Logowanie

Projekty Ustaw

22.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 106 z 118

2. Starosta podejmuje decyzje o wstrzymaniu realizacji programu specjalnego, jeżeli osiągnięcie zakładanych w programie specjalnym celów jest niemożliwe.

3. Decyzje, o których mowa w ust.1 i 2, starosta podejmuje po uprzedniej konsultacji z partnerami współdziałającymi przy realizacji programu specjalnego oraz po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia. §

6. Pomoc dla przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie w ramach specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z 28.12.2006, str. 5) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia. § 7.1. Program specjalny, organizowany i realizowany przez starostę, jest finansowany w ramach kwot środków Funduszu Pracy ustalonych według algorytmu, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu w kwocie nie większej niż 10% tych środków w skali roku budżetowego.

2. W sytuacji, gdy wysokość środków niezbędnych do sfinansowania organizacji i realizacji programu specjalnego przekracza dostępną sumę środków przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobo-

2

cia i aktywizacji zawodowej w powiecie w ramach kwot środków Funduszu Pracy ustalonych według algorytmu, dopuszcza się możliwość wystąpienia starosty z wnioskiem o dofinansowanie programu specjalnego środkami Funduszu Pracy, z rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy w wysokości nie większej niż 50% wartości programu.

3. Decyzję o dofinansowaniu programu specjalnego ze środków rezerwy Funduszu Pracy podejmuje minister właściwy do spraw pracy na podstawie pisemnego wniosku starosty, uzasadniającego potrzebę skorzystania z dodatkowych środków, będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ

36-10-aa

3

UZASADNIENIE I. Opis proponowanych regulacji Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 63b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416 i Nr 171, poz.1056). Projekt rozporządzenia określa: - szczegółowe zasady organizacji i realizacji programów specjalnych, - zakres stosowania programów specjalnych, - sposób wyłaniania i doboru uczestników programów specjalnych, - sposób finansowania tych programów z Funduszu Pracy (mając na uwadze zgodność wydatkowania środków z zasadami przyznawania pomocy de minimis). Proponuje się aby przepisy niniejszego rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., tj. z dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia ..... o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, dotyczących programów specjalnych.

1. Charakterystyka i ocena przewidywanych skutków prawnych Projektowane rozporządzenie pozwoli powiatowym urzędom pracy na stosowanie nowego instrumentu rynku pracy ? programów specjalnych.

2. Informacja o podleganiu projektu notyfikacji Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). II. Ocena przewidywanych skutków społeczno ? gospodarczych wynikających z projektu rozporządzenia (OSR):

1. Podmioty objęte rozporządzeniem: Przepisy rozporządzenia będą dotyczyć starostów powiatów, pracodawców oraz innych organów, organizacji i podmiotów zajmujących się problematyką rynku pracy, którym (na mocy art. 24 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia) starosta ? w ramach środków określonych w budżecie danego samorządu, może zlecić realizację usług rynku pracy, a także osób (wymienionych w art. 49a ustawy o promocji) uprawnionych do ubiegania się o objęcie programem specjalnym.

2. Wpływ rozporządzenia na finanse publiczne, rynek pracy i rozwój regionalny. Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa ani budżetu samorządu powiatów. Regulacje zawarte w projekcie powinny ułatwić aktywizację zawodową osób, o których mowa w art. 49a ustawy, gdyż pozwolą powiatowym urzędom pracy na stosowanie nowego instrumentu rynku pracy ? programów specjalnych. Pomoc dla przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie w ramach specyficznych elementów wspierających zatrudnienie ? będących częścią programów specjalnych, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. 4

< >
pobierz plik
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.