Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 5 z 32

2) po art. 48n dodaje się art. 48o w brzmieniu: ?Art. 48o.

1. Instytucja kredytowa prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuje ? w sposób w jaki są podawane informacje o świadczonych usługach ? osoby korzystające z jej usług o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz o uczestnictwie w oficjalnie uznanym systemie gwarantowania i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie ochrony przysługującej ze strony tego systemu, jak również o trybie i warunkach zaspokajania roszczeń przysługujących osobom korzystającym z jej usług, w razie objęcia instytucji zagranicznym postępowaniem upadłościowym.

2. Informacje o uczestnictwie w systemie gwarantowania nie mogą być wykorzystywane w celach reklamowych i powinny być ograni-

17

czone wyłącznie do informacji o przynależności instytucji kredytowej do systemu gwarantowania i jego podstawowych zasadach funkcjonowania.?. Art. 6. W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, może być udzielona dla banku spółdzielczego na finansowanie:

1) nabycia akcji banku zrzeszającego,

2) poniesionych lub planowanych wydatków związanych z łączeniem się banków spółdzielczych, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa zgromadzonych środków pieniężnych lub poprawę albo ujednolicenie standardów obsługi klientów, a w szczególności na: a) nabycie lub modyfikację programów lub sprzętu informatycznego, b) rozwój lub ujednolicenie technologii bankowej, c) modyfikację procedur finansowo-księgowych, d) rozwój lub unifikację produktów i usług bankowych,

3) planowanych wydatków o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w pkt 2.?;

2) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

18

?2. W okresie korzystania z pomocy na cele związane z łączeniem się banków spółdzielczych, o której mowa w art. 35 ust. 3 pkt 2, bank spółdzielczy przeznacza nie mniej niż 80 % nadwyżki bilansowej na zwiększenie funduszu zasobowego lub rezerwowego.?;

3) w art. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielona do wysokości nie wyższej niż wydatki banku związane z realizacją celów określonych w art. 35 ust. 3.?. Art. 7.

1. Do członków Rady Funduszu oraz Zarządu Funduszu powo-

łanych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Kadencja Rady Funduszu powołanej na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów wygasa z dniem 30 czerwca 2009 r.

3. Kadencja Zarządu Funduszu powołanego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów wygasa z dniem 31 marca 2010 r. Art. 8.

1. Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych, wyda-

nych na podstawie art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 2a i 3, art. 6 ust. 6 i art. 8 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują moc przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

2. Do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 11 ustawy, o której mowa w art. 2, zachowują moc przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Art. 9. Do obliczania obowiązkowej opłaty rocznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, wnoszonej na rzecz Bankowego

19

Funduszu Gwarancyjnego w 2008 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Przepisy art. 13 ust. 1 i 1a w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą mają po raz pierwszy zastosowanie do obliczania obowiązkowej opłaty rocznej wnoszonej przez banki w 2009 r. Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

____________________

1)

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym dokonała w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/19/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz. Urz. WE L 135, z 31.05.1994). Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Prawo bankowe oraz ustawę z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 112, poz.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.