Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 103 z 118

W art. 53a ustawy wprowadzono nowy instrument rynku pracy dla powiatowych urzędów pracy - przygotowanie zawodowe dorosłych. Kierowany jest on do bezrobotnych i poszukujących pracy wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 3-7 ustawy. Przygotowanie zawodowe dorosłych będzie realizowane przez pracodawcę. Program przygotowania zawodowego dorosłych zawierać będzie elementy zdobywania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, a kończyć się będzie egzaminem, który umożliwi uzyskanie tytułu zawodowego, tytułu czeladnika lub zaświadczenia o uzyskaniu wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności. Dla pełnej realizacji programu będzie możliwe włączenie do współpracy instytucji szkoleniowej, jeśli pracodawca nie zapewni realizacji zajęć teoretycznych we własnym zakresie. Szczegółowo obowiązki urzędu pracy, pracodawcy i ewentualnie instytucji szkoleniowej określi zawierana umowa. Zgodnie z ustawą przygotowanie zawodowe dorosłych będzie realizowane w 2 wariantach jako:

1) praktyczna nauka zawodu dorosłych - trwa od 12 do 18 miesięcy, umożliwia uczestnikowi przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub do egzaminu czeladniczego lub

2) przyuczenie do pracy dorosłych ? trwa od 3 do 6 miesięcy, ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych i uzyskania potwierdzenia ich posiadania zaświadczeniem. Rozporządzenie szczegółowo określa zadania powiatowego urzędu pracy w zakresie informacji, promocji, planowania, organizacji, monitoringu i oceny efektów nowej formy aktywizacji. Informacje o zasadach organizacji przygotowania zawodowego dorosłych i rocznych planach powiatowych urzędów pracy będą publikowane na ich stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń. Miejsca przygotowania zawodowego dorosłych będą tworzone z uwzględnieniem zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na zawody, kwalifikacje zawodowe i umiejętności. Pracodawca w szczególności obowiązany będzie dostarczyć informacji o programie przygotowania zawodowego dorosłych, wyznaczyć opiekuna dla uczestnika tej formy aktywizacji, określić sposób realizacji zajęć teoretycznych (przy ewentualnym współudziale instytucji szkoleniowej i wskazać instytucje egzaminującą. Wybór instytucji szkoleniowych oraz instytucji egzaminujących, które będą przeprowadzały egzamin sprawdzający, będzie dokonywany przez urząd pracy z zachowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących wydatkowania środków publicznych. Udział w przygotowaniu zawodowym dorosłych dla osób uprawnionych będzie dobrowolny. Chętni składać będą w powiatowym urzędzie pracy wnioski o ich skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego z zakresu wybranego zawodu, kwalifikacji zawodowych lub 14

umiejętności, w wybranej formie aktywizacji, u wybranego pracodawcy. Zakwalifikowanie danej osoby wymaga uzgodnienia z pracodawcą i ew. instytucją szkoleniową oraz w szczególnych wypadkach pozytywnej opinii doradcy zawodowego (zawody wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych). Osoby zakwalifikowane otrzymają z urzędu pracy skierowania, w których będą określone ich prawa i obowiązki. Wydane skierowanie straci ważność po upływie dopuszczalnej liczby dni nieobecności. Może ją też utracić w przypadku stwierdzenia nienależytego wywiązywania się uczestnika z nałożonych obowiązków. Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane będzie zgodnie z programem, którego treści (odpowiednio do jego formy) uwzględniać będą: - podstawę programową kształcenia w zawodzie występującym w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, - wymagania egzaminacyjne określone w standardach będących podstawą przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, - standardy kwalifikacji zawodowych oraz treści modułowych programów szkolenia zawodowego dostępnych w bazie prowadzonej przez MPiPS. Rozporządzenie określa zakres wniosku składanego przez osobę zainteresowaną przygotowaniem zawodowym dorosłych oraz zakres umowy zawieranej pomiędzy starosta a pracodawcą i ewentualnie instytucją szkoleniową. Do umowy pracodawca obowiązany jest dołączyć listę uczestników przygotowania zawodowego dorosłych, program i ankietę do oceny przebiegu tej formy aktywizacji. Starosta będzie refundował pracodawcy wydatki poniesione na uczestnika w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu w wysokości określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wykaz wydatków, sposób ich dokumentowania, wysokość refundacji i termin wypłaty określany jest w umowie w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych. Pracodawcy przysługiwać będzie również premia, jeśli uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych ukończy program przygotowania i zaliczy egzamin.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.