Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 20 z 32

17. Rada Funduszu sprawuje nadzór nad umownym systemem gwarantowania środków pieniężnych. Zarząd Funduszu §

18. Zarząd Funduszu na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy, corocznie, nie później niż do dnia 15 listopada każdego roku kalendarzowego, przedstawia Radzie Funduszu wnioski w sprawie ustalenia na rok następny wysokości stawki stosowanej do obliczania obowiązkowej opłaty rocznej, o której mowa w art. 13 i 14 ustawy, oraz stawki określającej wysokość funduszy ochrony środków gwarantowanych, o których mowa w art. 25 ustawy. 3

§

19. Zarząd Funduszu sprawdza prawidłowość naliczenia opłaty rocznej przez podmioty objęte systemem gwarantowania, w oparciu o dane umożliwiające taką weryfikację, przekazane przez Narodowy Bank Polski i banki. §

20. Zarząd Funduszu w drodze uchwały określa sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 26 ust. 4 ustawy, oraz wzory formularzy sprawozdań przesyłanych przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania. §

21. Zarząd Funduszu w drodze uchwały określa wzór listy deponentów sporządzanej przez syndyka. § 22.

1. Uchwałę o przekazaniu syndykowi masy upadłości kwot na wypłatę środków gwarantowanych, o której mowa w art. 28 ustawy, zarząd ogłasza w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym i w biuletynie Funduszu oraz przesyła listem poleconym podmiotom objętym systemem gwarantowania, a także informuje na piśmie Narodowy Bank Polski.

2. Zarząd Funduszu dokonuje zgłoszenia do masy upadłości wierzytelności, o których mowa w art. 30 ustawy, jednocześnie z przekazaniem środków, o których mowa w ust.

1.

3. Tryb wykonywania kontroli przestrzegania warunków wypłat środków gwarantowanych przez syndyka, o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy, Zarząd Funduszu określa w drodze uchwały.

4. Treść uchwały, o której mowa w ust. 3, Zarząd Funduszu przekazuje syndykom jednocześnie z przekazaniem kwot na wypłatę środków gwarantowanych. § 23.

1. Zarząd jest obowiązany do bieżącego gromadzenia i analizowania informacji dotyczących sytuacji finansowej podmiotów objętych systemem gwarantowania.

2. Porozumienia w sprawie zakresu, trybu i form przekazywania informacji określonych w art. 38 ust. 4 ustawy wymagają, przed zawarciem przez Zarząd Funduszu, opinii Rady Funduszu. §

24. Zarząd Funduszu, po uzgodnieniu z Radą zakresu informacji niezbędnych do wykonywania ustawowych zadań Funduszu, występuje do Prezesa Narodowego Banku Polskiego z wnioskiem przewidzianym w art. 38 ust. 7 ustawy. § 25.

1. Udzielenie pomocy finansowej podmiotom objętym systemem gwarantowania następuje na podstawie uchwały Zarządu Funduszu, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Udzielenie pomocy finansowej ze środków:

1) funduszu pomocowego w wysokości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 6.000.000 EURO,

2) funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych w wysokości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 2.000.000 EURO - następuje po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Funduszu.

3. Do wyliczenia wartości EURO w złotych przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu wystąpienia Zarządu Funduszu o wyrażenie opinii, o której mowa w ust.

2. § 26.

1. Zarząd Funduszu kontroluje prawidłowość wykorzystania pomocy udzielonej podmiotowi objętemu obowiązkowym systemem gwarantowania oraz realizację programu postępowania naprawczego banku, z punktu widzenia celowości i efektywności wykorzystania

4

środków oraz zgodności z prawem i postanowieniami umów, na postawie których Fundusz udzielił pomocy.

2. Zasady wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 1, określa Zarząd w drodze uchwały. IV. Zasady gospodarki finansowej § 27.

1. Fundusz tworzy następujące fundusze własne: fundusz statutowy, fundusz pomocowy, fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych, fundusz zapasowy, fundusz z aktualizacji wyceny.

2. Rada Funduszu, na wniosek Zarządu Funduszu, podejmuje uchwałę o utworzeniu innych funduszy, jeżeli obowiązek ich tworzenia wynika z innych ustaw.

1)

2) 3)

4)

5) § 28.

1. Fundusz statutowy tworzony jest w celu zapewnienia środków na nabycie rzeczowego majątku trwałego Funduszu oraz wypłat środków gwarantowanych, po wyczerpaniu innych źródeł finansowania tych wypłat, przewidzianych w art. 15 ustawy, oraz funduszu zapasowego.

2. Na fundusz statutowy składają się środki pochodzące z następujących źródeł:

1) dotacji udzielonych na wniosek Funduszu z budżetu państwa na zasadach określonych w prawie budżetowym.

2) nadwyżki bilansowej, o której mowa w art. 16 ust. 2a ustawy - w części określonej uchwałą Rady Funduszu, przewidzianą w § 35 ust.

4. § 29.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.