Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 29 z 32

2. informacje dotyczące struktury należności wykazywanych w poz. II.2., III, IV i VIII aktywów bilansu,

3. dane w zakresie użytkowanego majątku trwałego oraz o tendencjach zmian w składnikach majątku, ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

4. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszy: statutowego, zapasowego, pomocowego, restrukturyzacji banków spółdzielczych, fundusz środków uzyskanych z mas upadłości, funduszu z aktualizacji wyceny,

5. informacje dotyczące struktury zobowiązań wykazanych w pozycji I.2. pasywów bilansu,

6. informacje o strukturze funduszy specjalnych i innych pasywów wykazywanych w pozycji IX pasywów bilansu,

7. strukturę zobowiązań warunkowych, z podziałem na udzielone gwarancje i poręczenia oraz pozostałe zobowiązania, a także strukturę należności warunkowych,

8. strukturę zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł,

9. strukturę kosztów,

10. informacje o proponowanym podziale zysku lub pokryciu straty,

11. informacje o:

8

-

łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundusz z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, - wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów Funduszu, z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, - wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia,

12. inne informacje, które należy uznać za istotne dla zrozumienia sprawozdania finansowego, w tym podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów Funduszu.

9

Uzasadnienie

Propozycja zmiany rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wynika przede wszystkim ze zmiany umiejscowienia delegacji do jego wydania. Aktualnie delegacja do wydania przepisów dotyczących rachunkowości BFG znajduje się w ustawie o BFG, w projekcie zmiany ustawy o BFG zaproponowano umieszczenie delegacji do wydania niniejszego aktu wykonawczego w ustawie o rachunkowości. Poza zmianą podstawy prawnej w projekcie dokonano następujących zmian: zmiana zasad wyceny papierów wartościowych i pożyczek (dotychczas stosowano metodę liniową; w propozycji zawarto wycenę wg skorygowanej ceny nabycia, mając na uwadze dostosowanie do rynkowych metod wyceny), doprecyzowania sposobu ustalania wyniku finansowego, określenia terminów sporządzania sprawozdań finansowych, doprecyzowania stosowania przez Fundusz zasad rachunkowości, w tym zasad memoriałowego ujawniania przychodów i kosztów, doprecyzowania zakresu sprawozdań finansowych. Uzasadnienie szczegółowe:

1. treść § 1 rozporządzenia, określa cel i zakres rozporządzenia i ma charakter porządkowy. Obecne przepisy nie precyzowały jego zakresu;

2. w § 2 zawarto katalog definicji, rozszerzając dotychczasowy o pojęcia używane w rozporządzeniu a niezdefiniowane w innych aktach prawnych, tj. ustawie o BFG i statucie (należności zagrożone, skorygowana cena nabycia);

3. treść § 4 zastąpiono nową odnoszącą się do rachunkowości Funduszu i wynikających z jego specyfiki operacji; poprzedni przepis był niejasny, odnosił się wyłącznie do ewidencji środków Funduszu;

4. dotychczasową treść § 6 uzupełniono o zapisy określające sposób ujmowania przychodów i kosztów w odniesieniu do okresu sprawozdawczego, dostosowując do przepisów ustawy o rachunkowości, w tym zakresie art. 6 ust. 1 lub krajowych standardów rachunkowości, co jest zgodnie art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości; potrzeba doprecyzowania wynika z rozbieżności interpretacyjnych, które wystąpiły w roku sprawozdawczym 2007, a ich konsekwencją była potrzeba dokonania korekt w sprawozdaniach finansowych lat ubiegłych;

5. treść § 7 uwzględnia proponowaną zmianę dotyczącą wyceny niektórych składników majątku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na dzień bilansowy. Wprowadzenie wyceny papierów wartościowych oraz pożyczek ? według ?skorygowanej ceny nabycia?, podyktowane jest wymogiem ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych i wykazywania ich w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną (art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Uwzględnienie odsetek (lub dyskonta, premii) od instrumentów finansowych dzięki zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powoduje, że kwoty przychodów/kosztów przypadające na poszczególne okresy są odmienne, stała jest natomiast stopa rentowności aktywów/zobowiązań, co jest zgodne z sensem ekonomicznym tych kategorii. Stosowanie nominalnej stopy procentowej, powoduje liniowe rozliczenie premii i dyskonta, czyli zrównanie kwot przychodów/kosztów w kolejnych okresach, wywołując ?wypaczenie? wykazywanej rentowności. Wykazywane w kolejnych okresach przychody i 10

koszty byłyby zniekształcone (zawyżone lub zaniżone). Pojęcie ?skorygowanej ceny nabycia? zostało przyjęte zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 28 ust. 8a (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości opublikowana w Dz.U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. Nr 63, poz. 393).

< >
pobierz plik
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.