Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 22 z 32

3) środki z nie wykorzystanego funduszu pomocowego przekazywane zgodnie z uchwałą Rady Funduszu podjętą na wniosek Zarządu Funduszu, jeżeli wysokość środków, o których mowa w pkt 1 i 2, jest niewystarczająca;

4) środki z funduszu zapasowego na podstawie uchwały Rady Funduszu podjętej w trybie przewidzianym w § 31 ust. 4;

5) środki z funduszu statutowego, po wyczerpaniu środków finansowych wymienionych w pkt 1, 2, 3 i 4, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2 ustawy;

6) środki uzyskane zgodnie z art. 34 ust. 3 i 4 ustawy.

3. Podstawą przekazania środków z rachunku specjalnego rozliczeń gwarancyjnych syndykowi jest uchwała Zarządu Funduszu, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy.

4. Środki wyegzekwowane przez Fundusz w związku z niedokonaniem w terminie wpłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania zwiększają kwoty odzyskane z masy upadłości w wysokości odpowiadającej kwotom przeniesionym na rachunek specjalny rozliczeń gwarancyjnych, zgodnie z treścią ust. 2 pkt

2. § 35.

1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, sporządzany przez Zarząd Funduszu i uchwalany przez Radę Funduszu w terminie do końca roku obrotowego poprzedzającego rok, którego dotyczy.

2. Plan finansowy powinien posiadać wyodrębnione części dotyczące:

1) planowanej wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych oraz przewidywanego jego wykorzystania;

2) planowanej wysokości funduszu pomocowego, z uwzględnieniem spłat pożyczek i przewidywanego jego wykorzystania;

3) planowanego wyniku finansowego, z uwzględnieniem: a) przychodów z tytułu odsetek i prowizji od udzielonej bankom zwrotnej pomocy, b) innych wpływów z działalności Funduszu, c) wydatków na utrzymanie organów Funduszu i Biura Funduszu, d) innych wydatków związanych z działalnością Funduszu,

4) stanu majątkowego Funduszu. § 36.

1. Koszty ponoszone i przychody otrzymane z tytułu działalności Funduszu są odnoszone bezpośrednio na rachunek zysków i strat i wykazywane oddzielnie: koszty, przychody, zyski i straty nadzwyczajne - w układzie rodzajowym.

2. Kwoty odpowiadające przedawnionym roszczeniom, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy, są wykazywane jako pozostałe przychody operacyjne Funduszu.

3. Nadwyżka bilansowa, jako dodatni wynik finansowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), 7

powiększa fundusze statutowy i zapasowy, z tym że fundusz statutowy co najmniej do wysokości zabezpieczającej utrzymanie jego wartości zwaloryzowanej o stopę wskaźnika inflacji.

3. W przypadkach gdy wysokość nadwyżki nie pozwala na zwiększenie funduszu statutowego do wysokości zabezpieczającej utrzymanie jego wartości zwaloryzowanej o stopę wskaźnika inflacji, cała nadwyżka powiększa fundusz statutowy.

4. Decyzję o sposobie podziału nadwyżki bilansowej, jak i o wykorzystaniu funduszu zapasowego na pokrycie straty bilansowej zgodnie z § 31, podejmuje Rada Funduszu w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarządu po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów rocznego sprawozdania finansowego. §

37. Fundusz prowadzi księgi rachunkowe na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia ... 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr ....., poz. .....). § 38.

1. Sprawozdanie z działalności Funduszu i sprawozdanie finansowe wraz z wynikami badania, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, przygotowuje Zarząd Funduszu.

2. Sprawozdanie finansowe jest przedstawiane Radzie Funduszu w terminie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.

3. Rada Funduszu podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Funduszu oraz zbadanego sprawozdania finansowego i przedkłada je Radzie Ministrów do zatwierdzenia do dnia 30 czerwca każdego roku. §

39. Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.

Minister Finansów

8

UZASADNIENIE Zmiana niniejszego rozporządzenia wynika ze zmiany upoważnienia ustawowego do wydania niniejszego rozporządzenia. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr ?, poz. ?) niezbędne stało się wydanie rozporządzenia w sprawie nadania statutu BFG przez Ministra Finansów, a nie jak dotychczas - Radę Ministrów. Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany merytoryczne zgodne z rozwiązaniami ustawowymi: ? zmiana liczby członków Rady BFG - par. 6 ? zmiany zasad zasilania Funduszy BFG - par. 28, 29 i 30, ? datę przedstawienia przez Radę Funduszu sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Funduszu - par.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.