Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 31 z 32

1) obowiązkowe opłaty roczne, o których mowa w art. 13 ust. 1, wnoszone przez podmioty objęte systemem gwarantowania;

2) kwoty przekazane z funduszu ochrony środków gwarantowanych, o którym mowa w art. 25 ust. 1, pochodzące z wpłat podmiotów objętych systemem gwarantowania, dokonywanych zgodnie z uchwałą Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku Polskim;

3) dochody z oprocentowania pożyczek udzielanych przez Fundusz oraz dochody z oprocentowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 3;

4) środki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

5) środki z dotacji, udzielonych na wniosek Funduszu, z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych;

6) środki z kredytu krótkoterminowego udzielonego przez Narodowy Bank Polski zgodnie z art. 34 ust. 3;

7) udzielone pożyczki ze środków budżetu państwa;

8) inne dochody.?;?, b) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: ?14a) w art. 23 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: ?6. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Prezesa Komisji Nadzoru Finansowego, może w drodze rozporządzenia, czasowo określić wyższą niż określona w ustawie górną granicę środków gwarantowanych oraz procent środków gwarantowanych, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu bankowego oraz ochronę interesu deponentów.?;?;

2) art. 10 otrzymuje brzmienie: ?Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyłączeniem przepisów art. 1 pkt 11 i 14a, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.?.

UZASADNIENIE W dniu 7 października br. Rada ECOFIN podjęła wspólną deklaracją o podniesieniu minimalnej gwarantowanej kwoty depozytów bankowych do co najmniej 50 000 EUR. Ustalono, iż kwota ta powinna być wprowadzona wstępnie przynajmniej na okres 1 roku. W opinii Rady ECOFIN działanie takie powinno wzmocnić zaufanie deponentów do systemu finansowego. Podkreślenia wymaga fakt, iż deklaracja ta po stronie polskiej została potwierdzona poprzez komunikat po posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej w dniu 8 października br. Członkowie Komitetu potwierdzili zgodną wolę wspierania Rządu w dążeniu do realizacji ustaleń Rady ECOFIN postulującej ochronę depozytów bankowych na poziomie równowartości 50.000 EUR. Przedmiotowy projekt autopoprawki do ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw stanowi zatem realizację postanowień Rady ECOFIN w zakresie zwiększenia minimalnej kwoty gwarantowania depozytów bankowych do wskazanych w konkluzjach 50.000 EUR. W art. 23 ustawy o BFG wprowadza się bowiem możliwość wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia ? po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej ? w drodze którego czasowo można określić wyższą niż określona w ustawie górną granicę środków gwarantowanych oraz procent środków gwarantowanych. Jednocześnie w celu realizacji ww. postanowienia (tj. zagwarantowania ochrony depozytów bankowych na poziomie równowartości 50.000 EUR) w art. 15 ustawy o BFG rozszerzono katalog źródeł finansowania Funduszu o udzielone pożyczki ze środków budżetu państwa. Wykorzystanie tego rodzaju finansowania wydaje się bowiem bardziej racjonalne niż wykorzystanie środków z dotacji budżetowej. Udzielenie pożyczki ze środków budżetowych nie ma bowiem wpływu na poziom deficytu budżetowego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma ustawowo określone źródła dochodów, które umożliwiają spłatę zaciągniętych przez Fundusz zobowiązań. Analogiczne rozwiązania, tj. udzielanie pożyczek ze środków budżetowych są stosowane w przypadku zobowiązań KUKE S.A. Wykorzystanie dotacji budżetowej powinno mieć charakter ostateczny, np. w przypadku konieczności ?odtworzenia? funduszy własnych BFG.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które będzie oddziaływał akt normatywny. Projekt ustawy może oddziaływać na Skarb Państwa, banki, deponentów oraz Bankowy Funduszu Gwarancyjny.

2. Wpływ aktu normatywnego na dochody i wydatki sektora finansów publicznych Przedmiotowy projekt autopoprawki może mieć wpływ na stan finansów publicznych w przypadku wykorzystania przez Fundusz możliwości finansowania z udzielonych pożyczek ze środków budżetowych.

3. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Projekt ustawy może pozytywnie oddziaływać na rynek finansowy, a pośrednio na sektor przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych. Zwiększenie poziomu gwarancji może zwiększyć zaufanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy Projekt ustawy nie ma bezpośrednio wpływu na rynek pracy.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.