Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 25 z 32

15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów

4

UZASADNIENIE Niniejsza zmiana wynika ze zmiany upoważnienia ustawowego do wydania niniejszego rozporządzenia oraz ze zmiany rodzaju aktu normatywnego. Zasadniczą zmianą jest zastąpienie organu wydającego akt prawny z Rady Ministrów na rozporządzenie Ministra Finansów. OCENA SKUTKÓW REGULACJI Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny Projektowane rozporządzenie oddziałuje na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i podmioty sektora bankowego wnoszące wpłaty na rzecz BFG. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje powstania dochodów i wydatków budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wpływ regulacji na rynek pracy Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmian na rynku pracy. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Wejście w życie przepisów rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, może natomiast korzystnie wpływać na sytuacje podmiotów (banków), które prowadza obrót wierzytelnościami z BFG. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. Źródła finansowania Zakres przedmiotowy rozporządzenia jest neutralny z punktu widzenia obciążeń budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

10/03rch

5

Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 oraz z 2008 r. Nr ...., poz. .....) zarządza się, co następuje: §

1. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu) dla osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanej dalej "Radą", ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i następujących mnożników:

1) przewodniczący Rady - 4,5;

2) członek Rady -

3. §

2. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, za poprzedni kwartał. §

3. Traci moc zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (M. P. Nr 29, poz. 342). §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej ? instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

UZASADNIENIE Niniejsza zmiana wynika ze zmiany upoważnienia ustawowego do wydania niniejszego rozporządzenia oraz ze zmiany rodzaju aktu normatywnego. Zasadniczą zmianą jest zastąpienie organu wydającego akt prawny z zarządzenia Prezesa NBP na rozporządzenie Ministra Finansów. Ponadto zgodnie z zapisami ustawowymi wynagrodzenie będzie przysługiwać za udział w posiedzeniu, a nie będzie ryczałtowo ustalane za miesiąc. OCENA SKUTKÓW REGULACJI Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny Projektowane rozporządzenie oddziałuje na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i podmioty sektora bankowego wnoszące wpłaty na rzecz BFG. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje powstania dochodów i wydatków budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wpływ regulacji na rynek pracy Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmian na rynku pracy. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Wejście w życie przepisów rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. Źródła finansowania Zakres przedmiotowy rozporządzenia jest neutralny z punktu widzenia obciążeń budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.