Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 32 z 32

Ko M l.l.E"rU lN't'l|GlłAcJI EUROPĘISKIEJ

SEKRETARZ KOIvIITETUINTEfiTAC.II EU ROPEISKIEI SEKRETARZ STANU Mikołłj Dowgiclewicz

Mi n.MIJ/ł.3 7 rcs/Dpilma ł

URzĄD

ffi ętF}.

.ł'Nt'r

-.1(

-

Wanszawtt , uioĄ3pi*:ernika 2008r.

Pan Maciei Berck Sekretarz Rady Ministrrlw

optui" o zgodności prawen t}nii ErrropeJskiqiprojektu autłpoprawg do projeldu z ustatłly uaiatis ustawyo Banłcowm o lłunduw Cn,artnr1jłym ;,,z o rnianii tio1,t, ustalłl,wFażona podstafie 8rL g pkt 3 w związkuz art 2 usb 1 pltt 2 i wb pktz^ lla uśtralrydnig E sierpnin tgg6 r. o Konnitecie z IntegracjiErnopejskicj.w,,U. Nr 10ł,por. 4y4, z 'plźn. art.) przez Sekretarza Kornimnr Intcgrtqii r,o*pelskięi rrnmi4a Dowgiolewiczł

SunownyP ąnieMinistrze, w zwiąpku praedłofonpn z projektem ustawy (pismtl dnia13'to.2008 nr RM-IO. z r, l45.08)pozwalam' sobiewyrazić następującą opinię: hoiekt antopoprawHdo projektuustuwy zgodnyz prawemUnii Buropejskiej. jcst

Z poważm em,

zEąssftłKooimrr

tfi$*s.

łp Eiadqmgścii

POI)SEKRTIARZ STA}IU Stdłł a]firze]-eusk,d

Podselcetarz Stanu MilfsrcrstwoFinans w

P'.rrriKatilzyns_ Zajdel - Kurowska

Projekt ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia w sprawie określenia górnej granicy środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Określa się górną granicę środków gwarantowanych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do równowartości w złotych kwoty 50.000 euro - w 100%.

2. Granica środków gwarantowanych, o której mowa w ust. 1, obowiązuje w okresie do dnia 31 grudnia 2009 r. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

UZASADNIENIE

W dniu 7 października br. Rada ECOFIN podjęła wspólną deklaracją o podniesieniu minimalnej gwarantowanej kwoty depozytów bankowych do co najmniej 50 000 EUR. Ustalono, iż kwota ta powinna być wprowadzona wstępnie przynajmniej na okres 1 roku. W opinii Rady ECOFIN działanie takie powinno wzmocnić zaufanie deponentów do systemu finansowego. Podkreślenia wymaga fakt, iż deklaracja ta po stronie polskiej została potwierdzona poprzez komunikat po posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej w dniu 8 października br. Członkowie Komitetu potwierdzili zgodną wolę wspierania Rządu w dążeniu do realizacji ustaleń Rady ECOFIN postulującej ochronę depozytów bankowych na poziomie równowartości 50.000 EUR. Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi zatem realizację postanowień Rady ECOFIN w zakresie zwiększenia minimalnej kwoty gwarantowania depozytów bankowych. W projekcie proponuje się bowiem zwiększenie kwoty gwarancji depozytów do równowartości kwoty 50.000 EUR w 100% na okres do dnia 31 grudnia 2009 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które będzie oddziaływał akt normatywny. Projekt rozporzadzenia może oddziaływać na Skarb Państwa, banki, deponentów oraz Bankowy Funduszu Gwarancyjny .

2. Wpływ aktu normatywnego na dochody i wydatki sektora finansów publicznych Przedmiotowy projekt rozporządzenia może mieć ewentualnie wpływ na stan finansów publicznych w przypadku wykorzystania przez Fundusz możliwości finansowania z udzielonych pożyczek ze środków budżetowych.

3. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Projekt rozporzadzenia może pozytywnie oddziaływać na rynek finansowy, a pośrednio na sektor przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych. Zwiększenie poziomu gwarancji może zwiększyć zaufanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy Projekt rozporządzenia nie ma bezpośrednio wpływu na rynek pracy.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.