Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 105 z 118

Rozporządzenie wpłynie pozytywnie na rynek pracy. Spośród instrumentów stosowanych przez urzędy pracy mających na celu aktywizację osób bezrobotnych przygotowanie zawodowe dorosłych jest najbardziej kompleksowym rozwiązaniem dostosowanym do potrzeb osób o szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, wynikającej z braku kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Zawody i umiejętności kształcone w trakcie przygotowania zawodowego dorosłych będą dostosowywane do bieżących potrzeb pracodawców na lokalnym rynku pracy.

4. Wskazanie źródeł finansowania Finansowanie kosztów związanych z realizacją przygotowania zawodowego dorosłych odbywać się będzie ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy, przeznaczonych na finansowanie programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej ? w ramach przyjętego planu wydatków.

5. Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej Projektowane rozporządzenie jest zgodne z przepisami Unii Europejskiej.

38-10-aa

17

Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 2008 r.

w sprawie programów specjalnych Na podstawie art. 63b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz.1056 i Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady organizacji i realizacji programów specjalnych, zakres ich stosowania, sposób wyłaniania i doboru uczestników programów oraz sposób finansowania tych programów z Funduszu Pracy. § 2.1. Program specjalny stanowi zespół działań łączących ustawowe usługi i instrumenty rynku pracy ze specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie, których identyfikacji i doboru dokonuje starosta.

2. Program specjalny inicjuje i realizuje starosta. Przy realizacji programu starosta może współpracować z innymi organami administracji publicznej, organizacjami i instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami.

3. Starosta zawiera z podmiotami, o których mowa w ust. 2, pisemne porozumienie dotyczące realizacji programu specjalnego, określające w szczególności zakres ich działania, schemat współpracy w ramach programu oraz zasady współfinansowania.

4. Program specjalny może być realizowany poza obszarem jednego powiatu.

5. Realizacja programu specjalnego może obejmować okres dłuższy niż rok budżetowy. §

3. Starosta w celu przygotowania programu specjalnego opracowuje:

1) założenia programu określające: a) nazwę, cel i uzasadnienie programu, b) grupę docelową, c) instrumenty, d) preliminarz wydatków ponoszonych z kwot środków Funduszu Pracy oraz wydatków ponoszonych przez partnerów programu, e) wysokość zakładanych wskaźników efektywności, f) partnerów i ich zadania;

2) harmonogram realizacji programu określający: a) terminy realizacji poszczególnych zadań, b) wykonawców, c) wysokość i przeznaczenie środków;

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej ? praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

1)

3) zasady prowadzenia kontroli programu i zakres monitorowania jego realizacji;

4) procedury działania w przypadku zagrożenia realizacji programu mogące doprowadzić do przekroczenia terminów lub kosztów;

5) procedury zamknięcia i rozliczenia programu, z uwzględnieniem: a) osób odpowiedzialnych za rozliczenie, b) zakresu dokumentacji wymaganej do rozliczenia programu oraz opisu jej tworzenia oraz obiegu, c) zakresu analizy realizacji programu obejmującej rzeczywiste koszty, realizację celu, efektywność;

6) tryb gromadzenia i archiwizowania dokumentacji dotyczącej programu;

7) zasady prezentacji i popularyzacji wyników oraz wykorzystania doświadczeń nabytych w toku realizacji programu. § 4.1. Wyłonienia uczestników programu dokonuje starosta na podstawie:

1) okresowych analiz poziomu i struktury bezrobocia na lokalnym rynku pracy;

2) analiz i informacji innych organów administracji publicznej oraz organizacji i instytucji zajmujących się problematyką zatrudnienia;

3) długo i krótkoterminowych prognoz lokalnego rynku pracy;

4) monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych.

2. Programem specjalnym mogą być objęci bezrobotni, poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu i pracownicy zagrożeni zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników, w stosunku do których stosowane ustawowe usługi i instrumenty rynku pracy są niewystarczające dla powrotu bądź utrzymania się na rynku pracy. § 5.1. Starosta, na podstawie bieżących analiz oraz monitoringu przebiegu realizacji programu specjalnego, może dokonywać zmian w sposobie i zakresie realizacji programu specjalnego dla uzyskania zamierzonych celów.

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.