Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 17 z 32

Projekt nie uwzględnia również propozycji BFG dotyczącej rozszerzenia składu Komisji Nadzoru Finansowego o Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Należy przede wszystkim wskazać, że propozycja ta nie jest bezpośrednio związana z przedmiotowym projektem ustawy i kwestia ta może być analizowana przy ewentualnej nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Niemniej jednak należy dodać, że pomimo tego, iż w skład Komisji Nadzoru Finansowego nie wchodzi przedstawiciel BFG, to przedmiotowy projekt ustawy daje Funduszowi możliwość kontrolowania podmiotów, którym udzielił pomocy finansowej. Negatywnie została rozpatrzona także propozycja ZBP dotycząca Funduszu Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych. W kontekście powyższego należy wskazać, że banki spółdzielcze zobowiązane były do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2007 r. minimalnego poziomu funduszy własnych o równowartości w zł 1 000 000 euro. W chwili obecnej można zatem rozważać udzielanie pomocy bankom spółdzielczym ze środków FRBS ? bez konieczności odpowiedniego dodatkowego zaangażowania wypracowywanych zysków. W zakresie FRBS nie uwzględniono również uwagi ZBP dotyczącej wprowadzenia nowej pozycji finansowania FRBS z ?innych źródeł?. Propozycja ZBP wydawała się być niejasna i zbyt ogólna jak na rozwiązanie rangi ustawowej. Nie uwzględniono również proponowanego przez ZBP uwzględnienia w dokapitalizowaniu banków spółdzielczych (80 % progu dokapitalizowania przy wsparciu procesów łączenia banków) funduszu ryzyka ogólnego. W chwili obecnej nie wydaje się konieczne rozszerzenie odpisów z zysku na inne fundusze niż fundusz na zwiększenie funduszu zasobowego lub rezerwowego. Należy zaznaczyć, że tworzenie tego funduszu jest już w pewien sposób uprzywilejowane pod względem podatkowym w związku z tym, że rezerwa na ryzyko ogólne stanowi w całości koszty uzyskania przychodów. Zgodnie

29

z art. 130 ustawy ? Prawo bankowe banki mogą tworzyć w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu niezidentyfikowanego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności bankowej. Banki tworzą i rozwiązują tę rezerwę na podstawie oceny tego ryzyka, uwzględniającej w szczególności wielkość należności oraz udzielonych zobowiązań pozabilansowych. Wielkość rocznego odpisu na rezerwę na ryzyko ogólne, o której mowa w ust. 1, wynosi: co najwyżej 1,5 % niespłaconej kwoty kredytów i pożyczek pieniężnych pomniejszonej o kwotę kredytów i pożyczek pieniężnych, zaklasyfikowanych zgodnie z odrębnymi przepisami do kategorii straconych według stanu na koniec poprzedniego roku obrotowego, nie więcej niż kwota odpisu dokonanego w bieżącym roku obrotowym z zysku za rok poprzedni na fundusz ogólnego ryzyka.

Projektodawca nie podzielił również uwag Narodowego Banku Polskiego dotyczącego wątpliwości co do zgodności proponowanych zapisów art. 34 z opinią Europejskiego Banku Centralnego w zakresie zgodności z TWE oraz możliwością udzielenia kredytu wyłącznie w przypadku ?pilnych potrzeb". W odniesieniu do ww. dotyczących uregulowania problematyki udzielania kredytu przez NBP w projektowanym art. 34 ust. 3 ustawy o BFG oraz w art. 43 ustawy o NBP i zgodności tych przepisów z opinią EBC należy wskazać, że kwestia ta była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Prawniczej w dniu 9 lipca 2008 r. Na posiedzeniu tym ustalono, że w związku z opinią EBC i wskazanymi w niej warunkami na jakich bank centralny może udzielać kredytu BFG, jest konieczne doprecyzowanie w art. 34 ust. 3 ustawy o BFG, że NBP może udzielić BFG kredytu krótkoterminowego jedynie pod warunkiem ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia udzielanego kredytu. Stwierdzono bowiem, że takie doprecyzowanie pozwoli na wyeliminowanie ewentualnej niezgodności zapisów ustawy z opinią EBC. NBP zwraca również uwagę na fakt, że zgodnie z opinią Europejskiego Banku Centralnego, bank centralny może udzielić BFG kredytu jedynie w braku innych

30

źródeł finansowania. NBP wskazuje, że zdaniem EBC zadania BFG w zakresie ochrony wkładów gwarantowanych powinny być finansowane raczej w drodze zwiększenia opłat wnoszonych przez banki niż przez finansowanie ich kredytem udzielonym przez NBP. Należy jednak podkreślić, że obecnie, zgodnie z art. 34 ust. 4, Rada Ministrów ma możliwość a nie obowiązek podwyższenia poziomu składek wpłacanych przez banki na rzecz BFG. Poza tym należy pamiętać, że wydanie rozporządzenia przez Radę Ministrów, które pozwoliłoby na podwyższenie składek wpłacanych na rzecz BFG wiąże się z koniecznością przeprowadzenia (często czasochłonnego) procesu legislacyjnego, co de facto może kłócić się z celem wydania ww. rozporządzenia, tj. pozyskania środków na pokrycie pilnych, naglących potrzeb Funduszu. Możliwość wydania przedmiotowego rozporządzenia jest ograniczona wyłącznie wyczerpaniem środków znajdujących się w danym momencie w dyspozycji Funduszu.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.