Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 101 z 118

5. Członkami komisji mogą być osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie oraz minimum 3 letni staż pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których wymagane są umiejętności zdobyte w trakcie przyuczenia.

6. Zadania egzaminacyjne są przygotowywane i przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

7. Przewodniczący komisji sporządza protokół z przebiegu egzaminu, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

1)

2)

3) 4)

5)

6) 7)

8)

9)

10)

11)

8. Protokół, o którym mowa w ust. 7, zawiera: imię (imiona) i nazwisko osoby zdającej egzamin; datę i miejsce urodzenia osoby zdającej egzamin; nazwę pracodawcy i instytucji szkoleniowej, które realizowały program przygotowania zawodowego dorosłych; formę i czas trwania przygotowania zawodowego dorosłych; datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu; skład komisji przeprowadzającej egzamin; tematy teoretycznych i praktycznych zadań egzaminacyjnych; informację o wyniku egzaminu; wykaz kwalifikacji zawodowych lub umiejętności potwierdzonych na egzaminie; nazwę i symbol cyfrowy zawodu obejmującego nabyte kwalifikacje lub umiejętności, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawodów dla potrzeb rynku pracy; nazwę i numer programu nauczania dla zawodu dopuszczonego do użytku szkolnego lub programu modułowego dostępnego w bazie danych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw pracy.

§

24. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, może być także przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną określoną w art. 53c ust. 2 ustawy lub komisję izby rzemieślniczej, w oparciu o przepisy określające pracę tych komisji. § 25.1. Osoba, która zdała egzamin sprawdzający otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności.

2. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. Rozdział 6 Przepisy końcowe §

25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ

10

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR ????????? (miejscowość i data) ?............................... (pieczęć pracodawcy)

Powiatowy Urząd Pracy w ............................... Wniosek pracodawcy o dokonanie refundacji wydatków z tytułu realizacji przygotowania zawodowego dorosłych Na podstawie art. 53 i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) proszę o refundację wydatków z tytułu realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zgodnie z umową z dnia ..................... nr .............. poniesionych przez: ?????????????????????..(nazwa pracodawcy) Ogólna kwota wydatków poniesionych na realizację przygotowania zawodowego dorosłych dla uczestników: ?.................... (liczba osób) w okresie ........................................................... wynosi ...................?..(słownie) ................................................................................................. ?????????????????????????????????????.. OGÓŁEM DO REFUNDACJI .................................................................................................... Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej ze Starostą są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy prowadzony w ??????? Nr ................................................................................................................................................ .................................................... (podpis głównego księgowego) Załączniki: - dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzające poniesienie wydatków. Rozliczenie poniesionych wydatków

Lp. Okres uczestnict wa Imię i nazwisko uczestnika przyg. zawod. dorosłych Forma: prakt. nauka zawodu /przyuczenie do pracy Kwota poniesionych wydatków Kwota do refundacji

...................................................................... (podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej) potwierdzone za zgodność z oryginałem

RAZEM

Słownie kwota do refundacji: .................................................................................................... ...................................................................... (imię i nazwisko osoby sporządzającej ?.??????............................... (pracodawca lub osoba upoważniona)

11

ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR ????????? (miejscowość i data) .........................

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.