Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 26 z 32

10/04rch

2

Projekt

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) z dnia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa szczególne zasady rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym zakresie informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 oraz z 2008 r. Nr ....., poz. .....);

2) Fundusz - Bankowy Fundusz Gwarancyjny;

3) Zarząd - Zarząd Funduszu;

4) Rada - Radę Funduszu;

5) należności zagrożone ? należności, w przypadku których opóźnienie w spłacie przekracza 6 miesięcy;

6) skorygowana cena nabycia ? cena nabycia, w jakiej składniki aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych, pomniejszona o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy pomiędzy wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej. § 3.

1. Przychodami Funduszu są środki pochodzące ze źródeł finansowania Funduszu określonych w art. 15 pkt 3, 4 i 7 ustawy.

2. Kosztami działalności Funduszu są koszty związane z realizacją jego zadań, w tym koszty poniesione na utrzymanie organów Funduszu i Biura Funduszu. §

4. Rachunkowość Funduszu obejmuje w szczególności wyodrębnioną ewidencję operacji dotyczących:

1) środków na rachunku specjalnym rozliczeń gwarancyjnych;

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz.1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393 i Nr 144, poz. 900.

2

2)

udzielonych pożyczek, gwarancji, poręczeń oraz nabytych wierzytelności. Rozdział 2 Prowadzenie ksiąg rachunkowych

§

5. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Funduszu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych nie może być powierzone innej osobie prawnej ani fizycznej lub innej jednostce nieposiadającej osobowości prawnej. § 6.1. Zapisy w księgach rachunkowych Funduszu dotyczące operacji związanych z realizacją zadań określonych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy dokonywane są najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu dokonania tych operacji.

2. W księgach rachunkowych Funduszu ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jego rzecz przychody i obciążające go koszty danego okresu sprawozdawczego, niezależnie od terminu zapłaty.

3. W zakresie nieregulowanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. Rozdział 3 Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego §

7. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

1) środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa nie wymienione w pkt 2-5 - według wartości nominalnej;

2) należności i zobowiązania finansowe, w tym kredyty, pożyczki, zrealizowane gwarancje i poręczenia ? według skorygowanej ceny nabycia;

3) dłużne papiery wartościowe ? według skorygowanej ceny nabycia;

4) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, z uwzględnieniem odpowiednio: a) odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) zmniejszających wartość początkową składników majątkowych do wartości księgowej netto, b) aktualizacji wyceny wartości początkowej środków trwałych oraz ich umorzenia na podstawie odrębnych przepisów. § 8.

1. W celu zabezpieczenia należności zagrożonych z tytułu udzielonych pożyczek, gwarancji, poręczeń oraz nabytych wierzytelności, tworzone są rezerwy w ciężar funduszu pomocowego, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. W celu zabezpieczenia należności zagrożonych z tytułu udzielonych pożyczek z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych, tworzone są rezerwy w ciężar tego funduszu.

3. Rezerwy na należności zagrożone, inne niż określone w ust. 1 i 2, tworzone są w ciężar pozostałych kosztów działalności Funduszu. §

< >
pobierz plik
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.