Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 27 z 32

9. Wynik finansowy Funduszu na dzień bilansowy stanowi różnicę pomiędzy przychodami określonymi w § 3 ust. 1 a kosztami określonymi w § 3 ust. 2, z uwzględnieniem wyniku z operacji finansowych, zrealizowanych zysków nadzwyczajnych i strat nadzwyczajnych. Rozdział 4 Sprawozdanie finansowe Funduszu

2

1)

2)

3) 4)

§

10. Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 11.

1. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym Funduszu określa załącznik do rozporządzenia.

2. W informacji dodatkowej podaje się, nie ujęte w bilansie oraz rachunku zysków i strat, dane oraz wyjaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe przedstawiało rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Funduszu. §

12. Sprawozdanie finansowe Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wraz z opinią biegłego rewidenta należy złożyć do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", w ciągu w ciągu 15 dni od dnia jego rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Rozdział 5 Przepis końcowy §

13. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania finansowego Funduszu sporządzanego za rok obrotowy

2009. §

14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3

Minister Finansów

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 90, poz. 1006). .

3

3

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ...................................... 2008 r. (poz. ........) BILANS Aktywa I. Środki pieniężne

1. Środki pieniężne w kasie

2. Środki pieniężne na rachunku bieżącym

3. Środki pieniężne na rachunku specjalnym rozliczeń gwarancyjnych

4. Środki pieniężne na rachunku lokat terminowych

5. Środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych II. Należności od instytucji finansowych

1. Należności od banków z tytułu: a) obowiązkowych wpłat na rachunek specjalny rozliczeń gwarancyjnych b) naliczeń składek rocznych na fundusz pomocowy c) udzielonych pożyczek z funduszu pomocowego d) udzielonych pożyczek z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych e) zrealizowanych gwarancji i poręczeń f) nabytych wierzytelności

2. Należności od pozostałych instytucji finansowych III. Należności od budżetu państwa IV. Pozostałe należności i roszczenia V. Papiery wartościowe i inne aktywa finansowe

1. Dłużne papiery wartościowe: a) banków b) Skarbu Państwa c) pozostałe

2. Akcje i udziały: a) w instytucjach finansowych b) w pozostałych jednostkach

3. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe VI. Wartości niematerialne i prawne VII. Rzeczowy majątek trwały VIII. Inne aktywa IX. Rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów Pasywa I. Zobowiązania

1. Zobowiązania wobec syndyka lub zarządcy masy upadłości z tytułu wypłat w ramach systemów gwarantowania środków

2. Pozostałe zobowiązania II. Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów III. Rezerwy IV. Fundusz statutowy

4

V. VI.

Fundusz zapasowy Fundusz pomocowy

1. Fundusz pomocowy do wykorzystania

2. Fundusz pomocowy wykorzystany VII. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych

1. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania

2. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany VIII. Fundusz środków uzyskanych z mas upadłości IX. Fundusz z aktualizacji wyceny X. Fundusze specjalne i inne pasywa XI. Wynik finansowy

1. Zysk (wartość dodatnia)

2. Strata (wartość ujemna) XII. Zysk/strata lat ubiegłych Suma pasywów Pozycje pozabilansowe

1. Zobowiązania warunkowe z tytułu: a) udzielonych gwarancji i poręczeń b) pozostałe zobowiązania

2. Należności warunkowe: a) z tytułu wierzytelności zgłoszonych do masy upadłości b) pozostałe należności.

5

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody z działalności statutowej

1. Przychody z tytułu odsetek

2. Przychody z tytułu prowizji

3. Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w dokonywaniu przez banki wpłat na realizację wypłat gwarantowanych

4. Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w dokonywaniu przez banki opłat rocznych

5. Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w spłatach przez banki pożyczek i odsetek od pożyczek Koszty realizacji zadań statutowych

1. Odsetki z tytułu kredytów otrzymanych z Narodowego Banku Polskiego

< >
pobierz plik
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.