Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 30 z 32

6. treść § 9 zastąpiono nową. Dotychczasowe ujęcie paragrafu nie odzwierciedla prawidłowej definicji wyniku finansowego;

7. w załączniku nr 1: ? w Aktywach, dotychczasową treść pozycji V, zastąpiono nową ? ?V. Papiery wartościowe i inne aktywa finansowe? wyróżniające w ramach tej grupy:

1. Dłużne papiery wartościowe;

2. Akcje i udziały;

3. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe. Dostosowana zatem zapisy do ustawy o rachunkowości oraz zaproponowano wydzieleni pozycji ?pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe? umożliwiające ewidencję jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego. ? po pozycji X Pasywów dodano pozycję XI ?zysk/strata lat ubiegłych?, co wynika z ogólnych zasad rachunkowości, art. 47 ust. 1 ustawy o rachunkowości;

8. w załączniku nr 3 ?Informacja dodatkowa?, zweryfikowano i uzupełniono dotychczasowy jej zakres o niezbędne dane, tj. pkt 1 ?wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasadach rachunkowości...? oraz pkt 12 ?informacje o proponowanym podziale zysku lub pokryciu straty? i pkt 13 ?inne informacje, które należy uznać za istotne dla zrozumienia sprawozdania finansowego, w tym podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów Funduszu?. Uzupełnienie jest zgodne z art. 48 ustawy o rachunkowości.

9. w załączniku nr 4 ?Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych?: ? w pozycji B III. rozszerzono opis, w celu dostosowania do proponowanych zmian zapisów w bilansie w pozycji Aktywów Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Pracownik właściwy w sprawie projektu: Halina Wesołowska , naczelnik Wydział Sprawozdawczości i Rozwoju Usług Finansowych Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów, tel. 0-22 694-54-46

11

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny Projektowane rozporządzenie oddziałuje na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Konsultacje społeczne Projekt rozporządzenia został przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Projekt zostanie zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. W ramach konsultacji społecznych projekt będzie opiniowany przez instytucje zrzeszające przedstawicieli banków i reprezentujące środowisko związane z rachunkowością, w tym Związek Banków Polskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce a także Narodowy Bank Polski. Projekt rozporządzenia, stosownie do przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje powstania dochodów i wydatków budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wpływ regulacji na rynek pracy Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmian na rynku pracy. Wpływ regulacji na konkurencyjność funkcjonowanie przedsiębiorstw Wejście w życie i przedsiębiorczość. rozporządzenia nie gospodarki ma wpływu i przedsiębiorczość, na konkurencyjność w tym na

gospodarki

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. Źródła finansowania Zakres przedmiotowy rozporządzenia (rachunkowość) jest neutralny z punktu widzenia obciążeń budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

10/01rch

12

PREZES RADY MINISTROW RZECZYPOSPO LITE PO LSKI J J E

Donald Tusk RM 10-14s-08

Warszaw dniav,/, parŹdziernika r. a, 2008

PanBronisław KoMoRoWSKI

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie

przedstawiam AUTOPOPRAWKĘ

do

przekazanego Sejmowi

RzeczrypospolitejPolskiej w dniu 9 pużdzrernika2008 r. rządowego projekfu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancylnym oraz

o zmianie innych ustaw wraz z projektem aktu wykonawczego. W załączeniu przedstawiam takŻę opinię doĘczącą zgodności proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej.

pn^wY-^-

Projekt AUTOPOPRAWKA do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw W projekcie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1: a) pkt 11 otrzymuje brzmienie: ?11) art. 15 otrzymuje brzmienie: ?Art. 15. Źródłami finansowania Funduszu są:

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.