Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 100 z 118

2. Powiatowy urząd pracy upowszechnia informacje o efektywności przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności wśród organów publicznych służb zatrudnienia, pracodawców, instytucji szkoleniowych oraz innych instytucji i organizacji zajmujących się problematyką kształcenia ustawicznego dorosłych. Rozdział 3 sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i wypłacania premii § 18.

1. Pracodawca składa wniosek do powiatowego urzędu pracy o dokonanie refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych na warunkach i w terminach określonych w umowie, zwany dalej "wnioskiem o dokonanie refundacji".

2. Wzór wniosku o dokonanie refundacji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Do wniosku o dokonanie refundacji pracodawca dołącza poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków.

4. Starosta przekazuje środki Funduszu Pracy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, na wskazany przez pracodawcę rachunek bankowy, w terminach określonych w umowie. § 19.

1. Pracodawca składa wniosek do powiatowego urzędu pracy o wypłatę premii z tytułu ukończenia przez uczestników przygotowania zawodowego dorosłych programu praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych i zaliczenia egzaminu, o którym mowa w art. 53 ust. 2 lub 53 d ust. 2 ustawy, na warunkach i w terminach określonych w umowie, zwany dalej "wnioskiem o wypłatę premii".

8

2. Wzór wniosku o wypłatę premii jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Do wniosku o wypłatę premii pracodawca dołącza zaświadczenie o ukończeniu przez uczestników przygotowania zawodowego dorosłych programu praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych oraz kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających zaliczenie egzaminu, o którym mowa w ust. 1.

4. Starosta przekazuje środki Funduszu Pracy z tytułu premii na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, na wskazany przez pracodawcę rachunek bankowy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Rozdział 4 Kwalifikacje wymagane od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych § 20.1. Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych jest wymagane posiadanie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.

2. Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie przyuczenia do pracy dorosłych jest wymagane posiadanie, co najmniej:

1) wykształcenia na poziomie szkoły średniej;

2) trzyletniego stażu pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których wymagane są umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia;

3) rocznego doświadczenia w sprawowaniu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami. §

21. Do zadań opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych należy w szczególności:

1) zapoznanie uczestnika z jego prawami i obowiązkami oraz z programem przygotowania zawodowego;

2) wyznaczenie zadań praktycznych lub realizacja zajęć teoretycznych przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych;

3) nadzór nad wykonywaniem zadań przez uczestnika przygotowania zawodowego oraz udzielanie mu wskazówek i pomocy;

4) współpraca z urzędem pracy i instytucją szkoleniową przy realizacji programu;

5) prowadzenie dokumentacji realizacji programu u pracodawcy Rozdział 5 Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego oraz wzór wydawanego zaświadczenia §

22. Po zakończeniu realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w formie przyuczenia do pracy dorosłych starosta kieruje uczestnika na egzamin sprawdzający do instytucji szkoleniowej wpisanej do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy wyłonionej przez powiatowy urząd pracy z zachowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących wydatkowania środków publicznych, zwanej dalej ?instytucją egzaminującą?. § 23.1. Do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w § 22, instytucja egzaminująca powołuje komisję, w której skład wchodzą przewodniczący oraz dwóch członków.

9

2. Przewodniczący kieruje pracą komisji, ustala zakres i tryb przeprowadzania egzaminu oraz zatwierdza teoretyczne i praktyczne zadania egzaminacyjne przygotowane przez członków komisji.

3. Przewodniczącym komisji może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe odpowiednie dla zakresu kształcenia, z którego jest przeprowadzany egzamin.

4. W przypadku braku możliwości powołania na przewodniczącego komisji osoby spełniającej warunek, o którym mowa w ust. 3, przewodniczącym komisji może być osoba posiadająca wykształcenie średnie oraz minimum 5 letni staż pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których wymagane są umiejętności zdobyte w trakcie przyuczenia.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.