Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 18 z 32

Wątpliwości mógłby budzić również moment rozpoczęcia naliczania składki zgodnie z nową stawką ? podwyższenie składki będzie następowało z dniem wejścia w życie rozporządzenia, czy też np. od dnia l stycznia następnego roku. Wydaje się bowiem, że rozpoczęcie naliczania składki zgodnie z nową, podwyższoną stawką od dnia wejścia w życie może być uznane za niezgodne z Konstytucją RP. W orzecznictwie TK wykształciła się (wyrok z dnia 29 marca 1994 r., K 13/93, OTK 1994, nr l, poz. 6; wyrok z dnia 24 maja 1994 r., K 1/94, OTK 1994, nr l, poz. 10; wyrok z dnia 15 marca 1995 r., K 1/95, OTK 1995, nr l, poz. 7; wyrok z dnia 12 stycznia 1995 r., K 12/94, OTK 1995, nr l, poz.

2) i utrwaliła pod rządami obowiązującej Konstytucji RP (wyrok z dnia 25 listopada 1997 r., K 26/97, OTK 1997, nr 5 i 6, poz. 64 oraz wyrok z dnia 5 stycznia 1999 r., K 27/98, OTK 1999, nr l, poz.

1) zasada określająca zakaz wprowadzania zmian w prawie podatkowym w czasie trwania roku podatkowego oraz nakaz dokonywania i ogłaszania tych zmian w roku poprzednim. Ponadto w odniesieniu do argumentu NBP dotyczącego tego, że w projekcie ustawy należy doprecyzować, iż kredyt może być udzielany jedynie w celu pokrycia pilnych potrzeb Funduszu (ma się odnosić do ?naglących potrzeb") należy zauważyć, że zgodnie z projektowanym art. 34 ust. 3 NBP może udzielić BFG kredytu jedynie po wyczerpaniu środków, o których mowa w art. 45 ustawy o BFG, przy jednoczesnym wystąpieniu zagrożenia stabilności systemu bankowego. Zapis taki

31

jednoznacznie wskazuje, że bank centralny udziela Funduszowi kredytu jedynie w wyjątkowych sytuacjach, bo za taką uznać należy wyczerpanie środków Funduszu przy jednoczesnym wystąpieniu zagrożenia stabilności systemu bankowego. Stały Komitet Rady Ministrów w dniu 28 sierpnia 2008 r. rekomendował Radzie Ministrów przyjęcie projektu ustawy, nie popierając zdania odrębnego NBP zarówno w kwestii składu Rady Funduszu, jak również wątpliwości związanych z opinią EBC. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej resortu. Żaden podmiot uprawniony nie zgłosił uwag ani zainteresowania uczestniczeniem w procesie legislacyjnym.

09/05si

URZĄD KOMITETU TI\TEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ SEKRETARZ STANU Mikołaj Dowgielewicz Min.MD/4 5tłoaor6t

|'ł ^^^. Warszawa.dnia J wrzeŚnia2008 r.

Pan Maciej Berek Sekretarz Radv Ministrr5w

opinia o zgodnościz prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, wyr^żona na podstawie art. 9 pkt 3 w nłviązku z a r t . 2 u s t .l p k t 2 i u s t . 2 p k t 2 a u s t a w y z d n i a S s i e r p n i a 1 9 g 6 r . o K o m i t e c i e l n t e g r a c j i Europejskiej (D,. U. Nr 106' poz. 494,zp6źn. zm.) przez Sekretarza Komitetu Integracji Europej skiej Mikołaj a Dowgielewicza

Szanow P anie Ministrze, ny W związku z przedt'oŻonym projektemustawy (pismo z dnia 03.09.2008r. nr RM.10145-08) pozwalam sobie wyrazic opinię, Że projekt ten jest zgodny Z prawem Unii Europejskiej.

Z poważaniem,

Do wiadomości: Pani KatarzynaZajdel - Kurowska PodsekretarzStanu Ministerstwo Finansow

Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 2008 r.

w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 oraz z 2008 r. Nr ....., poz. ......) zarządza się, co następuje: §

1. Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.2)). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik STATUT BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO I. Postanowienia ogólne §

1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej "Funduszem", działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 oraz z 2008 r. Nr ....., poz. ......), zwanej dalej "ustawą", oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu. §

2. Siedzibą Funduszu jest Warszawa. §

3. Fundusz posiada osobowość prawną. II. Organizacja Funduszu

1)

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej ? instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Zmiany rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 126, poz. 808, z 2000 r. Nr 12, poz. 137 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 174).

< >
pobierz plik
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.