Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 104 z 118

Rozporządzenie określa wzór wniosków o dokonanie refundacji i wypłaty premii. Refundacja i premia są pomocą de minimis co zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) oznacza ograniczenie maksymalnej kwoty otrzymywanych środków publicznych w limitach czasowych i zobowiązuje do prowadzenia stosownej dokumentacji. Rozporządzenie określa także wymagania w zakresie kwalifikacji, jakie mają posiadać wyznaczeni przez pracodawcę opiekunowie uczestników przygotowania zawodowego dorosłych. Od opiekunów praktycznej nauki zawodu dorosłych wymagane jest posiadanie kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.). Od opiekunów uczestników przyuczenia do pracy wymaga się wykształcenia średniego, 3-letniego stażu pracy w zawodzie i rocznego doświadczenia w sprawowaniu nad pracownikami, stażystami lub praktykantami. Rozporządzenie precyzuje też zadania opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych. Ponieważ zasady i tryb przeprowadzania egzaminów na tytuły zawodowe i tytuły czeladnicze regulują przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, rozporządzenie w tym zakresie odwołuje się do tych przepisów. Szczegółowo natomiast reguluje sposób organizowania egzaminów sprawdzających, przewidzianych na zakończenie krótszej formy aktywizacji, tj. przyuczenia do pracy dorosłych.

15

Egzaminy sprawdzające będą przeprowadzane przez komisje powoływane przez instytucje szkoleniowe wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub przez komisje egzaminacyjne uprawnione do przeprowadzania egzaminów na tytuły zawodowe lub tytuły czeladnicze. Rozporządzenie ustala wymagania kwalifikacyjne członków komisji powoływanych przez instytucje szkoleniowe i zobowiązuje do sporządzania protokołów z egzaminu. Zaliczony egzamin sprawdzający będzie dokumentowany zaświadczeniem, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. Charakterystyka i ocena przewidywanych skutków prawnych Projektowane rozporządzenie pozwoli powiatowym urzędom pracy na stosowanie nowego instrumentu rynku pracy ? przygotowania zawodowego dorosłych.

3. Informacja o podleganiu projektu notyfikacji Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia dotyczą:

1) osób uprawnionych do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych tj. bezrobotnych oraz poszukujących pracy, którzy: a) otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach, b) uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, c) są żołnierzami rezerwy, d) pobierają rentę szkoleniową, e) pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy;

2) powiatowych urzędów pracy;

3) pracodawców;

3) instytucji szkoleniowych;

4) innych organizacji i instytucji zaangażowanych w działania związane z realizacją przygotowania zawodowego dorosłych.

2. Konsultacje społeczne Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji z niżej wymienionymi partnerami społecznymi: Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Forum Związków Zawodowych, Komisją Krajową NSZZ ?Solidarność?, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Związkiem Pracodawców Business Center Club, Konfederacją Pracodawców Polskich, Krajową Izbą Gospodarczą, 16

-

Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związkiem Rzemiosła Polskiego,

Projekt będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).

3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa, rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na sytuację i rozwój regionalny Projektowana zmiana nie zakłóca mechanizmów konkurencji oraz nie zmienia istoty funkcjonowania gospodarki i roli przedsiębiorców. Powinna sprzyjać wzrostowi zatrudnienia, a co z tym jest związane ? wzrostowi produkcji, poprzez lepsze dopasowanie kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb pracodawców.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.