Logowanie

Projekty Ustaw

2.9.2011

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Strona 1 z 28
Druk nr 4641

Warszawa, 2 września 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-81-11 Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

-

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych.

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotyczącą zgodności

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury. Z poważaniem (-) Donald Tusk

Projekt USTAWA z dnia

o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw1),

2)

Art. 1. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4: a) pkt 26 otrzymuje brzmienie: ?26) transeuropejska sieć drogowa ? sieć drogową określoną w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 204 z 05.08.2010, str. 1);?, b) dodaje się pkt 28 ? 32 w brzmieniu: ?28) ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego ? strategiczną analizę porównawczą wpływu wariantów planowanej drogi na poziom bezpieczeństwa sieci dróg publicznych;

29) audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego ? niezależną, szczegółową, techniczną ocenę cech projektowanej, budowanej, przebudowywanej lub użytkowanej drogi publicznej użytkowania;

30) klasyfikacja odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków ? analizę istniejącej sieci drogowej pod względem liczby wypadków śmiertelnych, w wyniku której zostają wytypowane odcinki dróg o dużej liczbie wypadków śmiertelnych; pod względem bezpieczeństwa jej

31) klasyfikacja

odcinków

dróg

ze

względu

na

bezpieczeństwo sieci ? analizę istniejącej sieci drogowej, w wyniku której zostają wytypowane odcinki dróg o dużej

32) uczestnik możliwości ruchu poprawy bezpieczeństwa ? uczestnika oraz ruchu zmniejszenia kosztów wypadków drogowych; drogowego drogowego w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.4)).?;

2) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zarządcą autostrady wybudowanej na zasadach określonych w ustawie do czasu przekazania jej, w drodze porozumienia, spółce, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady. Spółka pełni funkcję zarządcy autostrady płatnej na warunkach określonych w umowie o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 20 pkt 1, 8, 17 i 20, które wykonuje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.?;

3) w art. 20: a) pkt 10 otrzymuje brzmienie: ?10) przeprowadzanie promowych, ze okresowych szczególnym kontroli stanu dróg ich i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw uwzględnieniem wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i usterek, które wymagają prac konserwacyjnych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;?, b) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

2  

?10a) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;?, c) dodaje się pkt 20 w brzmieniu: ?20) zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.?;

4) po art. 20 dodaje się art. 201 w brzmieniu: ?Art. 201. Zarządcy dróg publicznych innych niż znajdujące się w transeuropejskiej sieci drogowej w ramach dostępnych środków finansowych mogą wykonywać zadanie, o którym mowa w art. 20 pkt 20, odpowiednio na zasadach określonych w rozdziale 2b, w przypadku finansowania lub współfinansowania dróg ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, gdy obowiązek taki jest warunkiem uzyskania tego finansowania.?;

5) po rozdziale 2a dodaje się rozdziały 2b i 2c w brzmieniu: ?Rozdział 2b Zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej Art. 24h. Zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej polega na:

1) przeprowadzeniu: a) oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, b) audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) dokonywaniu klasyfikacji: a) odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków, b) odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.