Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 19 z 32

§

4. Organami Funduszu są Rada Funduszu i Zarząd Funduszu. §

5. Skład i tryb powoływania i odwoływania Rady Funduszu oraz wygaśnięcia mandatu jej członków określa ustawa. § 6.

1. Rada Funduszu podejmuje uchwały na posiedzeniach w trybie określonym w ustawie.

2. Uchwały w sprawie odwołania Zarządu Funduszu lub poszczególnych jego członków, a także w sprawach, o których mowa w § 12 pkt 2 i 3, Rada Funduszu podejmuje przy akceptacji co najmniej 3 członków Rady w głosowaniu tajnym. § 7.

1. Przewodniczący i członkowie Rady Funduszu są powoływani i odwoływani w trybie określonym w ustawie.

2. Powołanie członków Rady Funduszu przez Związek Banków Polskich następuje w sposób zapewniający reprezentację całego sektora bankowego, z uwzględnieniem jego struktury kapitałowej. Związek Banków Polskich powołuje i odwołuje członków Rady Funduszu na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu tajnym. Uchwały w sprawie powołania i odwołania członków Rady Funduszu są podejmowane zwykłą większością głosów.

3. Przewodniczący i członkowie Rady Funduszu nie pozostają z Funduszem w stosunku pracy. §

8. Liczbę członków Zarządu Funduszu, tryb ich powoływania, odwoływania i wygaśnięcia mandatu określa ustawa. §

9. Prezes Zarządu Funduszu jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Funduszu. § 10.

1. Rada Funduszu i Zarząd Funduszu wykonują swoje funkcje przy pomocy Biura Funduszu.

2. Do zakresu działania Biura Funduszu należy:

1) zapewnienie merytorycznej i technicznej obsługi organów Funduszu w związku z realizacją gwarancji, udzielaniem pomocy bankom oraz koordynacją wykonywania zadań funduszu;

2) gromadzenie i analizowanie informacji, w szczególności dotyczących podmiotów objętych systemem gwarantowania;

3) prowadzenie obsługi prawnej, w szczególności opiniowanie czynności prawnych dokonywanych przez Fundusz, reprezentowanie Funduszu w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;

4) prowadzenie spraw administracyjnych i spraw personalnych Funduszu;

5) prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu;

6) wydawanie biuletynu Funduszu.

3. Regulamin organizacyjny Biura Funduszu ustalający strukturę organizacyjną oraz zasady działania Biura Funduszu określa uchwałą Zarząd Funduszu w uzgodnieniu z Radą Funduszu. III. Szczegółowe zadania organów Funduszu §

11. Zadania Funduszu realizują jego organy w ramach uprawnień nadanych ustawowo oraz szczegółowo określonych w niniejszym statucie.

2

Rada Funduszu §

12. Wykonując nadzór nad działalnością Funduszu, Rada Funduszu może:

1) uchwalać zalecenia dla Zarządu Funduszu, w szczególności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu przez Zarząd jego zadań;

2) zawiesić wykonanie albo uchylić uchwałę Zarządu Funduszu sprzeczną z prawem lub uchwałą Rady Funduszu;

3) zawieszać w czynnościach członków Zarządu Funduszu. §

13. Wykonując kontrolę nad działalnością Funduszu, Rada i poszczególni jej członkowie działający z upoważnienia Rady badają pełny zakres działalności Funduszu, a w szczególności:

1) sprawdzają akta i dokumentację;

2) dokonują kontroli majątku Funduszu i kontroli finansowej;

3) wydają polecenia złożenia przez pracowników Funduszu sprawozdań i wyjaśnień;

4) uczestniczą w posiedzeniach Zarządu Funduszu. §

14. Informacje uzyskane przez członków Rady Funduszu przy pełnieniu przez nich obowiązków stanowią tajemnicę służbową. § 15.

1. Rada Funduszu, na wniosek Zarządu Funduszu, określa na dany rok wysokość stawki obowiązkowej opłaty rocznej, zgodnie z art. 13 i 14 ustawy.

2. Rada Funduszu, na wniosek Zarządu, ustala stawkę określającą wysokość funduszy ochrony środków gwarantowanych, o których mowa w art. 25 ustawy, tworzonych przez podmioty objęte systemem gwarantowania.

3. Wysokość stawek, o których mowa w ust. 1 i 2, na dany rok kalendarzowy jest określana przez Radę Funduszu do dnia 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego i podawana do wiadomości podmiotom objętym systemem gwarantowania w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Funduszu.

4. Rada Funduszu, podając do wiadomości wysokość stawki opłaty rocznej, określa dzień, na który stan aktywów ważonych ryzykiem, o których mowa w art. 13 ustawy, będzie stanowił podstawę wyliczenia opłaty rocznej, oraz termin, w którym banki obowiązane są do jej wniesienia. §

16. Rada Funduszu określa uchwałą formy, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej bankom, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy oraz z ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o funkcjonowaniu banków spółdzielczych". §

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.