze względu na fakt, że już w chwili obecnej przepisy statutu ZBP oraz ? pośrednio ? statutu BFG ? zapewniają uczestnictwo przedstawiciela banków spółdzielczych w Radzie Funduszu, - możliwością poszerzenia zakresu ochrony gwarantowanej przez środki zgromadzone w BFG ? zdaniem KNF jest konieczne objęcie omawianym

27

systemem analogicznie do systemu rekompensat tworzonego na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, gromadzonych w bankach instrumentów finansowych należących do klientów tych banków z tytułu świadczonych przez banki usług, o których mowa w art. 69 ust. 2 w związku z art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Powyższe, w opinii KNF, zapewniłoby zgodność z przepisami prawa UE nakładającego w tym zakresie na instytucje kredytowe obowiązki analogiczne do wymogów przewidzianych dla firm inwestycyjnych. Ostatecznie zdecydowano o nieuwzględnianiu ww. propozycji organu nadzoru w przedmiotowym projekcie ustawy ze względu na fakt, że gromadzone w bankach instrumenty finansowe należące do klientów tych banków z tytułu świadczonych przez banki usług nie powinny być obejmowane systemem gwarantowania depozytów (rozszerzenie zakresu ochrony gwarantowanej przez środki zgromadzone w BFG), lecz ujęte w systemie rekompensat. Ministerstwo Finansów planuje podjęcie odpowiednich działań mających na celu uregulowanie tej kwestii i pozostaje otwarte na zgłoszoną również przez KNF propozycję rozwiązania przedmiotowego problemu przez włączenie KDPW w strukturę BFG i prowadzenia dwóch systemów równolegle. Ponadto w projekcie nie została uwzględniona propozycja zgłoszona przez NBP, aby w przedmiotowym projekcie ustawy artykuł zmieniający ustawę o NBP (art. 4 projektu) zawierał ? poza zmianą dotyczącą art. 43 ? również zmiany wynikające z konieczności dostosowania prawodawstwa polskiego do rozporządzenia WE Nr 958/2007 EBC z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych. Ostatecznie ustalono jednak, że zmiany wynikające z konieczności dostosowania prawodawstwa polskiego do ww. rozporządzenia EBC nie są bezpośrednio związane ze zmianą ustawy o BFG i nie były przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i w związku z tym nie powinny być włączone

28

do przedmiotowego projektu ustawy. Kwestie te będą uregulowane w odrębnej ustawie o zmianie ustawy o NBP.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.