Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 28 z 32

2. Pozostałe koszty Wynik działalności statutowej (I-II) Wynik na operacjach finansowych

1. Papierami wartościowymi

2. Pozostałych Koszty działalności Funduszu

1. Usługi obce

2. Wynagrodzenia

3. Narzuty na wynagrodzenia

4. Pozostałe Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji Pozostałe przychody Pozostałe koszty Wynik działalności operacyjnej (III+IV-V-VI-VII+VIII+IX-X) Wynik na operacjach nadzwyczajnych

1. Zyski nadzwyczajne

2. Straty nadzwyczajne Wynik finansowy Funduszu (XI?XII)

1. Zysk (wartość dodatnia)

2. Strata (wartość ujemna)

II. III. IV. V.

VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII.

6

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wynik finansowy (zysk/strata) II. Korekta o pozycje

1. Amortyzacja

2. Rezerwy na należności zagrożone, tworzone w ciężar kosztów

3. Inne rezerwy tworzone w ciężar kosztów działalności Funduszu

4. Zmiana stanu należności i roszczeń

5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz funduszów specjalnych

6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

7. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

8. Pozostałe pozycje III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I?II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego III. Nabycie/Sprzedaż bonów skarbowych, bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego, obligacji oraz pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych IV. Udzielone/Zwrócone pożyczki z funduszu pomocowego V. Udzielone/Zwrócone pożyczki z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych VI. Nabyte/Zbyte wierzytelności VII. Otrzymane/Zwrócone odsetki VIII. Pozostałe pozycje IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I?II?III?IV?V?VI?VII?VIII) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Zmiana stanu funduszu statutowego II. Zmiana stanu funduszu pomocowego III. Zmiana stanu funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych IV. IX Zmiana stanu fundusz środków uzyskanych z mas upadłości V. IV. Zaciąganie/Spłata kredytów i pożyczek bankowych VI. V. Zapłacone/Zwrócone odsetki VII. VI. Pozostałe pozycje VIII. VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I?II?III?IV?V?VI) D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B+C) E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D+E)

7

INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz obejmuje w szczególności:

1. nazwę i siedzibę Funduszu oraz wskazanie podstawy prawnej prowadzenia działalności,

2. wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez Fundusz działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,

3. stosowane zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania przychodów i kosztów,

4. dokonane w ciągu roku obrotowego zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ze wskazaniem spowodowanej tymi zmianami różnicy w wyniku finansowym,

5. dokonane w stosunku do poprzedniego sprawozdania finansowego zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia i skutkami w zakresie przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej banku,

6. informacje o znaczących w Funduszu zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym,

7. informacje o znaczących w Funduszu zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

8. informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących roku obrotowego mających wpływ na istotną zmianę struktury pozycji bilansowych oraz wyniku finansowego,

9. informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. II. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach ujawnieniu podlegają informacje o aktywach i pasywach, zobowiązaniach pozabilansowych, elementach rachunku zysków i strat oraz o rentowności Funduszu, a także informacje o zarządzaniu ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością, w zakresie niezbędnym do lepszego zrozumienia sytuacji finansowej i majątkowej, a także wyniku finansowego Funduszu, w szczególności:

1. informacje dotyczące struktury należności wykazywanych w poz. II.1. aktywówz uwzględnieniem należności zagrożonych i utworzonych rezerw,

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.