Logowanie

Projekty Ustaw

9.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw

Strona 9 z 32

Zadania Funduszu w zakresie działalności pomocowej nie ograniczają się tylko do rozpatrzenia wniosku, zawarcia umowy i udostępnienia odpowiedniej kwoty środków. Ustawodawca nałożył na BFG obowiązek kontroli prawidłowości wykorzystania pomocy udzielanej bankom. Przepisy obligują Fundusz do sprawdzania czy bank należycie wykorzystuje otrzymaną pomoc oraz czy realizuje program naprawczy, restrukturyzacyjny (związany z przejęciem banku) lub prognozę finansową, opracowaną na okres korzysta-

8

nia ze środków z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych. Za utrzymaniem i uzupełnieniem takiej ustawowej konstrukcji przemawiają przede wszystkim ? charakter środków, jakimi dysponuje Fundusz oraz celowy i niekomercyjny charakter udzielanej pomocy. Podkreślić należy, że BFG dysponuje środkami otrzymywanymi od banków oraz Narodowego Banku Polskiego, które ? pomimo że formalnie stanowią własność Funduszu ? nie mogą być wydatkowane w dowolny sposób, lecz w zgodzie z przepisami oraz z uwzględnieniem ustawowych celów. Konieczne jest przy tym gospodarowanie zasobami majątkowymi tak, aby coroczne obowiązkowe opłaty były utrzymywane na poziomie nie stanowiącym nadmiernego obciążenia dla sektora bankowego. Władze Funduszu podlegają w tym zakresie stałej kontroli oraz ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe i efektywne wykorzystanie środków będących w dyspozycji BFG. Działalność pomocowa nie jest samoistnym celem ? musi przynosić efekty w postaci eliminacji zagrożeń upadłościom. Z powyższych względów bank, który otrzymał środki pomocowe musi być poddany wnikliwej, permanentnej analizie ze strony Funduszu. Jej celem ma być zapewnienie optymalnego wykorzystania środków pomocowych oraz realizacji celów, dla których środki te zostały udostępnione. Angażując środki finansowe BFG musi prowadzić analizę szeroko rozumianej sytuacji ekonomiczno-finansowej banku oraz monitorować jego działalność w obszarach mających kluczowe znaczenie do realizacji programu i osiągnięcia celów pomocy. Istotne jest sprawdzenie czy bank realizuje postanowienia umowy, które z reguły są mocno rozbudowane, a także weryfikacja jego zdolności do spłaty zadłużenia. Podkreślić należy, że w przypadku pomocy na realizację programu postępowania naprawczego, Fundusz nie może dopuścić do powstania sytuacji, w której pożyczkobiorca ma problemy ze spłatą, często wielomilionowych, kwot pomocy. Wykorzystywanie uprawnienia do wycofania środków pomocowych byłoby w takiej sytuacji niewystarczające, a skorzystanie z niego prawdopodobnie kontrowersyjne.

9

Obowiązkiem Funduszu jest odpowiednio wczesne reagowanie na negatywne symptomy w działalności banku i szukanie ? we współpracy z nadzorem, możliwości alternatywnych działań (np. zmiana programu, przejęcie banku przez inny bank). W związku z powyższym BFG ? jako podmiot pożyczający środki pomocowe ? za których wykorzystanie odpowiada ? powinien w sposób permanentny monitorować sytuację ekonomiczno-finansową banku oraz sposób zarządzania bankiem. Zarządzanie bankiem jest bowiem jednym z podstawowych czynników wpływających na wspomnianą sytuację banku ? nie tylko aktualną, ale również prognozowaną, co jest szczególnie istotne, biorąc pod uwagę kilkuletnie programy pomocowe. W konsekwencji od sprawnego, efektywnego i bezpiecznego zarządzania zależy zrealizowanie założeń programów postępowania naprawczego. W przypadku pomocy ze środków funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych, jest istotne monitorowanie sytuacji podmiotu korzystającego z pomocy w celu zagwarantowania zachowania jednej z głównych ustawowych przesłanek. Z pomocy tej korzystać mogą bowiem wyłącznie banki o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, w których nie występuje niebezpieczeństwo niewypłacalności. Powyższa intencja ustawodawcy musi być brana pod uwagę w praktyce realizacji umów. Uznać należy, że BFG jest współodpowiedzialny za przestrzeganie przytoczonej ustawowej zasady, nie tylko w momencie udzielenia pomocy, ale i przez okres jej wykorzystania. Z powyższego wynika więc, że zapis dotyczący monitoringu sytuacji ekonomiczno-finansowej jest niezbędny do umożliwienia BFG wypełnienia nałożonych na niego obowiązków. Pojęcie monitoringu nie jest jednak tożsame z pojęciem kontroli. Za kontrolę w zakresie sytuacji ekonomicznofinansowej banków i systemu zarządzania bankiem jest odpowiedzialny KNF i nie ma potrzeby dublowania funkcji kontrolnych. Natomiast nie można zdjąć z BFG obowiązku nieustannego monitorowania sytuacji podmiotów korzystających z pomocy Funduszu ? na podstawie informacji ogólnodostępnych, uzyskiwanych od podmiotów, czy też pozyskiwanych przez

10

Fundusz z KNF, NBP, MF czy też NIK ? zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 38 ust. 1 ? 5 projektu ustawy,

< >
pobierz plik
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.