Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 8 z 32

Proponuje się przyjęcie, że opłatę roczną będzie się obliczać ? co do zasady ? jako iloczyn 12,5-krotności wartości sumy wymogów kapitałowych danego banku i stawki ustalonej przez Radę Funduszu w wysokości nieprzekraczającej 0,3 %. Takie rozwiązanie umożliwi zachowanie dotychczasowej zasady korelacji między skalą działalności banku i związanego z nią ryzyka a wysokością opłaty wnoszonej na rzecz BFG, a także utrzymanie na dotychczasowym (w przybliżeniu) poziomie wartości maksymalnego, dopuszczonego przez prawo obciążenia finansowego podmiotów wnoszących opłatę. Uzasadnienie szczegółowe:

1) zmiana w art. 1 pkt 1 lit. a ? zmiana art. 2 pkt 1 lit. b ma na celu wyłącznie dostosowanie stosowanej terminologii do zapisów ustawy ? Prawo bankowe. Nie wprowadza ona zmian w zakresie wyłączeń podmiotowych ani zmian w zakresie kategorii podmiotów objętych systemem gwarantowania. Ponadto zmiana art. 2 pkt 1 lit. d jest związana z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), która uchyliła przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1990 r.,

2) zmiana w art. 1 pkt 1 lit. b ? zmiana ma na celu wyłącznie dostosowanie stosowanej terminologii do zapisów ustawy ? Prawo bankowe. Nie wprowa-

6

dza ona zmian w zakresie wyłączeń podmiotowych ani zmian w zakresie kategorii podmiotów objętych systemem gwarantowania,

3) zmiana w art. 1 pkt 1 lit. c ? uchylenie pkt 7 definiującego ?sumę aktywów ważonych ryzykiem?. Zmiana będąca konsekwencją nowelizacji ustawy ? Prawo bankowe dokonana ustawą z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy ? Prawo bankowe (Dz. U. Nr 42, poz. 272) wprowadzającej do polskiego prawa nowe regulacje Unii Europejskiej odnośnie do nowych zasad obliczania wymogów kapitałowych obowiązujących banki,

4) zmiana w art. 1 pkt 2 ? zmiana ma na celu wyłącznie dostosowanie stosowanej terminologii do zapisów ustawy ? Prawo bankowe. Nie wprowadza ona zmian w zakresie zasad gwarantowania środków zgromadzonych w oddziałach banków zagranicznych i oddziałach instytucji kredytowych,

5) zmiana w art. 1 pkt 3 ? dotyczy tytułu rozdziału, odnosi się do określenia w tym rozdziale zasad kontroli BFG z punktu widzenia interesu publicznego. Niniejsza zmiana jest powiązana ze zmianami określonymi w art. 1 pkt 3 i 4,

6) zmiana w art. 1 pkt 4 lit. a ? zmiana ta określa formę wydawania aktu prawnego, w którym jest nadawany statut Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zmiana przewiduje również przeniesienie kompetencji do wydania rozporządzenia dotyczącego nadania Funduszowi statutu. Ze względu na nadzór nad Funduszem sprawowany przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych przedmiotowa zmiana wydaje się być właściwą. Dodatkowo występująca obecnie klauzula ?na uzgodniony wniosek Ministra Finansów i Prezesa NBP? może nieść za sobą ryzyko braku uzgodnienia, a zatem brak wydania aktów wykonawczych,

7) zmiana w art. 1 pkt 4 lit. b ? zmiana ta wprowadza uprawnienia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w zakresie sprawowanego nadzoru nad Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Zgodnie z proponowanym zapisem minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie mógł żą-

7

dać usunięcia nieprawidłowości, czy też wnioskować do Rady Funduszu o odwołanie poszczególnych członków Zarządu Funduszu,

8) zmiany w art. 1 pkt 5 lit. a i b mają charakter legislacyjny i doprecyzowujący. Celem wprowadzenia tej zmiany jest skorelowanie trzech zadań Funduszu wymienionych w art. 1 pkt 1 ? 3,

9) zmiana w art. 1 pkt 5 lit. c ? zmiana ma na celu umożliwienie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu uregulowanie działań Funduszu w zakresie kontroli i monitoringu podmiotów korzystających z pomocy BFG. W tym celu zaproponowano wprowadzenie obowiązku monitorowania przez Fundusz sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz systemu zarządzania banku korzystającego z pomocy. Praktyka wskazuje, że skuteczna kontrola wykorzystania środków pomocowych powinna być przeprowadzana w kontekście oceny wykonywania przez bank konkretnego programu. W takich przypadkach jest wymagana szersza analiza działalności banku, w szczególności właśnie porównanie jego sytuacji ekonomiczno-finansowej z założeniami programu, a także odniesienie się do systemu zarządzania bankiem. Należy bowiem wskazać, że ustawowym zadaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest nie tylko gwarantowanie depozytów, lecz również pośrednia ochrona środków zgromadzonych w bankach przez podejmowanie działań pomocowych, zapobiegających upadłościom banków. Otrzymać ją mogą banki znajdujące się w sytuacji niebezpieczeństwa niewypłacalności, podejmujące samodzielną sanację, a także banki przejmujące banki zagrożone niewypłacalnością lub nabywające akcje emitowane przez takie podmioty.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.