Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 21 z 32

1. Fundusz pomocowy jest tworzony w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu w zakresie udzielania pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania.

2. Na fundusz pomocowy składają się środki pochodzące z:

1) wpłat podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania z tytułu opłat rocznych, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy;

2) funduszu zapasowego - w części określonej uchwałą Rady Funduszu, przewidzianą w § 30 ust. 4;

4) nadwyżki bilansowej, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy - w części określonej uchwałą Rady Funduszu, przewidzianą w § 35 ust. 4, na zasadach określonych w art. 16 ust.

2.

3. Dla celów ewidencyjnych fundusz pomocowy dzieli się na fundusz pomocowy do wykorzystania i fundusz pomocowy wykorzystany.

4. Udzielone przez Fundusz pożyczki, zrealizowane gwarancje, poręczenia i nabyte wierzytelności zmniejszają stan funduszu pomocowego do wykorzystania, powiększając jego część wykorzystaną.

5. Spłata pożyczek oraz kwoty uzyskane z tytułu wierzytelności wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń, a także ze sprzedaży nabytych uprzednio wierzytelności zwiększają stan funduszu pomocowego do wykorzystania, zmniejszając część funduszu pomocowego wykorzystanego.

6. W celu zabezpieczenia należności uznanych za zagrożone z tytułu udzielonych pożyczek, gwarancji i poręczeń, a także nabytych wierzytelności Fundusz tworzy rezerwy zmniejszające stan funduszu pomocowego.

5

7. Rozwiązanie rezerw, o których mowa w ust. 6, zwiększa stan funduszu pomocowego do wykorzystania.

8. Wypłata środków funduszu pomocowego następuje zgodnie z umową zawartą z podmiotem objętym systemem gwarantowania na podstawie uchwały Zarządu Funduszu o udzieleniu zwrotnej pomocy finansowej, o której mowa w §

25. § 30.

1. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych jest tworzony do zapewnienia środków finansowych na cele określone w art. 35 ust. 3 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.

2. Na fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych składają się środki wraz z odsetkami pochodzące z następujących źródeł:

1) zlikwidowanego Funduszu Rozwoju Banków Spółdzielczych, o którym mowa w art. 32 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych,

2) wypłacone z budżetu państwa środki z tytułu wykupu obligacji, określonych w art. 33 ust. 1, 3 i 4 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.

3. Przepisy § 29 ust. 3-8 stosuje się odpowiednio. § 31.

1. Fundusz zapasowy tworzony jest w celu zapewnienia środków na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, a także na bieżącą realizację zadań statutowych Funduszu po wyczerpaniu ustawowych źródeł ich finansowania.

2. Fundusz zapasowy tworzony jest z nadwyżki bilansowej, o której mowa w art. 16 ust. 2b ustawy - w części określonej uchwałą Rady Funduszu, przewidzianą w § 36 ust. 4.

3. Fundusz zapasowy może być wykorzystany na:

1) pokrycie straty bilansowej;

2) wypłaty środków gwarantowanych;

3) zasilenie funduszu pomocowego.

4. Decyzję o wykorzystaniu funduszu zapasowego na cele określone w ust. 3 podejmuje, na wniosek Zarządu, Rada Funduszu w drodze uchwały. § 32.

1. Fundusz z aktualizacji wyceny służy do ewidencji zmian wartości środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny, przeprowadzanych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

2. Fundusz z aktualizacji wyceny ulega zwiększeniu każdorazowo w wyniku podwyższenia wartości środków trwałych.

3. Fundusz z aktualizacji wyceny ulega zmniejszeniu o część różnic z aktualizacji wyceny środków trwałych - uprzednio stanowiących majątek Funduszu, a następnie zbywanych, objętych darowiznami lub zlikwidowanych.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, dotyczą także zwiększenia funduszu zapasowego. §

33. Środki pieniężne oraz papiery wartościowe Funduszu są gromadzone w Narodowym Banku Polskim na rachunku bieżącym, rachunkach lokat terminowych, wyodrębnionym rachunku specjalnym rozliczeń gwarancyjnych, w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych i Rejestrze Bonów Pieniężnych Narodowego Banku Polskiego oraz w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub w wybranym przez Fundusz biurze maklerskim.

6

§ 34.

1. W celu realizacji zadań w zakresie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych Fundusz tworzy wyodrębniony rachunek specjalny rozliczeń gwarancyjnych w Narodowym Banku Polskim.

2. Na rachunek specjalny rozliczeń gwarancyjnych wpływają:

1) wpłaty z funduszy ochrony środków gwarantowanych, dokonywane przez podmioty objęte systemem gwarantowania, na podstawie uchwały Zarządu Funduszu, o której mowa w art. 28 ustawy;

2) środki odzyskane przez Fundusz z masy upadłości w przypadkach, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy, w tym w przypadku niedokonania w terminie wpłat, o których mowa w pkt 1, przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania;

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.