Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 102 z 118

........ (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w ............................... Wniosek pracodawcy o wypłatę premii z tytułu pomyślnego ukończenia programu przygotowania zawodowego dorosłych Na podstawie art. 53 j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) proszę o wypłatę premii z tytułu pomyślnego ukończenia programu przygotowania zawodowego dorosłych przez ??????????. (liczba uczestników) zgodnie z umową z dnia .................... nr ..................................... w?????.???????????????????????..(nazwa pracodawcy) NALEŻNA PREMIA ......................................... Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej ze Starostą są przestrzegane. Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy prowadzony w ??????? Nr ............................................................................................................................................... .................................................. (podpis głównego księgowego) .................................................................... (podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

Załączniki: - zaświadczenia o ukończeniu przez uczestników przygotowania zawodowego dorosłych programu praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, - kopie dyplomów, świadectw lub zaświadczeń potwierdzających zaliczenie egzaminu, o którym mowa w art. 53c ust. 2 lub art. 53 d ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem. Ustalenie należnej premii

Lp. Okres uczestnict wa Imię i nazwisko uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych Forma Praktyczna nauka zawodu /przyuczenie do pracy Data egzaminu Kwota premii

RAZEM

Słownie kwota do wypłaty: ......................................................................................................... ...................................................................... ?.??????............................... (imię i nazwisko osoby sporządzającej) (pracodawca lub osoba upoważniona)

12

ZAŁĄCZNIK Nr 3 WZÓR .................................................... (pieczęć instytucji egzaminującej) ZAŚWIADCZENIE potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności Pan/i ............................................................................................................. (imię/imiona i nazwisko) Urodzon....... dnia ........................... ........ r. w ...................... woj. ................................... W dniu .......................................... ........ r. zdał/a egzamin sprawdzający przed komisją powołaną przez ....................................................................................................................................................... (nazwa instytucji egzaminującej) i uzyskał... potwierdzenie posiadania następujących kwalifikacji zawodowych/umiejętności w obrębie zawodu .................................................................................................. (nazwa i kod cyfrowy zawodu1))

1) ...........................................................

2) ..........................................................

3) ..........................................................

4) ..........................................................

5) ...........................................................

Zaświadczenie wydano na podstawie § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ? w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. Nr ?, poz. ..). ....................................., dnia ................... ...... r. (miejscowość) Nr z rejestru ..................................... ................................................................. (pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez instytucję egzaminującą)

1)

Wpisać nazwę i kod cyfrowy zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

13

UZASADNIENIE

1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania aktu Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 53m ustawy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na podstawie wskazanego wyżej przepisu, minister właściwy do spraw pracy zobowiązany jest do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe warunki, sposób i tryb organizowania przygotowania zawodowego dorosłych, sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i wypłacania premii, kwalifikacje wymagane od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych, warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego oraz wzór wydawanego zaświadczenia.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.